Zamówienie Nr 24/2008 z dnia 2008-07-22 - Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Reja w Suwałkach.

Data wydania 2008-07-22
Numer 24/2008
Tytuł Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Reja w Suwałkach.

Suwałki: rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Reja w Suwałkach.
Numer ogłoszenia: 167029 - 2008; data zamieszczenia: 22.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, fax 087 5664831.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Reja w Suwałkach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Reja w Suwałkach. 2. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 1. Reja 28 - dz. ozn. nr 22 195. - budynek mieszkalny parterowy z wysokim dwuspadowym dachem i użytkowym poddaszem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, z drewnianą więźbą dachową, kryty eternitem płaskim w karo. - budynek gospodarczy, parterowy z dachem dwuspadowym, krytym blachą, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. 2. Reja 42- dz. ozn. nr 22 173 i 22 174. - budynek mieszkalny parterowy z wysokim dwuspadowym dachem i nieużytkowym poddaszem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, drewnianej, z drewnianą więźbą kryty blachą. - budynek gospodarczy, parterowy z dachem dwuspadowym, krytym blachą, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. - garaż o konstrukcji drewnianej, kryty blachą 3. Reja 44 - dz. ozn. nr 22 172. - budynek mieszkalny parterowy z wysokim dwuspadowym dachem i użytkowym poddaszem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, z drewnianą więźbą dachową, kryty blachą. - budynek mieszkalny parterowy z wysokim dwuspadowym dachem i nieużytkowym poddaszem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, drewnianej, z drewnianą więźbą kryty blachą. - zespół budynków gospodarczych parterowych z dachami pulpitowymi i dwuspadowymi krytymi blachą o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, częściowo murowane, z drewnianymi więźbami dachowymi. Dwa budynki z fundamentami. Pozostałe tymczasowe, częściowo rozebrane. 4.Reja 46 - dz. ozn. nr 22 171/1. - budynek mieszkalny parterowy z wysokim dwuspadowym dachem i użytkowym poddaszem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, z drewnianą więźbą dachową, kryty eternitem falistym. - zespół budynków gospodarczych parterowych z dachami pulpitowymi i dwuspadowymi krytymi blachą o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, częściowo murowane, z drewnianymi więźbami dachowymi. W większości obiekty o charakterze garażowym. Budynek gospodarczy przy granicy północnej działki o konstrukcji , charakterze tymczasowym, bez głębokich fundamentów. 5. Reja 50 - dz. ozn. nr 22 168. - budynek mieszkalny parterowy z wysokim dwuspadowym dachem i użytkowym poddaszem. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, z drewnianą więźbą dachową, kryty blachą. - budynek gospodarczy, parterowy z dachem dwuspadowym, krytym blachą, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. 3. Rozbiórkę płyt azbestowo - cementowych musi wykonać firma posiadająca uprawnienia do wykonywania tego typu robót. Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia utylizacji azbestu przez uprawnione jednostki - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). 4. Załączone przedmiary robót zamawiający traktuje jako materiał pomocniczy do wyceny ryczałtowej w/w rozbiórek.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                    Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Bank Pekao Nr: 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 18.08.2008r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w pieniądzu, zostanie złożone na rachunku, które jest oprocentowane stawką 0%. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Kserokopia wadium musi być złożona w ofercie. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI..

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, 5. Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia na załączniku nr 4 - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1182 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Wraz z uprawnieniami budowlanymi należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualną na dzień składania ofert, 6. Posiadają zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, bądź decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 - o odpadach (tj. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r z późn. zm.) 7. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia

·                    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (dla właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty. 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 3, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi załączyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9, 4. Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia na załączniku nr 4 - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1182 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Wraz z uprawnieniami budowlanymi należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualną na dzień składania ofert, 5. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, bądź decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta Suwałk zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 o odpadach (tj. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r z późn. zm.) 6. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki pokój nr 115 SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2008-07-22

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2008-07-22

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2008-07-22