Miasto Suwałki ogłasza przetarg nieograniczony Nr 8/MDI/2008 z dnia 2008-09-19 - Dostosowanie łazienek i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 w Suwałkach.

Data wydania 2008-09-19
Numer 8/MDI/2008
Tytuł Dostosowanie łazienek i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 w Suwałkach.

Suwałki: Dostosowanie łazienek i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 w Suwałkach.
Numer ogłoszenia: 226939 - 2008; data zamieszczenia: 19.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, fax. 087 5628098.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie łazienek i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 w Suwałkach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie łazienek i ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 10 przy ul. Antoniewicza 5 w Suwałkach. Zakres zamówienia obejmuje: - roboty rozbiórkowe - rozebranie ścianek i okładzin ścian w łazienkach, istniejącej armatury, posadzek w łazienkach i na ciągach komunikacyjnych, likwidacja ścianki drewnianej dzielącej Szkołę Podstawową i Gimnazjum. - roboty budowlane - remont łazienek, wykonanie nowej posadzki na części korytarza z wykładzin zgrzewalnych PCV heterogenicznych, antypoślizgowych, posiadających odpowiednią klasę odporności na ścieranie , tak jak dla posadzek w korytarzach obiektów szkolnych, potwierdzoną atestami i certyfikatami, dostawa i montaż barierek trybun ze stali nierdzewnej, polerowanej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w remontowanych sanitariatach, dostawa i montaż ścianki aluminiowej, przeszklonej szkłem bezpiecznym, z drzwiami dwuskrzydłowymi, na połączeniu korytarzy: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w poziomie I piętra, - roboty sanitarne - wymiana instalacji wod - kan i grzejników wraz z montażem wentylatorów łazienkowych. - roboty elektryczne w łazienkach - wymiana opraw i osprzętu na urządzenia spełniające aktualnie obowiązujące normy wraz z wykonaniem niezbędnych podłączeń dla potrzeb wentylacji mechanicznej, Szczegółowy zakres robót zawierają załączone przedmiary robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Bank Pekao Nr: 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 13.10.2008r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w pieniądzu, zostanie złożone na rachunku, które jest oprocentowane stawką 0%. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Kserokopia wadium musi być złożona w ofercie. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, 5. zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 200 000,00 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością, 6. dysponują kadrą o doświadczeniu zawodowym niezbędnym do realizacji zamówienia: kierownik budowy - stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy. 7. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia..

·                    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (dla właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty. 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi załączyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-9, 4. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 200.000,00 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością, - na załączniku nr 3, W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, 5. Wykaz kadry proponowanej do realizacji zamówienia na załączniku nr 4 - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1182 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Wraz z uprawnieniami budowlanymi należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualną na dzień składania ofert, 6. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, każdy z nich musi złożyć powyższe dokumenty..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki SEKRETARIAT - pokój nr 115.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2008-09-19

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2008-09-19

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2008-09-19