Zamówienie Nr 03/OSGK/2008 z dnia 2008-12-08 - Przetarg nieograniczony na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk” - zmiana SIWZ

Data wydania 2008-12-08
Numer 03/OSGK/2008
Tytuł Przetarg nieograniczony na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk” - zmiana SIWZ

                                                                                              Suwałki, dn. 8 grudnia 2008 r.
 
OSGK.II-341-3/1/00
 
ZAWIADOMIENIE

W związku z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiamy o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk” w następujący sposób:

 
Załącznik Nr 3 do SIWZ (Wzór Umowy) otrzymuje brzmienie:
 
 
UMOWA (wzór)
 

zawarta w dniu………………….……2008roku pomiędzy Gminą Miastem Suwałki z siedzibą: 16–400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, zwanym dalej w skrócie „ Zamawiającym ”

reprezentowanym przez : Prezydenta Miasta Suwałk – Józefa Gajewskiego

a Bogdanem Lauryn, ul. Sianożęć 3 16-400 Suwałki, zwanym dalej w skrócie „Wykonawcą ”, o następującej treści :           

 
 
§ 1
 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonaniazadanie ”Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk” zgodnie z warunkami realizacji określonymi w § 3 oraz przepisami prawa.

 
§ 2
 
Strony ustalają terminy:

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: 01.01.2009 r.

Termin zakończenia przedmiotu umowy: 31.10.2010 r.

 
 
§ 3
 

Strony ustalają następujące warunki realizacji zamówienia:

 

1. Odłów zwierząt z terenu miasta odbywać się będzie przez cały rok na zgłoszenia. Rozpoczęcie odłowu nastąpi w czasie:

§         w dni robocze w godz. 7.00-15.00, w ciągu 30 min od momentu zgłoszenia,

§         w dni wolne od pracy oraz w dni robocze po godz. 15. 00, w przeciągu 60 min.

     oraz dodatkowo dwa razy w m-cu w formie przeglądu miasta.

2. Zgłoszenia dokonują pracownicy Straży Miejskiej, Policji lub Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

3. Zwierzęta będą przewożone środkiem transportu dopuszczonym do użycia w transporcie zwierząt przez powiatowego lekarza weterynarii, o numerze rejestracyjnym…………………

4. Podczas wyłapywania zwierząt stosowany będzie środek czasowo-usypiający podawany przy pomocy aplikatura do podawania leków na odległość, lub w inny humanitarny sposób.

5. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

6. Odłów zwierząt odbywać się będzie pod nadzorem lekarza weterynarii a w razie potrzeby zwierzęta będą miały zapewnioną pomoc weterynaryjną.

7. Odłowione psy przewożone będą do schroniska przy ul. Sianożęć 3 w Suwałkach.

8. Odłowione koty należy przekazać do schroniska prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

9. W przypadku odłowienia suki ze ślepym miotem, miot poddany zostanie eutanazji przez lekarza weterynarii.

 
§4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem przechowywania psów oznakowanego mikroprocesorem lub którego właściciel jest znany Straży Miejskiej wyniesie w roku 2009 – ………. netto, VAT 22%, kwota ……….. PLN, ……….. PLN brutto (słownie........................).

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w równych miesięcznych ratach na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.

3. W przypadku odłowienia psa oznakowanego mikroprocesorem, lub którego właściciel jest znany, strony oszacowały koszt odłowu takiego psa na kwotę 210 PLN

4. Wynagrodzenie w roku 2010 zostanie powiększone o opublikowany przez GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim

 
§ 5
 

W przypadku wyłapania zwierzęcia oznakowanego mikroprocesorem lub którego właściciel jest znany Straży Miejskiej, Wykonawca dodatkowo obciąży Zamawiającego kosztami przechowywania zwierzęcia, w wysokości 25 PLN/dzień

 
§ 6
 

Należność za realizację zamówienia Zamawiający zobowiązany jest uregulować w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy   .......................................……………………............................…....................

 
§ 7
 

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadzie kar umownych naliczanych w następujących przypadkach i wysokościach:

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

-   odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5%   rocznej wartości zamówienia,

- za niedotrzymanie czasu dokonania odłowu określonego w przedmiocie zamówienia, w wysokości 1 % wartości miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku każdego zgłoszenia.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w opłaceniu      faktury.

 
§ 8

1. W przypadku wystąpienia szkód wyższych od wysokości kar umownych , powstałych przy realizacji zadania objętego niniejszą umową, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

2. Zamawiający zastrzega prawo do rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia odstępstw ze strony Wykonawcy, w zakresie warunków realizacji umowy, opisanych w § 3 lub realizacji zlecenia niezgodnie z przepisami prawa.

 
§ 9

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji losowej lub zmiany przepisów prawnych w zakresie warunków odławiania zwierząt Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej.

 
 
§ 10

Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 
§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 
§ 12

Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego według miejsca zawarcia umowy.

 
§ 13

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA:                                                                                         ZAMAWIAJĄCY:             
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Przybysz - Wydziała Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-11

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-12-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-11