Zamówienie Nr 20/ZBM/2009 z dnia 2009-09-22 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetrag nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy

Data wydania 2009-09-22
Numer 20/ZBM/2009
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetrag nieograniczony na wymianę wraz z dostawą nowych wodomierzy
 
                                                 GMINA MIASTO SUWAŁKI - ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH
                                                                                         ogłasza przetarg nieograniczony
 
na wykonanie wymiany wraz z dostawą nowych wodomierzy i ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach .
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
- Nr ogłoszenia:  325992 - 2009  z  dnia 21.09.2009 roku.
 
Główny przedmiot zamówienia Wspólnego Słownika Zamówień CPV :
Kod CPV 45330000-9
                                       
I. Dokumentację przetargową można pobrać w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Noniewicza 10 pokój Nr 328 tel. 087 562 83 28 , od dnia 28.09.2009 r.  w  Dziale Technicznym ZBM w Suwałkach ul. Wigierska 32, sekretariat  tel. 087 563 50 00,  za zaliczeniem pocztowym, lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Suwałki : bip.um.suwalki.pl
1.       Termin realizacji zamówienia :    do dnia 10.12.2009r. .                    
2.       Oferty należy składać do dnia: 14.10.2009 roku do godz. 12oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Wigierska 32 , 16 – 400 Suwałki .
3.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.       Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5.       Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 13.10.2009  roku  do  godz. 12 00   w  wysokości: 5 000,00 PLN   
      słownie złotych: pięć tysięcy złotych.
     Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust.6 PZP
6.       O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)      Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :
a.      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
3)      wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego.
4)      wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
5)      posiadają uprawnienia lub będą dysonować osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z odpowiednich branż ( budowlanej i sanitarnej).
6)      posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7)      wykonali co najmniej jedno zadanie o charakterze i złożoności do przedmiotu zamówienia .
8)      udzielą minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
9)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .
II. Zamawiający określa, iż roboty objęte zamówieniem nie mogą być powierzone podwykonawcom .
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń lub dokumentów określonych w Rozdziale IX SIWZ.
Ocena przeprowadzona zostanie wg reguły „spełnia albo nie spełnia” z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy PZP.
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunki określone w Rozdziale. VIII SIWZ pkt 1 ppkt. 1, 2 i 6 muszą być spełnione odpowiednio przez każdego wykonawcę a pozostałe przez jednego lub kilku wykonawców.
 
III.   Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
1.    Złożenie formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ,
2.   Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 2 do SIWZ,
3.   Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.   Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5.   Potwierdzenie niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.   Podpisany, wypełniony i parafowany przez osoby uprawnione projekt umowy ( każda strona ) – Załącznik nr 3 do SIWZ
7.       Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – Załącznik Nr 4 do SIWZ  
8.       Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z odpowiednich branż ( budowlanej i sanitarnej ) lub kopię w/w dokumentów osób , którymi będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
9.       Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10.   Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
11.   Informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo kredytowej w  których wykonawca posiada rachunek o wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowych wykonawcy .
12.   Przedłożenie dokumentu określającego obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres .
Wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 
Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SIWZ lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale. IX pkt 3 ; 4 i 5 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 m - ce przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Prawa zamówień publicznych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wykonawcy występujący wspólnie składają dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- określone w Rozdziale IX ust. pkt. 2; 3.; 4; 5; 9 każdy,
- pozostałe jeden lub kilku.
 
9. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  
10.  Kryteria oceny ofert :  cena 100%.
11. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2009 roku o godz.1230   .
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia : 21.09.2009 rok .
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2009-09-22

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2009-09-22

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2009-09-22