Zamówienie Nr 14/ZBM/2009 z dnia 2009-07-16 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utwardzeniem placu przy budynku związanego z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach

Data wydania 2009-07-16
Numer 14/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utwardzeniem placu przy budynku związanego z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach
 
 
GMINA MIASTO SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
Na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z utwardzeniem placu przy budynku związanego z opieką zdrowotną przy ul. Waryńskiego 27 w Suwałkach
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia: 241424- 2009 z dnia 16/07/2009 roku.
 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: : KOD CPV 45223300 – 9 
                                                    
1. Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 p. 328 tel. 087 562 83 28, za zaliczeniem pocztowym, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl. Oplata za SIWZ w wersji papierowej w wysokości jej druku i przekazania.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :   30 wrzesień 2009 rok.
3. Oferty należy składać do dnia: 06 sierpnia 2009 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki, pok. 324.
4.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 06 sierpnia  2009 roku do godz. 09:00 w wysokości : 1 500,00 PLN( słownie złotych : jeden  tysiąc pięćset.-)
     Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
8. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :
a.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
c.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
8.3. Wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego,
8.4. Wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
8.5. Posiadają uprawnienia lub będą dysponować osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie .
8.6. Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8.7. wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, oraz przedłożą referencje od zamawiających o wykonaniu robót należycie.
8.8. Udzielą minimum pięcioletniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń lub dokumentów określonych w Rozdziale IX SIWZ.
Ocena przeprowadzona zostanie wg reguły „spełnia albo nie spełnia” z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy PZP.
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunki określone w Rozdziale. VIII SIWZ pkt 1 ppkt. 1, 2 i 6 muszą być spełnione odpowiednio przez każdego wykonawcę a pozostałe przez jednego lub kilku wykonawców.
 
9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
 
Ø       Złożenie formularza ofertowego.
Ø       Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ø       Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Ø       Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Ø       Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Ø       Podpisany, wypełniony i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy (każda strona).
Ø       Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
Ø       Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub kopię w/w dokumentów osoby, którą będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
Ø       Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Ø       Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót -dokument ten nie będzie podlegał ocenie przy sprawdzaniu ofert, będzie traktowany jako materiał pomocniczy do rozliczeń w czasie trwania realizacji zamówienia.
Ø       Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
Ø       Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy.
Wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 
Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SIWZ lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale. IX pkt 3 ; 4 i 5 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Prawa zamówień publicznych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wykonawcy występujący wspólnie składają dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- określone w Rozdziale IX ust. pkt. 2; 3; 4; 5; 9 każdy,
- pozostałe jeden lub kilku.
 
10. Kryteria oceny ofert : cena 100%.
11.Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi  dnia 06 sierpnia 2009 roku o godz. 0915
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki, dnia   : 16.07.2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-07-16

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-07-16

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-07-16