Przetarg nieograniczony

Data wydania 2009-09-08
Numer 6/MDI/2009
Tytuł Miasto Suwałki ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Wykonanie dokumentcji projektowej na rozbudowę i przebudowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze w Suwałkach"

Suwałki: wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 150447 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze w Suwałkach. 2. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont i przebudowę istniejących obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, na potrzeby stadionu piłkarskiego przy ulicy Zarzecze 26 w Suwałkach zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), założeniami Programu Funkcjonalno - Użytkowego zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach. Zaprojektowany obiekt musi spełniać wymagania określone przez PZPN, UEFA, FIFA w zakresie stadionów piłkarskich. Realizacja zakresu rzeczowego musi umożliwić otrzymanie licencji PZPN dla rozgrywek I ligi piłki nożnej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a/ płyta stadionu - płyta z trawy naturalnej min. 120x80m, - płyta główna 105x68m, - boisko wyposażone w system odwadniający uzależniony od przekrojów geotechnicznych, - boisko wyposażone automatyczny system nawadniania wyposażony w zraszacze zainstalowane w płycie boiska, z układem kontroli wyposażonym w mini stację meteorologiczną złożoną z czujników wilgotności murawy, opadów deszczu oraz siły wiatru, z zasilaniem z własnej studni głębinowej, - płyta boiska podgrzewana alternatywnie: elektrycznie lub cieczą , co zostanie ostatecznie uzgodnione na etapie zatwierdzania koncepcji. - płyta główna wyposażona w system sztucznego oświetlenie zgodne z wytycznymi PZPN i UEFA, z możliwością zasilania z agregatów prądotwórczych / bez telewizji/, - 2 zakryte ławki min. 13 osobowe zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn, zadaszonego stanowiska dla sędziego technicznego oraz stanowiska noszowych, lekarskie i karetki pogotowia, b/ trybuny - 3500-4000 indywidualnych miejsc siedzących z oparciem i miejsc zadaszonych co najmniej 1000, - trybuna zachodnia dla 3000 miejsc siedzących, obok z wydzieloną trybuną dla kibiców drużyny gości / za bramką od ul. Grunwaldzkiej/. Zaplecze sanitarne dla kibiców /np. pod trybuną/, magazyny. Projekt powinien zawierać dokumentację zadaszenia, w której będzie zapewniona możliwość etapowania inwestycji tj. budowy zadaszenia w różnym czasie nad poszczególnymi sektorami trybun. - trybuna wschodnia - budynek główny wraz z trybuną zadaszoną na ok. 1000 miejsc siedzących z oparciem, w tym miejsca dla VIP-ów / loża/, przedstawicieli środków masowego przekazu, dziennikarzy, stanowisk kamer, delegatów i obserwatorów PZPN, osób niepełnosprawnych, c/ budynek główny /administracyjno - socjalny/, - połączony z budynkiem Domu Noclegowego, z trybunami dla gości, szatniami, w miejscu obecnego wejścia głównego na płytę boiska, w którym znajdują się: - szatnie dla zawodników o tych samych wymiarach, wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę sanitarną, - szatnie dla sztabu trenersko-szkoleniowego z zapleczem, - szatnie dla sędziów, - pokój dla delegatów i obserwatorów PZPN, - pokój kontroli antydopingowej z poczekalnią, - pokój lekarski pierwszej pomocy opieki medycznej zawodnikom, oficjelom, stanowić to będzie zaplecze przychodni sportowej, - pomieszczenia odnowy biologicznej, - pomieszczenia VIP-ów, - pomieszczenia robocze dla przedstawicieli prasy, radia, TV, - sala konferencyjno- prasowa, - pomieszczenie speakera, - pomieszczenie dla osób wchodzących w skład służb dowodzenia, - pomieszczenia administracyjno- sanitarne, - pomieszczenia techniczne niezbędne do obsługi boiska piłkarskiego, - budynek wyposażony w wieże spikerską, zegarową z tablicą wyników, - pod budynkiem tunel z główną bramą wejściową na stadion, - parking dla wozów transmisyjnych w pobliżu płyty, - konstrukcja tradycyjna murowana lub szkieletowa żelbetowa z wypełnieniem ścian osłonowych, - projekt winien uwzględniać pierwsze wyposażenie wszystkich pomieszczeń, d/ układ drogowy - dojazd i parkingi w obrębie stadionu, - doprojektowanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami: Bakałarzewską i Zastawie, - zaprojektowanie parkingu na działce nr 31340/3 łącznie z nową bramą wejściową dla kibiców na stadion, - przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w obrębie wjazdu i wyjazdu z parkingu poprzez wydzielenie prawoskrętów i lewoskrętów, - przebudowa istniejących parkingów od strony ulicy Zarzecze, e/ zagospodarowanie terenu, - zaprojektowanie ogrodzenia terenu stadionu piłkarskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN i UEFA, -uzupełnienie istniejącego wygrodzenia pozostałej części obiektu sportowego, - ciągi pieszo - jezdne, chodniki w obrębie zainwestowania, f/ infrastruktura techniczna, - doprowadzenie mediów niezbędnych do funkcjonowania w/w obiektów tj: - kanalizacja sanitarna, - instalacja wodociągowa, - kanalizacja deszczowa - instalacja elektryczna wewnętrzna/ budynków/ i zewnętrzna wraz z oświetlenie terenu i parkingu przy wejściu głównym, - instalacja teletechniczna w budynkach, - instalacja monitorująco - nagrywająca zgodna z wymogami MSWiA oraz PZPN. - instalacja co i cwu - instalacja nagłaśniająca boisko piłkarskie, - instalacja elektryczna - przebudowa napowietrznej linii wysokiego napiecia 20kV na linię kablową, - instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku głównym, g/ roboty rozbiórkowe zbędnych elementów i uzbrojenia podziemnego 3. Na zakres prac objętych przedmiotem zamówienia składa się: a/. Projekt zagospodarowania terenu b/ Projekty architektoniczno - budowlane c/ Projekty konstrukcyjne d/ Projekty wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, c.w.u. i ogrzewania e/ Projekty wewnętrznych instalacji elektrycznych gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego i awaryjnego f/ Projekt przebudowy linii wysokiego napięcia, g/ Projekty instalacji logicznych ,telekomunikacyjnych, nagłośnienia, dostępu i ewidencji kibiców