Zamówienie Nr 01/AGP/2009 z dnia 2009-03-30 - Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Data wydania 2009-03-30
Numer 01/AGP/2009
Tytuł Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach.

 

Suwałki: Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 81802 - 2009; data zamieszczenia: 30.03.2009
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach.

II.1.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach składającej się : a) z rysunków: - koncepcji zagospodarowania terenu w granicach wskazanych jako obszar zadania konkursowego w skali 1 :500; - aranżacji i wystroju placu w skali min. 1:250 - koncepcji projektowanych obiektów i budowli i elementów zagospodarowania, w tym małej architektury w skali min. 1 :100 - charakterystyczne przekroje pionowe - min. 2 szt., w skali min. 1:250; - widoki elewacji placu - 4 szt., w skali min1:250; - trójwymiarowej prezentacji koncepcji w postaci minimum 4 wizualizacji komputerowych ilustrujących przyjęte rozwiązania projektowe UWAGA: obowiązuje jednakowa skala dla rysunków oznaczonych indeksem górnym b) opisu koncepcji z podstawowymi informacjami na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i technicznych oraz spisem projektowanych obiektów i urządzeń z wskaźnikami kosztowymi poszczególnych elementów zagospodarowania, wstępnej wyceny kosztorysowej całego projektowanego zadania wraz z wyceną prac projektowych będących przedmiotem zamówienia..

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. W konkursie mogą uczestniczyć: a) osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania projektów, o których mowa w regulaminie konkursu i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego; b) osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania projektów, o których mowa regulaminie konkursu i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, działające na podstawie art. 23 ustawy prawo zamówień publicznych; c) podmioty posługujące się osobami fizycznymi, o których mowa w pkt a i b oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) uczestnicy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadają lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń; 2. Każdy Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem konkursu. 3. Każdy z Uczestników konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. 4. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy zaproszeni przez organizatora do złożenia prac konkursowych. W przypadku ujawnienia, że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do złożenia pracy, praca nie będzie zakwalifikowana do oceny w konkursie, a Uczestnikowi, który ją złożył nie będzie przysługiwała żadna z nagród konkursu. 5. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby nie spełniające warunków udziału w konkursie określonych w regulaminie. 6 Uczestnik, którego praca zostanie oceniona najwyżej, zwany jest w dalszej części regulaminu Projektantem..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. jakość rozwiązań funkcjonalno-programowych - 35
 • 2. jakość rozwiązań architektonicznych - 25
 • 3. powiązanie z sąsiednimi terenami i obiektami - 15
 • 4. szacunkowy koszt inwestycji - 15
 • 5. koszt dokumentacji projektowej - 10


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 21.04.2009, godzina 15:30.
 • Miejsce: Regulamin opublikowany jest na stronie: www.um.suwalki.pl. Na pisemny wniosek może być przesłany pocztą e-mailową lub można go otrzymać w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej UM..

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 21.04.2009, godzina 15:30.
 • Miejsce: Urząd Miejski Kancelaria Ogólna - pokój nr 5 ul.Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 30/06/2009 do godz. 15:30.
 • Miejsce: Urząd Miejski Kancelaria Ogólna - Pokój nr 5 ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: 1. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w regulaminie konkursu. 2. Rodzaj i wysokość nagród są uzależnione od oceny pracy dokonanej przez Sąd konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu, w sposób najwłaściwszy spełni kryteria oceny prac i uzyska najwyższą liczbę punktów. Kolejne nagrody będą przyznane Uczestnikom, którzy po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmą kolejne miejsca w konkursie. Dopuszcza się przyznanie pracom wyróżnień. 3. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą, otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I nagroda), prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie sporządzenie ostatecznej koncepcji obiektu, na podstawie której zostanie wykonana dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt wykonawczy) Placu Marii Konopnickiej i budowy nowej stacji transformatorowej wraz z zasilaniem, studium wykonalności inwestycji oraz raport oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagany. Szczegółowy zakres dokumentacji opisano w pkt. 4 rozdziału IX . 4. Nagrody: -I nagroda - 8 tysięcy zł, brutto oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, na opracowanie ostatecznej koncepcji wraz z dokumentami określonymi jako etap I, a po pozyskaniu przez miasto gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji, wykonanie dokumentów opisanych jako etap II i III, tj. wykonanie projektu budowlanego spełniającego wymagania do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z raportem oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagany, studium wykonalności inwestycji i innymi niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami projektu budowlanego oraz wykonanie projektów wykonawczych, dokumentów przetargowych. - II nagroda - 6 tysięcy zł, brutto - III nagroda - 4 tysiące zł, brutto - Wyróżnienia - 1 tysiąc zł, brutto 5. Sąd konkursowy rozstrzygając konkurs, może nie przyznać określonej regulaminem nagrody, jeśli w ocenie Sądu złożone prace nie spełniają kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie. 6. Dopuszcza się przyznanie, w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, kilku pracom tej samej nagrody. 7. W sytuacji opisanej w punkcie 6, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Sąd konkursowy zmian co do liczby i wysokości przyznawanych nagród, jednakże pod warunkiem, iż rozdzielona kwota nie przekroczy zadeklarowanej na ten cel kwoty - 20.000 zł. 8. Organizator konkursu w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 60 dni od dnia ustalenia wyników konkursu zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie dalsze opracowanie pracy konkursowej. 9. Nagrody pieniężne będą wypłacane w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty ustalenia wyników Konkursu przez Zamawiającego..

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-03-30

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-03-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-03-30