Przetarg nieograniczony na "Organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu miasta Suwałki w 2009 r."

Data wydania 2009-04-29
Numer 01/O/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na "Organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu miasta Suwałki w 2009 r."

 

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

16 – 400 SUWAŁKI, UL. MICKIEWICZA 1, TEL. (87) 5628000, FAX (87) 5628098

www.um.suwalki.pl

W trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na “Organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu miasta Suwałki w 2009 r.” o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206.000 euro.

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nieodpłatna. Można ją uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu - pok. 206 oraz na stronie internetowej urzędu bip.um.suwalki.pl

 2. KODY CPV:

- 55243 000-5 USŁUGI W ZAKRESIE OBOZOWISK DLA DZIECI

- 92000000-1 USŁUGI REKREACYJNE, KULTURALNE I SPORTOWE

- 60172000-4 WYNAJEM AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ

- 66512100-3USŁUGI UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

- 55320000-9 USŁUGI PODAWANIA POSIŁKÓW

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dziesięciodniowego (wraz z przejazdami – na miejsce wypoczynku oraz powrót) wypoczynku letniego w formie kolonii poza miejscem zamieszkania dla dzieci z terenu miasta Suwałki, tj. 230 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, w przedziale czasowym od 29 czerwca do dnia 24 sierpnia 2009 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2007 roku, Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Organizator zapewnia:

- zakwaterowanie

(budynek lub domki campingowewyposażone w węzeł sanitarny z dostępem do bieżącej, ciepłej wody bądź z dostępem do węzła sanitarnego-łazienka oraz wc, jadalnia wyposażona w odpowiednią ilość miejsc i kompletną zastawę stołową do spożywania posiłków, pomieszczenia noclegowe wyposażone w łóżka, pościel, kołdrę, koc i poduszkę, szafy, półki do rozpakowania bagażu, przy czym wyposażenie kwaterunkowe powinno być w dobrym stanie technicznym, niezagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników wypoczynku),

- program rekreacyjno-sportowy oraz

- program profilaktyczny dostosowane do wieku uczestników,

- właściwą opiekę pedagogiczną i medyczną,

- ubezpieczenie uczestników i kadry od zdarzeń losowych od NNW (na czas przejazdów i pobytu),

- wyżywienie – co najmniej 4 posiłki dziennie,

- dowóz do miejsca wypoczynku oraz powrót do Suwałk (wraz z opiekunami).

Wypoczynek może być zorganizowany w kilku turnusach. 

3. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej.

4. Termin wykonania zamówienia –  29 czerwca 2009r. – 24 sierpnia 2009 r.

Czas trwania kolonii – 10 dni (wraz z przejazdami– na miejsce wypoczynku oraz powrót)

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy,

5.1.5. w ciągu ostatnich trzech lat, tj. w roku 2006, 2007 i 2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, zrealizowali minimum dwa zamówienia lub dwie usługi o takim samym charakterze.

5. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wyłącznie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty załączone do oferty przez wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg kryterium “spełnia - nie spełnia”. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez wykonawców występujących wspólnie, warunki określone w punkcie 5.1.1. i 5.1.4 stosuje się odpowiednio oddzielnie do każdego z nich, a warunki określone w punkcie 5.1.2, 5.1.3. i 5.1.5. muszą spełnić wspólnie.

5. 3. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę tego wykonawcy uznaje się za odrzuconą.

6.  WYKAZ oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

6.1.oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

6.2.oferta wykonawcy wraz z programem rekreacyjno-sportowym oraz programem profilaktycznym,

6.3.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.4.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.7.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia obiektów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca,

6.8.wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (potwierdzonych stosownymi świadectwami lub zaświadczeniami), niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

6.9.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeśli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

6.10. oświadczenie wykonawcy o realizacji zamówień lub usług o takim samym charakterze jak niniejsze zamówienie, w ciągu ostatnich trzech lat, tj. w roku 2006, 2007 i 2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z jednoczesnym podaniem nazwy lub przedmiotu zamówienia/usługi, ich wartości, terminu realizacji i odbiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przedmiotowe zadania zostały wykonane należycie,

6.11. wzór umowy, jaka zostanie podpisania z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zaparafowana przez Wykonawcę.

