Zamówienie Nr 22/2008 z dnia 2008-06-11 - Miejska Dyrekcja Inwestycji ogłasza przetarg nieograniczony nr 22/2008 pn: Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ul. Wojska Polskiego w Suwałkach

Data wydania 2008-06-11
Numer 22/2008
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji ogłasza przetarg nieograniczony nr 22/2008 pn: Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ul. Wojska Polskiego w Suwałkach

 

 

Suwałki: Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ul. Wojska Polskiego w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, km 88+711
Numer ogłoszenia: 126524 - 2008; data zamieszczenia: 11.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, fax 087 5664831.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ul. Wojska Polskiego w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, km 88+711.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, odwołanie przysługuje.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rzekę Czarna Hańcza na ul. Wojska Polskiego w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655, km 88+711 1. Stan istniejący Most został wybudowany w 1956 r. i przebudowany w 1972 r.. Jest to most jednoprzęsłowy swobodnie podparty. Ustrój niosący belkowo - żelbetowy (5 szt. dźwigarów monolitycznych z 1956 r. i 4 szt. dźwigarów prefabrykowanych typu CZDP z 1972r. usztywnionych poprzecznicami - żebrami). Płyta żelbetowa gr.12- 14 cm . Przyczółki żelbetowe ze skrzydełkami równoległymi do osi podłużnej mostu, posadowione na palach drewnianych i żelbetowych. Łożyska stalowe styczne ruchome i nieruchome. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, gr. 12-14 cm. Krawężniki 20 x 20 cm betonowe. Nawierzchnia chodników z asfaltu lanego. Poręcze stalowe typu miejskiego o wysokości 100 cm. Odwodnienie mostu powierzchniowe. Stożki przyczółków z kamienia brukowca na zaprawie betonowej, bez murków oporowych. Dylatacja wykonana w 1972 r. w formie koryta z ceownika 65 wypełnionego bitumem. W części podchodnikowej - w wypełnieniu betonowym są poprowadzone kable energetyczne przebiegające w rurach osłonowych podwieszonych pod chodnikami. a/ po prawej stronie: - 2 x SN o przekroju 3 x 50 mm - 1 x NN o przekroju 4 x 35 mm - oświetleniowy - 1 x NN o przekroju 4 x 120 mm - oświetleniowy - 1 x NN o przekroju 4 x 50 mm - oświetleniowy b/ po lewej stronie: - 1 x NN o przekroju 4 x 35 - oświetleniowy - 1 x NN o przekroju 4 x 120 - OSIR W części podchodnikowej przebiegają kable telefoniczne: po prawej stronie 2 kable, po lewej stronie 8 kabli. 2. Zakres robót przewidzianych do realizacji. a/ w celu wykonania zasadniczych robót wzmacniających konstrukcję oraz zabezpieczenia betonu przed dalszą degradacją zaprojektowano rozbiórkę m. innymi: nawierzchni jezdni i chodników, płyty nośnej mostu w części prefabrykowanej i wylewanej, skucie skorodowanego betonu z dźwigarów, żeber i ścian przyczółków, nawierzchni stożków mostu i zabezpieczenia skarp od strony przyczółków (wzdłuż przyczółków i rzeki), rozebranie elementów dylatacji i jej wycięcie z przyczółka i płyty, szczegółowy zakres robót rozbiórkowych zawiera dokumentacja techniczna i przedmiar robót, b/ wykonanie nowej płyty żelbetowej gr.18 cm z betonu mostowego klasy B-30 i uciąglonych z płytą wsporników chodnikowych żelbetowych o grubości 18 ÷ 14 cm z betonu kl.B-30. Stal zbrojeniowa 18G2-b. c/ wzmocnienie dźwigarów mostu na zginanie poprzez zastosowanie taśm wzmacniających belki prefabrykowane typu CZDP: - belki zewnętrzne za pomocą jednej taśmy Sika Carbo Dur M 1214 o wymiarach 1.4 x 120 x 15000 mm - belki wewnętrzne (pod krawężnikami) za pomocą dwóch taśm Sika Carbo Dur M 1214 o wymiarach 1.4 x 120 x 15000 mm. d/ wzmocnienie dźwigarów mostu na ścinanie poprzez zastosowanie kształtek Sika Carbo Shear przy podporach na długości 2.5 m. - belki prefabrykowane wewnętrzne (pod krawężnikami) za pomocą kształtek Sika Carbo Shear - 4/50/100 gr. 1.2 mm w ilości przy jednej podporze o rozstawie co 8 cm: 2 x 32 = 64 szt. Ogółem 256 szt. (cztery podpory). - belki wylewane na budowie za pomocą kształtek Sika Carbo Shear - 4/30/70 gr. 1.2 mm w ilości przy jednej podporze o rozstawie w odległości co 25 cm: 4 x 11 = 44 szt. Ogółem 440 szt. e/ wykonanie bloków podchodnikowych - żelbetowych z betonu kl. B-30. Stal zbrojeniowa 18G2-b, f/ wykonanie płyty przejściowej grubość 30 cm, z betonu kl. B-30 zbrojonego stalą 18G2-b, g/ wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej gr. 1 cm, h/ wykonanie odwodnienia zgodnie z dokumentacją techniczną, i/ wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR-3, j/ wykonanie nawierzchni chodników gr. 4 cm w kolorze czerwonym. Spectrasfalt - Microdeck, kationową emulsją z syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami, k/ zabezpieczenie powierzchni betonowej, l/ piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne łożysk stalowych stycznych ruchomych i stałych, ł/ wykonanie dylatacji bitumicznej np. typu Tarco. Na jezdni o szer. 50 cm. Na chodnikach szer. 30 cm. Na rury przechodzące przez dylatacje w chodnikach nałożyć mufy, m/ remont schodów, stożków i skarp przyczółków, ciągu pieszo - rowerowego pod mostem, n/ zabezpieczenie urządzeń obcych przechodzących przez elementy mostu i w jego obrębie, Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.22.11.11-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·             Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. O/Suwałki nr 23 1060 0076 0000 3310 0006 7332 w terminie do dnia 02.07.2008r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w pieniądzu, zostanie złożone na rachunku, które jest oprocentowane stawką 0%. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Kserokopia wadium musi być złożona w ofercie. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI..

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, 5. dysponują kadrą o doświadczeniu zawodowym niezbędnym do realizacji zamówienia posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i mostowej. 6. zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, roboty polegające na budowie lub przebudowie obiektów mostowych na łączną kwotę 2.000.000,- w tym jeden obiekt mostowy klasy B z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością, 7. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (dla właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty. 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 3, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi załączyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9, 4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, robót polegających na budowie lub przebudowie obiektów mostowych na łączną kwotę 2.000.000,- w tym jeden obiekt mostowy klasy B z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością. - na załączniku nr 4, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, 5. Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia na załączniku nr 5 - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1182 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Wraz z uprawnieniami budowlanymi należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualną na dzień składania ofert, 6. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki Sekretariat pokój nr 115.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2008-06-12

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2008-06-12

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2008-06-12