Zamówienie Nr 01/OSGK/2009 z dnia 2009-02-25 - Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki- ZMIANA SIWZ

Data wydania 2009-02-25
Numer 01/OSGK/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 12 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki- ZMIANA SIWZ
Suwałki 27 02.2009
 
Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego nr 340/43/09 w trybie przetargu nieograniczonego
 
            W dniu 27.02.2009 r. W oparciu o art 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu „DOSTAWA 12 FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH NISKOPDŁOGOWYCH JEDNEJ MARKI” poprzez
  1. zmianę Rozdziału 9,
  2. zmianę w Rozdziale 10 pkt 6,
  3. zmianę w Rozdziale 2 pkt 3,
  4. zmianę pkt 3 zobowiązań wykonawcy w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 
Ad 1. Rozdział 9 otrzymuje brzmienie:
„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
2.      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę w ilości co najmniej 10 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednoczłonowych oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości 5 mln PLN oraz sa ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 2 mln PLN.
4.      Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp,
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 10 SIWZ.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.
 
Ad 2. Rozdział 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej dostawy 10 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednoczłonowych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie załączniku nr 5. „.
 
Ad 3. Rozdział 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie : „Oferowane autobusy muszą bezwzględnie spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz posiadać ważne „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” – w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005r. Nr 238, poz. 2010 z późn. zm.). Ww. dokumenty należy złożyć wraz z ofertą”.
 
Ad 4. W załączniku nr 2 do SIWZ pkt 3 zobowiązań wykonawcy otrzymuje brzmienie:
„Oświadczamy, że udzielimy PGK w Suwałkach Sp. z o.o. autoryzacji na wykonywanie prac obsługowo-naprawczych na warunkach określonych w „Ramowych wymaganiach dotyczących udzielanej autoryzacji”, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ”.

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Jabłoński

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2009-02-27

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2009-02-27