Zamówienie Nr 01/SM/2008 z dnia 2008-05-19 - Przetarg nieograniczony. Prezydent Miasta Suwałk Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 Euro. „Dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach”

Data wydania 2008-05-19
Numer 01/SM/2008
Tytuł Przetarg nieograniczony. Prezydent Miasta Suwałk Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 Euro. „Dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach”

Prezydent Miasta Suwałk
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 Euro.
„Dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach , pokój 127 lub na stronie internetowej http://bip.um.suwalki.pl

Kod CPV – 34110000-1 (samochód osobowy).

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2007 lub 2008) dla potrzeb Straży Miejskiej w Suwałkach o parametrach nie gorszych niż:

- silnik wysokoprężny o pojemności nie mniej niż 1,6 l,
- moc silnika min. 75 KM,
- kolor nadwozia- niebieski, grafitowy, biały,
- skrzynia biegów mechaniczna 5- biegowa,
- napęd na koła przednie,
- ilość miejsc: 5 w części osobowej,
- nadwozie: samonośne stalowe ocynkowane, 5-drzwiowe w tym drzwi przednie od
strony kierowcy i pasażera uchylne, lewe i prawe tylne przesuwane (2 szt.)
oraz drzwi przedziału ładunkowego dwuskrzydłowe otwierane na boki.
Wyposażenie:
- poduszka powietrzna kierowcy,
- poduszka powietrzna pasażera,
- immobiliser w kluczyku,
- centralny zamek zamykany za pomocą pilota,
- radioodtwarzacz CD,
- alarm.
- ABS
- dywaniki podłogowe gumowe,
- czujnik cofania,
- pełnowymiarowe koło zapasowe,
- gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
- tylna kanapa składana i dzielona,
Zakres adaptacji przedziału ładunkowego.
- przegroda stała oddzielająca przestrzeń bagażową od osobowej pleksą odporną na uszkodzenia mechaniczne z oknem otwieranym (nie jest wymagana homologacja na samochód ciężarowy),

- podłoga wyłożona trudnościeralną antypoślizgową wykładziną PCV w przedziale ładunkowym z punktami mocowania siedzeń,

- w przedziale dla zatrzymanych 2 ławki usytuowane bokiem do kierunku jazdy,
- ławki wyposażone w pokrowce wykonane z materiału odpornego na wchłanianie cieczy
i płynów,

- zabezpieczenie szyb od wewnątrz poprzez okratowanie,

- zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem ich na zewnątrz- krata z zamkiem,
- oświetlenie przedziału ładunkowego,
- przygotowanie do montażu radiostacji (wyprowadzenie zasilania) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Gwarancja:
- 24 miesiące na cały samochód wraz z wyposażeniem,
- 72 miesiące na perforację,
- 36 miesięcy na lakier . W przypadku wystąpienia usterek, uniemożliwiających użytkowanie pojazdu powyżej 7 dni, Wykonawca zabezpieczy samochód zastępczy na swój koszt,
- zapewnienie punktów serwisowych na terenie regionu,
- wyposażenie użytkownika w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: instalacja obsługi samochodu w języku polskim, karta gwarancyjna oraz wykaz autoryzowanych stacji obsługi.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Termin wykonania zamówienia do 30 dni od podpisania umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz złożą:
-oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Usług Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a także wniosą wadium.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie ww. dokumentów według kryterium „spełnia”, „nie spełnia”.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2. 000, - zł. w formie określonej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Oferty należy złożyć do dnia 30. 05. 2008 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w pokoju nr 6.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupu, a także nie przewiduje wyboru ofert najkorzystniejszych z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod poz. 105381 w dniu 19.05.2008r.


Suwałki, 19.05.2008 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Grzegorz Kosiński - Urząd Miejski w Suwałkach, Straż Miejska

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-04

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2008-06-04

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2008-06-04