Zmiana organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującej Suwałkach w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19

  • w razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek należy złożyć pod adresem e-mail: org@um.suwalki.pl

 

  • W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy  prawnej   lub   nieodpłatnego  poradnictwa   obywatelskiego  razem z oświadczeniem - ustnie przez telefon (nr tel: 87 562 82 22).  

 

 Fakt ten zostanie niezwłocznie odnotowany przez osobę  odbierającą  oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce  zostaną  zamieszczone  następujące  dane  osoby  potrzebującej pomocy: imię,  nazwisko,  adres,  numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczeni oświadczenia. W notatce  zostaną  również wskazane przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Złożony do tut. urzędu wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie przekazany do punktów nieodpłatnych porad prawnych funkcjonujących w Mieście Suwałki.

W związku z otrzymanym w/w wnioskiem, osoby udzielające nieodpłatnych porad prawnych, nawiążą niezwłocznie kontakt z wnioskodawcą w celu udzielenia porady prawnej na odległość. 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Cur - p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Data wytworzenia: 2020-03-18

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-03-18

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2020-03-18