Zamówienie Nr 03/Fn/2009 z dnia 2009-09-23 - Przetarg nieograniczony na obsługę bankową Miasta Suwałki

Data wydania 2009-09-23
Numer 03/Fn/2009
Tytuł Przetarg nieograniczony na obsługę bankową Miasta Suwałki
24/09/2009    S184    Wspólnoty Europejskie – Usługi – Procedura otwarta
PL-Suwałki: Usługi bankowe
2009/S 184-265559
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Do wiadomości Sławomir Sieczkowski, Izabela Skorupska, PL-16-400 Suwałki. Tel.  +48 875628000. E-mail org@um.suwalki.pl. Fax  +48 875628000.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.suwalki.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
 
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Suwałk.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 06.
Główne miejsce świadczenia usług: Miasto Suwałki, 16-400 Suwałki.
Kod NUTS: PL345 .
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych w okresie od 1.2.2010 r. do 31.1.2015 r.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66110000.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres zamówienia obejmuje:
1.Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:
1) rachunków bieżących Urzędu Miejskiego w Suwałkach – jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Miasta;
2) rachunków pomocniczych Urzędu Miejskiego w Suwałkach – jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki,
3) rachunków walutowych;
4) możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
5) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego wyznaczana będzie każdego dnia jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M zmiennej codziennie i współczynnika, określonego w złożonej przez Bank ofercie. Odsetki naliczane codziennie, kapitalizowane na koniec miesiąca w ostatnim dniu roboczym. Wysokość oprocentowania środków podana jest każdego dnia na wyciągu bankowym. Współczynnik jest stały w całym okresie trwania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M.
2. Udzielanie Zamawiającemu w każdym roku odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Suwałkach, nie więcej jednak niż do wysokości 10 000 000 PLN.
1)Oprocentowanie kredytu, oparte jest na stawce WIBOR 1M.
2)Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez prowizji i opłat.
3)Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego najpóźniej w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej.
4) Zamawiający, przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Bank o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 20 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty.
5) Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca.
6) wszystkie wpływy na rachunek bieżący spłacają kredyt. Zamawiający jako posiadacz rachunku płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia.
7) Szczegółowe warunki wymienionego wyżej kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym.
8) wysokość oprocentowania kredytów wyznaczana będzie każdego dnia jako suma wysokości stawki WIBOR 1M zmiennej codziennie i marży Banku (stałej w całym okresie obowiązywania umowy) określonej w ofercie Banku. Odsetki naliczane codziennie, pobierane na koniec miesiąca w ostatnim dniu miesiąca na koniec dnia. Wysokość oprocentowania kredytu podana będzie na wyciągu bankowym.
9) zabezpieczeniem roszczeń Wykonawcy z tytułu udzielenia Miastu Suwałki kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym będzie oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.
10) W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoja wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M.
3. Wykonywanie następujących czynności i świadczenia następujących świadczeń na rzecz Zamawiającego:
1) Zapewnienie obsługi kasowej, polegającej na realizacji wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe Miasta Suwałk oraz jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych w minimum dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Miasta Suwałki (w tym co najmniej jedna lokalizacja na terenie osiedla PÓŁNOC oraz co najmniej jedna lokalizacja na terenie ŚRÓDMIEŚCIA) bez pobierania opłat i prowizji od Zamawiającego od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe, których jest posiadaczem.
2) Wykonywanie przelewów (zarówno krajowych jak i zagranicznych) przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej na następujących zasadach:
a) tworzenie płatności na trzy sesje ELIXIR,
b) przelewy dokonywane wewnątrz Banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji,
c) przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 14:30 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym.
3) Realizację zleceń płatniczych również z wpływów bieżących.
4) Księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, dokonywanych przez Zamawiającego wpłat w formie zamkniętej (tzw. „kopertach zamkniętych” lub pakietach bezpośrednio wpłacanych w kasach Banku), stanowiących wpłaty gotówkowe przyjęte w kasach Urzędu Miasta, bez opłat i prowizji.
