Zamówienie Nr 20/ZBM/2008 z dnia 2008-12-12 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku na lokale mieszkalne w tym 50% lokali socjalnych przy ul.Reja 69B w Suwałkach

Data wydania 2008-12-12
Numer 20/ZBM/2008
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku na lokale mieszkalne w tym 50% lokali socjalnych przy ul.Reja 69B w Suwałkach
GMINA MIASTO SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH UL. NONIEWICZA 10, 16 – 400 SUWALKI
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji budynku na lokale mieszkalne w tym 50% lokali socjalnych przy ul. Reja 69B w Suwałkach.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 361457 - 2008   z dnia 12/12/2008 roku.
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 
                                                            
1. Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 328 tel. 087 562 83 28 lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl Opłata za wersję  papierową SIWZ w wysokości kosztów jej druku i przekazania.
2. Termin realizacji zamówienia : do dnia 27/02/ 2009 roku           
3. Oferty należy składać do dnia: 22 grudnia 2008 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 22 grudnia 2008 roku do godz. 09 00 w wysokości: 3 600,00 PLN słownie złotych: trzy tysiące sześćset. Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
 
7. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który :
      7.1 . Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,  zgodnie z wymaganiami ustawowymi .
      7.2 . Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień lub zatrudnia    osoby uprawnione .
      7.3. Posiada odpowiedni do zamówienia potencjał techniczny i ekonomiczny oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia .
      7.4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .
      7.5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych .
7.6. Wniesie wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w niniejszej Specyfikacji .
7.7. Wyraża zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia jej u Zamawiającego.
7.8. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania   robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia .
7.9. Zrealizuje zamówienie - prace projektowe w terminie nie przekraczającym 27.02.2009 roku .
 
8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
  1. Złożenie formularza ofertowego
  2. Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  3. Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.       Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5.       Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
6.       Wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały wykonane należycie . 
7.       Kopię uprawnień projektowych oraz zaświadczeń wydanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego lub dokument potwierdzający zatrudnienie u Wykonawcy na czas trwania umowy osób z uprawnieniami jak wyżej.
8.       Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .
  1. Potwierdzenie wniesienia wadium.
 
  1. Wypełniony i zaparafowany na każdej stronie i podpisany projekt umowy
 
9. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
10.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 grudnia  2008 roku o godz.100o

 

 Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia: 12 grudnia 2008 rok

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2008-12-12

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2008-12-12

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2008-12-12