Zamówienie Nr 01/Fn/2009 z dnia 2009-07-10 - Miasto Suwałki ogłasza przetarg nieograniczony na wybór banku udzielajacego kredyt długoterminowy

Data wydania 2009-07-10
Numer 01/Fn/2009
Tytuł Miasto Suwałki ogłasza przetarg nieograniczony na wybór banku udzielajacego kredyt długoterminowy
Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:         Miasto Suwałki
Adres pocztowy:         ul. Mickiewicza 1
Miejscowość:                Suwałki                        Kod pocztowy: 16-400
Kraj:     Polska
Punkt
kontaktowy:___________________________ Tel.: 0048875628000
 
Osoba do kontaktów:                Sławomir Sieczkowski, Izabela Raźniewska
E-mail: org@um.suwalki.pl                            Faks: 0048875628000
 
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.um.suwalki.pl
Adres profilu nabywcy (URL): ____
____________________________________
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
 
 
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
______________________________
Ogólne usługi publiczne
________________________________
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających - nie
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
c) Usługi
Kategoria usług: nr 06
(dla usług kategorii 1-27 zob.załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE)
 
Główne miejsce świadczenia usług
Miasto Suwałki
ul. Adama Mickiewicza 1,16-400
Suwałki
Kod NUTS PL345
 
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
 
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Nie dotyczy
 
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie przez Miasto Suwałki długoterminowego kredytu bankowego wypłacanego transzach, do łącznej kwoty 13 345 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Suwałk na rok 2009 oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
Szczegółowe warunki zamówienia:
1. okres kredytowania – od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2. okres karencji przy spłacie kredytu do 29 czerwca 2010 r.;
3. prowizja Wykonawcy nie może być wyższa niż 0,3%.
4. prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu. Płatna w ciągu 7 dni od dnia postawienia transzy do dyspozycji;
5. marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy;
6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu;
7. Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu;
8. bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę wykonawcy;
9. odsetki naliczane będą kwartalnie (kwartał kalendarzowy) na podstawie stawki WIBOR 1M ustalonej w ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem okresu odsetkowego;
10. płatność odsetek następowała będzie:
- w okresie spłaty kredytu - do końca każdego kwartału, a wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu na 7 dni przed terminem płatności,
- w okresie uruchamiania kredytu - 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca, a wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu na 7 dni przed terminem płatności;
11. spłata kapitału następować będzie po upływie okresu karencji w okresach półrocznych w ratach i okresach spłaty określonych poniżej:
- rok 2009 oraz do 29 czerwca 2010 roku – karencja,
- w roku 2010 – w terminie do 30 czerwca za I półrocze w wysokości 640 000 zł oraz do 31 grudnia za II półrocze w wysokości 605 000 zł,
- w latach 2011 – 2020 do 30 czerwca za I półrocze danego roku oraz do 31 grudnia za II półrocze danego roku w równych ratach w wysokości 605 000 zł;
12. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
Szczegółowe warunki zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot     66113000 ___
___________________________
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)
Nie
 
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
 
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe):
1 183 000.00                                 Waluta: EUR
___
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
nie
 