5) pobieranie opłat i kosztów związanych z funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych.
6) „Zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunki bieżące Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego, bez opłat i prowizji.
7) Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Miasta na dzień 31 grudnia każdego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych, bez opłat i prowizji.
8) Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Miasta); wypłaty gotówkowe do 50.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia; wpłaty gotówkowe będą przyjmowane bez opłat i prowizji.
9) Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na obsługiwane przez Wykonawcę rachunki bankowe Zamawiającego (stanowiących dochody budżetu Miasta lub jednostek organizacyjnych Miasta), bez pobierania opłat i prowizji.
10)Potwierdzanie, bez opłat i prowizji:
a) Urzędowi Miejskiemu w Suwałkach – jako jednostce samorządu terytorialnego oraz jako jednostce budżetowej - stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia w następnym dniu.
b) innym jednostkom organizacyjnym Miasta Suwałk wyciągiem papierowym oraz wyciągiem w systemie bankowości internetowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia w następnym dniu;
11)Podawanie w wyciągu bankowym (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej), przy wpłatach bezgotówkowych podatków i opłat, daty obciążenia rachunku bankowego podatnika, bez opłat i prowizji.
12)Realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego, bez opłat i prowizji. Powinna to być przedostatnia operacja w danym dniu, przed lokowaniem środków finansowych.
13)Udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez opłat.
14)Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych, bez opłat.
15) Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze Standarem IBAN) oraz zapewnienie współpracy tej usługi ze zintegrowanym systemem informatycznym Zamawiającego, bez dodatkowych opłat.
Bank dostosuje formaty raportów elektronicznych do wymagań Zamawiającego (preferowany format komunikatu do XML lub równoważny). Struktura nazw plików graficznych i numeru zbiorówek oraz dokumentów w zbiorówce powinna zapewnić jednoznaczną identyfikację obrazów wpłat zapisanych w pliku z danymi. System powinien charakteryzować się możliwością otrzymania powyższych zbiorów minimum poprzez trzy kanały, w tym za pośrednictwem szyfrowanego protokołu internetowego HTTPS.
16) Zapewnienie możliwości wdrożenie usługi polegającej na konsolidacji sald - na jednym rachunku – sald rachunków prowadzonych przez Bank w ramach struktury rachunku skonsolidowanego (rachunki konsolidowane wskazane przez Zamawiającego) w tak zwanym procesie „o danej godzinie” oraz możliwość redystrybucji skonsolidowanych sald w następnym dniu do godziny 8:00 przypadającym po dniu, w którym przeprowadzono ostatnią transakcję konsolidacji, bez opłat i prowizji.
17) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Suwałki, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji.
W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności (bez opłat i prowizji):
a) dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
b) realizację obsługi przelewów płacowych z oddzielnego konta płacowego o indywidualnym schemacie dostępu i trybie autoryzacji płatności,
c) importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego tak, aby wyłącznie ograniczona grupa osób miała dostęp do szczegółowych informacji o płatnościach w pliku,
d) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,
e) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
f) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
g) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,
h) dokonywanie transakcji konsolidacji sald na jednym rachunku skonsolidowanym oraz operacji zwrotu z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane,
i) import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym (w szczególności w systemach finansowo – księgowych) Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych,
j) eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie, umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo- księgowych,
k) dostępność informacji o dacie obciążenia rachunku nadawcy dla zleceń przychodzących na wyciągu bankowym,
l) zarządzenie kartami korporacyjnymi i otrzymywanie raportów poprzez system bankowości internetowej,
m) realizację grup zleceń maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości internetowej,
n) pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób wraz z podaniem cech klucza podpisu elektronicznego certyfikowanego,
o) generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
p) potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on – line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej),
r) umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,
s) zakładanie lokat negocjowanych,
t) pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (preferowany format PDF lub CSV),
u) przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej przez okres 3 miesięcy od daty dokonania operacji,
w) umożliwienie Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta, który prowadzi obsługę rachunku budżetu Miasta dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych,
x) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu;
y) wyznaczenie dwóch pracowników jako opiekunów systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych Miasta.
z) Wykonawca zapewni instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeśli system bankowości elektronicznej, z który oferuje Wykonawca wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej („akcesoria” takie jak np.: token, karta, czytnik),
18) Wykonawca zapewni realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem czeków, bez opłat i prowizji.
