Zamówienie Nr 08/ZBM/2009 z dnia 2009-03-26 - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach

Data wydania 2009-03-26
Numer 08/ZBM/2009
Tytuł Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Kościuszki 76 w Suwałkach
 
GMINA MIASTO SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH
                              ogłasza przetarg nieograniczony
na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacją pomieszczeń WC w   lokalach użytkowych i pomieszczenia węzła cieplnego w  budynku przy ul. Kościuszki 76 w   Suwałkach 
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych –
Nr ogłoszenia: 78424 - 2009  z  dnia 26.03.2009 roku.
 
Główny przedmiot zamówienia Wspólnego Słownika Zamówień CPV
71220000 - 6 usługi projektowania architektonicznego
71323100 - 9 usługi projektowania instalacji elektrycznych
71321200 - 6 usługi projektowania systemów grzewczych
 
45210000 - 2 roboty budowlane
45311200 - 2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331100 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania
45330000 – 9 roboty instalacyjne wod.kan. sanitarne
                                       

1.      Dokumentacja przetargowa udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl 

lub na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże ją w terminie 5 dni. Zamawiający żądać będzie opłaty za SIWZ  w  wysokości

kosztu   jej   druku   oraz   przekazania .

2.       Termin realizacji zamówienia :
- opracowanie dokumentacji projektowej : do dnia 29.05.2009 r.
- wykonanie robót w budynku oficyny północnej : do dnia 31.07.2009 r.
- wykonanie pozostałego zakresu    prac   : do dnia   30.08.2009 r.
                  
3.       Oferty należy składać do dnia: 17.04.2009 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok.324
4.       Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.       Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego .
6.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7.       Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 17.04.2009  roku  do  godz. 09 00   w  wysokości: 4500,00 PLN   
      słownie złotych: cztery tysiące pięćset złotych.
     Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
8.       O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 
- Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :
 a. - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    
        ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 b. - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  
        technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają   
        pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego    
        i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 c. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
        zamówienia.
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.   
 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
- wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u   
   zamawiającego,
- wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
 - posiadają uprawnienia lub będą dysponować osobą uprawnioną do pełnienia        
   samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z odpowiednich branż ( budowlanej,  
   sanitarnej i elektrycznej ).
- posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 
- co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej  w budownictwie odbyła minimum dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub posiada zaświadczenie określone w § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 roku poz.1579 ).
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 200 000,00 PLN słownie złotych : dwieście tysięcy.-
- wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz przedłożą referencje od zamawiających o wykonaniu robót należycie.
- udzielą minimum trzy lata gwarancji na wykonane roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.
- wykonają zamówienie w terminie nie przekraczającym :
         opracowanie dokumentacji projektowej : do dnia    29.05.2009 r.
         wykonanie robót w budynku oficyny północnej do dnia 31.07.2009 r.
         wykonanie pozostałego zakresu     prac     do dnia   30.08.2009 r.
 
     - Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć  
        podwykonawcom.
 
9.       Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
 - Złożenie formularza ofertowego
 - Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na   
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki  
określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 - Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem -    
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert.
- Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego            oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Podpisany, wypełniony i  parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona)
- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
- Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub kopię w/w dokumentów osoby, którą będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
- Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Oświadczenie kierownika budowy o spełnieniu warunków określonych § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 150 poz. 1579 )  lub złożenie zaświadczenia określonego w § 13 wyżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Kultury.
- Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
- Wykaz podwykonawców, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia.
- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.
  
10.  Kryteria oceny ofert : cena 100%.
11. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.2009 roku o godz.1100
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
Suwałki, dnia :  26.03.2009 rok
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-03-26

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-03-26

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-03-26