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Zakończenie                 31/12/2020 (dd/mm/rrrr)
 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 80.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);
2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21.08.2009 r., do godz. 10:00.
Uwaga:
3) w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c. kwotę gwarancji lub poręczenia;
d. termin ważności gwarancji lub poręczenia;
e. zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
- Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy";
4) wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu zostanie ono zdeponowane w pokoju nr 148 w siedzibie Zamawiającego;
5) wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego o którym mowa w ppkt 6).
6) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach PEKAO S.A. nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 z dopiskiem "Wadium - zaciągnięcie kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 13 345 000,00 zł”.
7) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
I. Szczegółowe warunki zamówienia
1. okres kredytowania – od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2. okres karencji przy spłacie kredytu do 29 czerwca 2010 r.;
3. prowizja Wykonawcy nie może być wyższa niż 0,3%.
4. prowizja Wykonawcy naliczana będzie proporcjonalnie od faktycznej transzy uruchomionego kredytu. Płatna w ciągu 7 dni od dnia postawienia transzy do dyspozycji;
5. marża Wykonawcy jest stała w okresie umowy;
6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu;
7. Wykonawca nie będzie pobierał odsetek i innych opłat od niewykorzystanej części kredytu;
8. bazowa stopa oprocentowania oparta będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę wykonawcy;
9. odsetki naliczane będą kwartalnie (kwartał kalendarzowy) na podstawie stawki WIBOR 1M ustalonej w ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem okresu odsetkowego;
10. płatność odsetek następowała będzie:
- w okresie spłaty kredytu - do końca każdego kwartału, a wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu na 7 dni przed terminem płatności,
- w okresie uruchamiania kredytu - 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca, a wyliczenie odsetek Wykonawca doręczy Zamawiającemu na 7 dni przed terminem płatności;
11. spłata kapitału następować będzie po upływie okresu karencji w okresach półrocznych w ratach i okresach spłaty określonych poniżej:
- rok 2009 oraz do 29 czerwca 2010 roku – karencja,
- w roku 2010 – w terminie do 30 czerwca za I półrocze w wysokości 640 000 zł oraz do 31 grudnia za II półrocze w wysokości 605 000 zł,
- w latach 2011 – 2020 do 30 czerwca za I półrocze danego roku oraz do 31 grudnia za II półrocze danego roku w równych ratach w wysokości 605 000 zł;
12. zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
II. Termin realizacji zamówienia:
1. uruchomianie kredytu następowało będzie sukcesywnie w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego o kolejną transzę, przy czym ostatnia transza wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego nie później niż 31 grudnia 2009 r.;
2. realizacja dyspozycji kredytobiorcy następować będzie w formie bezgotówkowej na rachunek budżetu Miasta Suwałk nr 98 1240 5211 1111 0000 4922 3129;
3. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 r.:
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu – bez ponoszenia dodatkowych opłat;
 
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
_______________________________________________________________________________
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
nie
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy pzp;
2.Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp;
3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ;
5.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzonych odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania            oceny spełniania wymogów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
(jeżeli dotyczy):
_______
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem kwoty kredytu i daty ich wykonania (udzielenia kredytu)oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi w zakresie udzielenia kredytów o wartości kredytu co najmniej 5.000.000,00 zł każdy na okres kredytowania (spłaty kredytu) nie krótszy niż 5 lat.
 
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
nie
 
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak
Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Prawo bankowe
 
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
 nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
 
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Nie dotyczy:
______________________________________________________________________
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu(procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Nie dotyczy
 
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
____
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
nie
______________________________________________________________________
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą   01/Fn/2009
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
 
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 18/08/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 15:30
Dokumenty odpłatne
tak
Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe):        20.00 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Przelewem na konto Zamawiającego w banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach o numerze 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949.
 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 21/08/2009 (dd/mm/rrrr)    Godzina: 10:00
 
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia):
(w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ____________ (dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
PL
 
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
 Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
Miejsce (jeżeli dotyczy): Siedziba Zamawiającego tzn. Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 146;
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
nie
________________________________________________________________________________
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
nie
___________________________________________________________________
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl                           Tel.: +48 (0-22) 458 78 05
Faks: +48 (0-22) 458 78 00
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl
 
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu;
2.Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym;
 
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl                           Tel.: +48 (0-22) 458 78 05
Faks: +48 (0-22) 458 78 00
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl
 
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
07/07/2009 (dd/mm/rrrr)
 

_____________________

Informacja dotycząca sytuacji finansowej Miasta dostępna jest na stronie internetowej Miasta (bip.um.suwalki.pl) w zakładce Menu podmiotowe/majątek oraz Informacje/Budżet

_______________________________________

____________________________________________________________

Załączniki do treści

  • ogłoszenie (PDF, 128,1 KB)

    Ogłoszenie o zamówieniu

  • siwz (RTF, 712,02 KB)

    siwz- kredyt długoterminowy 2009

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski- Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-07-10

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-07-15

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-07-10