Zamówienie Nr 01/AGP/2008 z dnia 2008-08-04 - Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu teatralno - koncertowego przy ulicy Świerkowej w Suwałkach

Data wydania 2008-08-04
Numer 01/AGP/2008
Tytuł Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu teatralno - koncertowego przy ulicy Świerkowej w Suwałkach
Suwałki: Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu teatralno - koncertowego przy ulicy Świerkowej w Suwałkach

Numer ogłoszenia: 179780 - 2008; data zamieszczenia: 04.08.2008

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, fax 087 5628098.
 
·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OPIS
 
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu teatralno - koncertowego przy ulicy Świerkowej w Suwałkach.
 
II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONANIE :

a) koncepcji architektonicznej projektowanego obiektu Teatralno-Koncertowego składającej się z rysunków:
- koncepcji zagospodarowania terenu wokół obiektu w granicach wskazanych jako obszar zadania konkursowego;
- rzuty wszystkich kondygnacji projektowanego budynku wraz z opisami poszczególnych pomieszczeń /nazwa pomieszczenia, powierzchnia/ oraz zestawieniem powierzchni użytkowych poszczególnych kondygnacji, w skali 1:200;
- charakterystyczne przekroje pionowe projektowanego obiektu - min. 2 szt., w skali 1:200;
- widoki elewacji projektowanego obiektu - min. 4 szt., w skali 1:200;
- trójwymiarowej prezentacji koncepcji budowy obiektu Teatralno- Koncertowego w postaci widoków aksonometrycznych, rysunków perspektywicznych, przestrzennych wizualizacji komputerowych oraz makiety ilustrujących przyjęte rozwiązania projektowe - rodzaj wg uznania autorów prac konkursowych.
b) opisu koncepcji z podstawowymi informacjami na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i technicznych oraz spisem pomieszczeń, zestawień powierzchni i wskaźników kosztowych, wstępnej wyceny kosztorysowej projektowanego obiektu Teatralno-Koncertowego wraz z wyceną prac projektowych będących przedmiotem zamówienia.

2. OBSZAR ZADANIA KONKURSOWEGO.

Zadanie konkursowe dotyczy fragmentu miasta Suwałk położonego w kwartale zamkniętym ulicami: Pułaskiego, Świerkową, Jana Pawła II, Brzostowskiego. Opracowaniu konkursowemu podlegają, położone na tym obszarze, nieruchomości stanowiące własność komunalną. Zlokalizowanie budynku jest możliwe alternatywnie na terenie oznaczonym I lub II
Teren I - o łącznej powierzchni: ok. 1,4 ha, oznaczony na mapach ewidencji gruntów jako działki lub ich części o numerach geodezyjnych: 22848/6, 22849/38, 22849/17, 22849/35, 22849/14, 22849/21, w granicach określonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji i oznaczonych literami A-B-C-D-E-F-G-H przedstawionych na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 w załączniku graficznym nr 1,
Teren II - o łącznej powierzchni: ok. 2,1 ha oznaczony na mapach ewidencji gruntów jako działki lub ich części o numerach geodezyjnych: 22849/30 i 22933 w granicach określonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji i oznaczonych literami I-J-K-L-M-O-P-R-S-T-U przedstawionych na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000 w załączniku graficznym nr 1.

Szczegółowy opis zakładanego przez Zamawiającego i przyszłego użytkownika programu funkcjonalno-przestrzennego projektowanego obiektu Teatralno-Koncertowego z zagospodarowaniem terenu przyległego zawarto w części II regulaminu konkursu.
 
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU
 
·             Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W konkursie mogą uczestniczyć:

a) osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania projektów, o których mowa w regulaminie konkursu i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego;
b) osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania projektów, o których mowa regulaminie konkursu i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, działające na podstawie art. 23 ustawy prawo zamówień publicznych;
c) podmioty posługujące się osobami fizycznymi, o których mowa w pkt a i b oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadają lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń;
e) uczestnicy mający w swym dorobku, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonanie co najmniej 1 usługi, polegającej na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 4000 m2 w ramach którego była projektowana, widownia na min. 400 miejsc np. teatralna, koncertowa, widowiskowa, sala sportowa, pływalnia, aula dydaktyczna lub inne.

2. Każdy Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu.

3. Każdy z Uczestników konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

4. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy zaproszeni przez organizatora do złożenia prac konkursowych. W przypadku ujawnienia, że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy, praca nie będzie zakwalifikowana do oceny w konkursie, a Uczestnikowi, który ją złożył nie będzie przysługiwała żadna z nagród konkursu.

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby nie spełniające warunków udziału w konkursie określonych w regulaminie.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
 
·             1. Cena - 10
·             2. jakość rozwiązań funkcjonalno-programowych - 35
·             3. jakość rozwiązań architektonicznych - 45
·             4. lokalizacja obiektu wraz z jego powiązaniem z sąsiedniki terenami i obiektami - 10
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
 
·             Dostępny do dnia: 29.08.2008, godzina 15:30.
·             Miejsce: Urząd Miejski
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej.
 
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
 
·             Data: 29.08.2008, godzina 15:30.
·             Miejsce: Urząd Miejski
Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego - pokój nr 5
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki.
 
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
 
·             Data: 17.11.2008, godzina 15:30.
·             Miejsce: Urząd Miejski
Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego - pokój nr 5
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki.
 
IV.3) NAGRODY:
 
·             Rodzaj i wysokość nagród:
·             I nagroda - 9 tysięcy złotych oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej,
II nagroda - 6 tysięcy,
III nagroda - 5 tysięcy.

Sąd Konkursowy rozstrzygając konkurs, może nie przyznać określonej regulaminem nagrody, jeśli w ocenie sądu złożone prace nie spełniają kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
Dopuszcza się przyznanie, w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, kilku pracom tej samej nagrody.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Sąd Konkursowy zmian co do liczby i wysokości przyznawanych nagród, jednakże pod warunkiem, iż rozdzielona kwota nie przekroczy zadeklarowanej na ten cel kwoty - 20.000 zł.
Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych    
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-08-05

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-08-05

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-08-05