oraz komunikacji wizualnej h/ Projekt zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, wodociągowych, deszczowych z przyłączami i/ Projekt instalacji oświetlenia płyty stadionu , terenu, parkingu i ciągów komunikacyjnych j/ Projekt instalacji monitoringu wizyjnego, i zabezpieczenia całego obiektu k/ Projekt dróg wewnętrznych, ciągów pieszych , chodników. l/ Projekt parkingu przed wejściem głównym, przebudowy odcinka ulicy Grunwaldzkiej w obrębie wyjazdu z niego wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi na odcinku pomiędzy ulicami: Bakałarzewską i Zastawie, przebudowa istniejących parkingów od strony ulicy Zarzecze. ł/ Projekt podgrzewania płyty boiska wraz z niezbędnym zasilaniem, m/ Projekt uzupełnienia ogrodzenia terenu n/ Projekt ogrodzenia stadionu piłkarskiego o/ Projekt rozbiórek p/ Przedmiary robót (dla każdego rodzaju robót) r/ Szczegółowe kosztorysy inwestorskie (dla każdego rodzaju robót ) wraz z zestawieniem wszystkich kosztów, s/ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dla każdego rodzaju robót) t/ Dokumentacja geotechniczna u / Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwiające wykonanie całego zakresu robót. 4. W/w projekty należy sporządzić w następującej ilości egzemplarzy: 1/ projekt budowlany w 6 egz., (w tym 4 egz. do pozwolenia na budowę). 2/ projekty wykonawcze i rozbiórek po 5 egz. 3/ kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót po 2 egz. 4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych po 2 egz. 5/ w wersji elektronicznej na nośniku CD- ROM przy czym : a/rysunki winny być zapisane w formacie *. pdf lub *. jpg lub*. gif; b/specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc lub *.pdf c/przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls . d/kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym RODOS lub innym dostępnym na rynku polskim, w rozszerzeniu ath. e/wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. f/ Pozostałe opracowania mają być także przedłożone w wersji elektronicznej na nośniku CD- ROM w formacie PDF umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. 5. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia: a/ opracowanie koncepcji architektonicznej i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy wg następującego harmonogramu: - opracowanie koncepcji i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 14 dni - zamawiający w ciągu 7 dni dokona oceny koncepcji i na piśmie przedłoży uwagi, - opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 7 dni - Zamawiający w ciągu 2 dni przedłoży odpowiedź na piśmie Zamawiający na etapie koncepcji będzie wymagał przedłożenia: - wariantowego sposobu ogrzewania płyty boiska z podaniem efektywności proponowanych rozwiązań oraz szacunkowych kosztów eksploatacji, - propozycji wygrodzenia boiska piłkarskiego i pozostałej części obiektu, b/ uzyskanie zaktualizowanych podkładów map geodezyjnych do celów projektowych c/ uzyskanie warunków podłączenia mediów i warunków zasilania od ich dostawców d/ uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę e/ wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych ze sporządzeniem dokumentacji geotechniczno- inżynierskiej, f/ uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa a w szczególności: a/ ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz 1118 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) b/ Rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami ) c/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) d/ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). e/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. nr 120 , poz. 1126 ) f/ obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej związanej z procesem budowlanym, a także wytycznymi i przepisami PZPN, UEFA.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.42.00.00-8, 71.32.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.02.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 25.09.2009 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3. dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone w rozdziale 10 niniejszej specyfikacji Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w niniejszym postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 2 i załącznik nr 3, 3. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiących przedmiot zamówienia z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane usługi zostały wykonane z należytą starannością - załącznik nr 4. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem uważa się co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej stadionu piłkarskiego z trybunami na minimum 3.000 miejsc w części zadaszonymi, wraz z budynkami zaplecza, w oparci o którą zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę. 4. Wykaz osób zespołu projektowego, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia. Wymagana jest co najmniej 1 osoba w każdej z następujących branż: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno - budowlanej, c) drogowej, d) telekomunikacyjnej, e) sanitarnej, f) elektrycznej, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania oraz była członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów na załączniku nr 5. Wraz z uprawnieniami budowlanymi należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego aktualną na dzień składania ofert. Jeżeli w wykazie Wykonawca wykaże osoby, którymi będzie dysponował, do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób. 5. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. UWAGA! W przypadku gdy w wykazie Wykonawca przedstawia potencjał techniczny lub osobowy innego podmiotu wówczas jest zobowiązany dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu sprzętu lub osób do wykonania zamówienia. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki SEKRETARIAT - pokój nr 115.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2009-09-08

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2009-09-08

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2009-09-08