Zamówienie Nr 02/ZBM/2009 z dnia 2009-02-20 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

Data wydania 2009-02-20
Numer 02/ZBM/2009
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH ogłasza przetarg nieograniczony
 
na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy  Miasto  Suwałki .
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 34702 - 2009  z  dnia 20.02.2009 roku.
 
Główny przedmiot zamówienia Wspólnego Słownika Zamówień CPV
90513100-7 usługi usuwania ścieków
90410000-4 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych                                                  
1.       Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 328 tel. 087 562 83 28 , za zaliczeniem pocztowym, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl
2.       Termin realizacji zamówienia : od dnia 01.05.2009r. do dnia 30.04.2010 r. .                       
3.       Oferty należy składać do dnia: 03.03.2009 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324
4.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.       Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6.       Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 03.03.2009  roku  do  godz. 09 00   w  wysokości: 4300,00 PLN   
      słownie złotych: cztery tysiące trzysta złotych.
     Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
7.       O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 
7.1.          Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .
7.2.               Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia .
7.3.               Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .
7.4.               Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .
7.5.               Wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia jej u zamawiającego .
7.6.               Wniosą wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ .
7.7.               Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania podobnych robót objętych zamówieniem, oraz przedłożą referencje od zamawiających o wykonywaniu usługi z należytą starannością .
7.8.               Posiadają aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7.9.               Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 50 000 PLN.
7.10.            Posiadają średnio roczny przychód w usługach w zakresie wywozu odpadów i nieczystości   płynnych   za   ostatnie trzy lata obrotowe w wysokości nie mniej niż 100 000 PLN .
7.11.            Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia w postaci sprzętu do wywozu odpadów stałych i nieczystości płynnych, oraz pojemniki do gromadzenia odpadów w ilości gwarantującej wykonanie zamówienia .
7.12.            Posiadają decyzję Prezydenta Miasta Suwałk na usuwanie stałych odpadów komunalnych .
7.13.            Posiadają decyzję na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego .
7.14.            Sami wykonają zamówienie ( bez możliwości zlecenia podwykonawcom ) .
 
8.       Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
    8.1. Złożenie formularza ofertowego.
    8.2.Aktualne decyzje Prezydenta Miasta Suwałk na usuwanie stałych odpadów   komunalnych oraz  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego .
    8.3.Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
    8.4.Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
    8.5.Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
    8.6.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
    8.7.Podpisany i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona) .
    8.8.Potwierdzenie wniesienia wadium ( w kopercie zewnętrznej ) .
    8.9.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie .
   8.10.Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .
   8.11.Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
   8.12.Sprawozdania finansowe, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres . 
 8.13.Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca.
 
9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 30% zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  
10.  Kryteria oceny ofert : cena 100%.
11. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.03.2009 roku o godz.1000
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia : 20.02.2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-02-20

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-02-20

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-02-20