Zamówienie Nr 01/Or/2008 z dnia 2008-04-21 - Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-I”

Data wydania 2008-04-21
Numer 01/Or/2008
Tytuł Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-I”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-I”

Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2008 r. do godz.10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2008 r. o godz. 11:00
Termin realizacji do 14 dni od daty podpisania umowy
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej:
http://bip.um.suwalki.pl lub odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 154 w godzinach 8.00 – 15.30.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wkładów barwiących.
Kod CPV 30125100-2 wkłady barwiące.

Lp. Do urządzenia o nazwie: Materiał Ilość (szt.)
1. Drukarka HP DJ 9800D głowica czarna: HP 339 (C8767E) 6
2. Drukarka HP DJ 9800D głowica kolor: HP 344 (C9363E) 2
3. Drukarka HP Laser Jet 1020, 3020, 3052 toner czarny: 12A (Q2612A) 40
4. Drukarka HP Laser Jet 2015 toner czarny: Q7553X 5
5. Drukarka HP Laser Jet 2420 toner HP 11X - HP Q6511X 8
6. Drukarka HP Laser Jet 3005 toner HP Q7551X 1
7. Drukarka HP Laser Jet 4350 dtn toner HP Q5942X 1
8. Drukarka igłowa OKI 390FB taśma barwiąca: 09002310 36
9. Drukarka Lexmark E120 3 szt. toner czarny: 12016SE 10
10. Drukarka Lexmark E120 3 szt. bęben: 12026XW 2
11. Drukarka OKI 4350N Toner OKI 01101202 6
12. Drukarka OKI 4545 mfp Toner OKI 9004169 4
13. Drukarka OKI 4545 MFP bęben czarny: 9004170 2
14. Drukarka OKI B6300n Toner OKI 09004079 1
15. Drukarka OKI C3200 toner żółty: 42804537 2
16. Drukarka OKI C3200 toner czarny: 42804540 4
17. Drukarka OKI C3200 toner niebieski: 42804539 2
18. Drukarka OKI C3200 toner czerwony: 42804538 2
19. Drukarka OKI C5400N bęben czarny: 42126608 2
20. Drukarka OKI C5400N pas transferu: 42158702 1
21. Drukarka OKI C5400N bęben czerwony: 42126606 1
22. Drukarka OKI C5400N bęben niebieski: 42126607 1
23. Drukarka OKI C5400N bęben żółty: 42126605 1
24. Drukarka OKI C5400N zespół utrwalający: 42625503 1
25. Drukarka OKI C5400N toner czarny: C642127408 10
26. Drukarka OKI C5400N toner żółty: C642127405 3
27. Drukarka OKI C5400N toner niebieski: C642127407 3
28. Drukarka OKI C5540 MFP toner czarny: 42127457 10
29. Drukarka OKI C5540 MFP bęben żółty: 42126670 1
30. Drukarka OKI C5540 MFP bęben czerwony: 42126671 1
31. Drukarka OKI C5540 MFP bęben niebieski: 42126672 1
32. Drukarka OKI C5540 MFP bęben czarny: 42126673 1
33. Drukarka OKI C5600 toner czerwony: 43381906 4
34. Drukarka OKI C5600 toner niebieski: 43381907 5
35. Drukarka OKI C5600 toner czarny: 43324408 10
36. Drukarka OKI C5600 bęben żółty: 43381705 1
37. Drukarka OKI C5600 bęben czerwony: 43381706 1
38. Drukarka OKI C5600 bęben niebieski: 43381707 1
39. Drukarka OKI C5600 bęben czarny: 43381708 1
40. Drukarka OKI C8600N toner żółty: 43487709 2
41. Drukarka OKI C8600N toner czerwony: 434877010 2
42. Drukarka OKI C8600N toner niebieski: 434877011 2
43. Drukarka OKI C8600N toner czarny: 43487712 4
44. Drukarka RICOH Aficio AP610N toner TYP 215 do AP610N typ 215 1
45. Drukarko-kopiarka SHARP AR-M205 toner czarny: AR 202T 10
46. Fax Panasonic KX-FLB853 KX-FA85E 5
47. Fax Panasonic KX-FLB853 bęben: KX-FA86 2
48. Fax KYOCERA FS-1116MFP toner czarny: TK-110 6
49. Kserokopiarka SHARP 5316 toner czarny: AR-016T 2
50. Kserokopiarka SHARP AR-M451U toner czarny: AR-455T 10
51. Ploter Oce 2044 tusz IJC244Bk 1
52. Ploter Oce 2044 tusz IJC244M 1
53. Ploter Oce 2044 tusz IJC244C 1
54. Ploter Oce 2044 tusz IJC244Y 1
55. Ploter Oce 2044 kaseta konserwacyjna 2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Uprawnionymi osobami do kontaktów z oferentami są : Zenon Rytwiński, Radosław Jabłoński.

W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust1 i 2 ustawy oraz złożą dokumenty:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Ocena spełnienia warunków przez wykonawcę dokonana będzie w oparciu o w/w dokumenty według kryterium „spełnia”, „nie spełnia”.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. 6 ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach. Koperta winna być oznaczona: „WKŁADY BARWIĄCE 2008-I”.
Kryteriami oceny oferty będzie: cena - 100%

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.04.2008 pod numerem 81635.

Suwałki, dnia 21.04.2008r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zenon Rytwiński- rząd Miejski w Suwałkach, Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-04

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2008-06-04

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2008-06-04