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Dokumenty wskazane w punkcie 6.3., 6.4., 6.5. i 6.6. mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, jak również w przypadku spółki cywilnej, dokumenty określone w pkt 6.1., 6.3., 6.4., 6.5. i 6.6. każdy z wykonawców oraz wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest złożyć odrębnie załączając je do oferty.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób oceny

1.

Cena - C

60%

C =

Cminimalna

x 60 punktów

Cbadana

2.

Program rekreacyjno-sportowy - A

30%

Ocenie podlega ilość i jakość organizowanych zajęć rekreacyjno-sportowych i ich atrakcyjność w skali 0 – 30 punktów

3.

Program profilaktyczny -B

10%

Ocenie podlega przedstawiony przez wykonawcę program profilaktyczny w skali 0 – 10 punktów

A- program rekreacyjno-sportowy:

Przy ocenie powyższego kryterium przyjęto następującą punktację:

A.1. za zorganizowanie całodziennych wycieczek autokarowych - po 5 pkt za każdą, (max 2 wycieczki), łącznie można uzyskać 10 pkt,

A.2. za zorganizowanie wycieczki krajoznawczej pieszej lub rowerowej - po 2 punkty za każdą, ( max 2 wycieczki), łącznie można uzyskać 4 pkt,

A.3. wykorzystanie regionalnych atrakcji, np. wycieczka do muzeum, skansenu, po 1 punkcie za każdą, (max 2 wycieczki), łącznie można uzyskać 2 pkt,

A.4. wyjście do kina, teatru - po 2 punkty za każdy seans/spektakl (max 2 wyjścia), łącznie można uzyskać 4 pkt,

A.5. za organizację zawodów sportowych - 1 pkt za każdą imprezę sportową (max 4 imprezy), łącznie można uzyskać 4 pkt,

A.6. za organizację ogniska-1 pkt za każde (max 2 ogniska), łącznie można uzyskać 2 pkt,

A.7. za organizację dyskotek-1 pkt za każdą, (max 2 dyskoteki), łącznie można uzyskać 2 pkt,

A.8. inne atrakcje- 1 pkt za każdą, np. skorzystanie z basenu, jazda konna, (max 2 atrakcje), łącznie można uzyskać 2 pkt.

B - program profilaktyczny:

Przy ocenie powyższego kryterium przyjęto następującą punktację:

B.1. za organizację zajęć z profilaktyki antyalkoholowej- 1 pkt za każde (max 2 zajęcia), antynikotynowej- 1 pkt za każde (max 2 zajęcia), antynarkotykowej - 1 pkt za każde (max 2 zajęcia) - łącznie można uzyskać 6 pkt,

B.2. szkolenie na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą - 1 pkt za każde (max 2 szkolenia), udzielania pierwszej pomocy - 1 pkt za każde (max 2 szkolenia)- łącznie można uzyskać 4 pkt.

Czas trwania poszczególnych zajęć, o których mowa w punkcie B.1.- B.2., nie powinien być krótszy niż 45 min.

Ocena kryterium 2 – program rekreacyjno-sportowy oraz 3 - program profilaktyczny wskazanych w tabeli dokonana zostanie  wyłącznie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Wykonawcę.

Ocena oferty oznaczona literą „W” stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach jej oceny.

W= C + A + B

Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

8.Ofertę należy złożyć do dnia 08 maja 2009 r. do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 206, w dniu 08  maja 2009 r. o godz. 10 45.

9. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu przewidzianego do składania ofert.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11. Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium przez wykonawców. 

12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniającego.

16. Informacji udziela Inspektor Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu - Alicja Jacewicz pok. 206 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

17. Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 68271 dnia 29.04.2009.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Inspektor w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-04-29

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-05-04

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-04-29