Zamówienie Nr 4/Or/2008 z dnia 2008-09-25 - przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II”

Data wydania 2008-09-25
Numer 4/Or/2008
Tytuł przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II”
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wkładów barwiących dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach„WKŁADY BARWIĄCE 2008-II”
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2008 r. do godz.1000
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2008 r. o godz. 1100
Termin realizacji do 14 dni od daty podpisania umowy
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej:
http://bip.um.suwalki.pl lub odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 154 w godzinach 8.00 – 15.30.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wkładów barwiących.
Kod CPV 30125100-2  wkłady barwiące.
 
Lp.
Do urządzenia o nazwie:
Materiał
Ilość (szt.)
1.
Drukarka Epson Stylus Photo R360
atrament czarny: C13T080140
2
2.
Drukarka HP Desk Jet 950C, 959C,1120C
głowica czarna: HP 45 (51645AE)
4
3.
HP Business InkJet 2800, InkJet cp1700
atrament czarny: C4844AE
5
4.
Drukarka HP DJ 9800D
głowica czarna: HP 339 (C8767E)
4
5.
Drukarka HP Laser Jet 1020, 3020, 3052
toner czarny: 12A (Q2612A)
20
6.
Drukarka HP Laser Jet 1100
toner czarny: 92A (C4092A)
10
7.
Drukarka HP Laser Jet 1200
toner czarny: 15A (C7115A)
4
8.
Drukarka HP Laser Jet 2015
toner czarny: Q7553X
4
9.
Drukarka HP Laser Jet 2420
toner HP 11X - HP Q6511X
4
10.
Drukarka HP Laser Jet 4350 dtn
toner HP Q5942X
2
11.
Drukarka Lexmark E120
toner czarny: 12016SE
5
12.
Drukarka Lexmark E250dn
toner czarny: 0E250A11E
10
13.
Drukarka Lexmark E250dn
bęben: E250X22G
2
14.
Drukarka OKI 4350N
Toner OKI 01101202
6
15.
Drukarka OKI 4545 mfp
Toner OKI 9004169
4
16.
Drukarka OKI C3200
bęben żółty: 42126662
1
17.
Drukarka OKI C3200
bęben czarny: 42126665
1
18.
Drukarka OKI C5540 MFP
bęben czarny: 42126673
3
19.
Drukarka OKI C5600
toner żółty: 43381905
10
20.
Drukarka OKI C5600
toner czerwony: 43381906
10
21.
Drukarka OKI C5600
toner niebieski: 43381907
10
22.
Drukarka OKI C5600
toner czarny: 43324408
20
23.
Drukarka OKI C5600
bęben żółty: 43381705
6
24.
Drukarka OKI C5600
bęben czerwony: 43381706
6
25.
Drukarka OKI C5600
bęben niebieski: 43381707
6
26.
Drukarka OKI C5600
bęben czarny: 43381708
6
27.
Drukarka OKI C8600N
toner żółty: 43487709
1
28.
Ploter Oce 5250
atrament Black: J2-Bk (29953813)
14
29.
Ploter Oce 5250
atrament Cyan: J2-C (29953814)
4
30.
Ploter Oce 5250
atrament Magenta: J2-M (29953815)
4
31.
Ploter Oce 5250
atrament Yellow: J2-Y (29953816)
3
32.
Ploter Oce 5250
głowica żółta: SH-2Y (29953810)
1
33.
Ploter Oce TSC 500
Combipack TCS500 Black-Kit (głowica+atrament) 29953720
1
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 
Uprawnionymi osobami do kontaktów z oferentami są : Zenon Rytwiński, Radosław Jabłoński.
 
W postępowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust1 i 2 ustawy oraz złożą dokumenty:
a)       oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Ocena spełnienia warunków przez wykonawcę dokonana będzie w oparciu o w/w dokumenty według kryterium „spełnia”, „nie spełnia”.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. 5, ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach. Koperta winna być oznaczona: „WKŁADY BARWIĄCE 2008-II”.
Kryteriami oceny oferty będzie:            cena - 100%  

Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.09.2008r pod numerem 224884 .

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-09-25

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-09-25

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-09-25