Zamówienie Nr 02/Fn/2009 z dnia 2009-08-31 - Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy

Data wydania 2009-08-31
Numer 02/Fn/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy
Dz.U./S S168
02/09/2009       Wspólnoty Europejskie– Usługi– Procedura otwarta                                       242480-2009-PL
PL-Suwałki: Usługi udzielania kredytu 2009/S 168-242480
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
1.1)  NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
      Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Kontakt Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
      Do wiadomości Sławomir Sieczkowski, Izabela Skorupska, PL-16-400 Suwałki. Tel. +48 875628000.
       e-mail: org@um.suwalki.pl. Faks +48 875628000.
        Adresy internetowe:
      Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.suwalki.pl.
        Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
        Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
        Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
1.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
      Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
      Ogólne usługi publiczne.
      Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zaciągnięcie przez Miasto Suwałki długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego transzach, do łącznej kwoty 13 345 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Suwałk na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
11.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 06.
Główne miejsce świadczenia usług: Miasto Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
Kod NUTS: PL345.
11.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
11.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie przez Miasto Suwałki długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego transzach, do łącznej kwoty 13 345 000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Suwałk na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Szczegółowe warunki zamówienia:
1. okres kredytowania – od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.;
2. okres karencji przy spłacie kredytu do 29.6.2010 r.;
3. prowizja Wykonawcy nie może być wyższa niż 0,3 %;
4. prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu;
5. marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy;
6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu;
7. Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu;
8. bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę wykonawcy;
9. kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała;
10. płatność odsetek następowała będzie w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia okresu obrachunkowego, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od dnia zakończenia poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. Wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu na 7 dni przed terminem płatności;
11. spłata kapitału następować będzie po upływie okresu karencji w okresach półrocznych w ratach i okresach spłaty określonych poniżej:
 rok 2009 oraz do 29 czerwca 2010 roku – karencja,
 w roku 2010 – w terminie do 30 czerwca za I półrocze w wysokości 640 000 PLN oraz do 31 grudnia za II półrocze w wysokości 605 000 PLN,
 w latach 2011–2020 do 30 czerwca za I półrocze danego roku oraz do 31 grudnia za II półrocze danego roku w równych ratach w wysokości 605 000 PLN.
12. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000.
11.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.
11.1.8) Podział na części: Nie.
11.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.
II.2)     WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres:
             Szacunkowa wartość bez VAT: 1 183 000,00 EUR.
II.2.2) Opcje: Nie.
II.3)   CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
         Zakończenie: 31.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)        WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)     Wymagane wadia i gwarancje:

1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);
2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.10.2009 r., do godz. 10:00.
Uwaga:
3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c. kwotę gwarancji lub poręczenia;
d. termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e. zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
 Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy".
4)   wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu zostanie ono zdeponowane w pokoju nr 148 w siedzibie Zamawiającego;
5)   wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego o którym mowa w ppkt 6).
6)   wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach PEKAO S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 z dopiskiem "Wadium - zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 PLN”.
7)   jeżeli wadium zdeponowano w pokoju 148 w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy winni je odebrać osobiście po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Szczegółowe warunki zamówienia:
1. okres kredytowania – od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.;
2. okres karencji przy spłacie kredytu do 29.6.2010 r.;
3. prowizja Wykonawcy nie może być wyższa niż 0,3 %.
4. prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu;
5. marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy;
6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu;
7. Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu;
8. bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę wykonawcy;
9. kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o marżę banku. Stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M ustalana dla pierwszego okresu obrachunkowego według notowań na 2 dni robocze poprzedzające dzień całkowitej lub częściowej wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów obrachunkowych na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla drugiego dnia roboczego, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu jest stała;
10. płatność odsetek następowała będzie w dniu zakończenia każdego okresu obrachunkowego, przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia okresu obrachunkowego, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od dnia zakończenia poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. Wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu na 7 dni przed terminem płatności;
11. spłata kapitału następować będzie po upływie okresu karencji w okresach półrocznych w ratach i okresach spłaty określonych poniżej:
 rok 2009 oraz do 29.6.2010 roku – karencja,
 w roku 2010 – w terminie do 30 czerwca za I półrocze w wysokości 640 000 PLN oraz do 31 grudnia za II półrocze w wysokości 605 000 PLN,
 w latach 2011–2020 do 30 czerwca za I półrocze danego roku oraz do 31 grudnia za II półrocze danego roku w równych ratach w wysokości 605 000 PLN.
12. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
Termin realizacji zamówienia:
1. uruchomianie kredytu następowało będzie sukcesywnie w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego o kolejną transzę, przy czym ostatnia transza wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż 31.12.2009 r.;
2. realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Miasta Suwałk nr 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129;
3. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31.12.2020 r.:
4. Zamawiający zastrzega sobie niższe wykorzystanie kredytu niż to wynika z niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie płaci prowizji od kwoty niewykorzystanego kredytu.
5. Za datę spłaty kredytu lub odsetek przyjmuję się dzień faktycznego dokonania wpłaty środków pieniężnych. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
111.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
111.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie.
111.2)    WARUNKI UDZIAŁU
111.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;
3) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzonych odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ zawierający oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp oraz  oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp;
111.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
111.2.3) Zdolność techniczna:
111.2.4) Zamówienia zastrzeżone: Nie.
111.3)   SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
111.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Tak. Prawo bankowe.
111.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA I

V1)     RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:
          Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV2)    KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
           Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
          Nie.
IV3)    INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
          02/Fn/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
          Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
          Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.10.2009 - 15:30.
          Dokumenty odpłatne:
          Podać cenę: 20,00 PLN.
          Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach o numerze 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
          12.10.2009 - 10:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
          Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
          Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
           Data: 12.10.2009 - 11:00.
           Miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A.Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 146.
           Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI1)      JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
            Nie.
VI2)      ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
            Nie.
VI3)      INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4)     PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
           Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.plTel. +48 224587805.          URL: . Faks +48 224587800. www.uzp.gov.pl.
VI.4.2)    Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy pzp, od rozstrzygnięcia protestu przysługuje Wykonawcy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

2)   odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu;
3)   kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym;
4)   uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
VI.4.3)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
             Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.plTel. +48 224587805. .
             URL: www.uzp.gov.pl. Faks +48 224587800. 

VI.5)      DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 31.8.2009.

 

Informacja dotycząca sytuacji finansowej Miasta dostępna jest na stronie internetowej Miasta (bip.um.suwalki.pl) w zakładce Menu podmiotowe/majątek oraz Informacje/Budżet

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski- Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-09-02

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-09-02

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-09-02