Ogłoszenie z dnia 2020-06-15 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Suwałkach przy ul. Papiernia na cele zabudowy usługowo - produkcyjnej

Data 2020-06-15
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Suwałkach przy ul. Papiernia na cele zabudowy usługowo - produkcyjnej

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działkami nr 32889/16 i 32889/19 o łącznej powierzchni 2,4712 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Papiernia, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SU1S/00038881/7. Nieruchomość objęta jest granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowo - produkcyjnej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr 67 zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 października 2016 roku. Na działkach zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji. W przypadku kolidowania sieci z nową inwestycją, Nabywca na wniosek i koszt własny dokona ich przełożenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci.

 Cena wywoławcza: 1 580 000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium: 158 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w  sali nr 146.

 Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

  • wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości gotówką lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 13 sierpnia 2020 roku. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu;
  • złożenie, przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz przedmiotem przetargu;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków – przedłożenie pisemnej zgody drugiego małżonka na nabycie nieruchomości z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                     Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

                     Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Jodango

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Beata Jodango

Modyfikujący: Beata Jodango

Data modyfikacji: 2020-06-15

Opublikował: Beata Jodango

Data publikacji: 2020-06-15