19)Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym:
a) pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego - automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia – ostatnia operacja danego dnia, bez opłat i prowizji. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia.
b) przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji.
20)Wydawanie blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji.
21)Wydawanie kart płatniczych, w ilości do 3 sztuk, bez opłat i prowizji.
22)Wyznaczenie jednego doradcę klienta – dla Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Zamawiającego, bez opłat i prowizji.
23) Wykonawca zapewni realizację transakcji walutowych związanych z dokonywaniem płatności walutowych oraz wymianą walut, w tym sprzedaż walut z możliwością negocjacji kursu.
Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy.
3.2.4.Minimalne wymagania techniczno informatyczne dla systemów bankowości elektronicznej:
1) Bezpieczna komunikacja oparta na:
a) certyfikacji Web serwerów (np. Thawte Server CA);
b) wykorzystaniu technologii szyfrowania SSL 3.0 z kluczem o długości 128 bit;
c) kontroli aktywności w systemie poprzez zastosowanie kluczy sesji;
d) logach systemowych – rejestrze wszystkich aktywności użytkowników i systemu;
e) podpisie elektronicznym do autoryzacji i autentyfikacji (przykładowe preferowane rozwiązania):
— na karcie procesorowej,
— na nośniku lokalnym (CD, pendrive, dyskietka) z dodatkową autoryzacją SMS,
— w postaci certyfikatów kwalifikowanych,
— token.
f) wymogu autoryzacji zmian w bazie kontrahentów krajowych i zagranicznych. Modyfikacja w bazie kontrahentów musi zostać autoryzowana przez uprawnionych Użytkowników poprzez złożenie pod nią podpisu elektronicznego;
g) zabezpieczenie logowania:
— z określonych adresów IP,
— dla określonych dni,
— dla określonych godzin.
2)Wielostopniowe zarządzanie uprawnieniami:
a) uprawnienia do rachunków;
b) uprawnienia do wykonywania określonych akcji na zleceniach;
3) Elastyczny sposób tworzenia zleceń:
a) w sposób ręczny przy wykorzystaniu danych słownikowych i podpowiedzi systemowych;
b) pliki importowe
— standardowe formaty (PLI, PLA, PLD, XCM, VideoTEL),
— formaty wierszowe zdefiniowane przez Zamawiającego.
4) Elastyczny sposób zarządzania zleceniami:
a) zlecenia pojedyncze;
b) zlecenia grupowe z możliwością edycji;
c) możliwość tworzenia, łączenia, dzielenia i usuwania zgrupowanych zleceń;
d) przelew krajowy;
e) przelew krajowy pilny – system ma umożliwiać skierowanie przez użytkownika zlecenia przelewu na najbliższą rundę najbliższej sesji rozliczeniowej Elixir;
f) przelew SORBNET;
g) przelew ZUS,
h) przelew US
i) przelew wynagrodzeń z utajnieniem szczegółów dotyczących kwoty zlecenia oraz danych beneficjenta;
j) przeksięgowanie z wymianą waluty;
k) przeksięgowanie z możliwością negocjacji kursu,
l) zlecenia stałe realizowane ze stałą częstotliwością oraz wg harmonogramu;
m) automatyczne ponawianie próby wykonania dyspozycji finansowej w przypadku braku dostępnego salda;
5) Monitoring zleceń
a) bieżąca informacja o statusie zleceń zarówno na etapie autoryzacji, jak i procesowania przez Bank;
b) możliwość zweryfikowania osób biorących udział w tworzeniu oraz autoryzacji zleceń
c) dostęp do informacji dotyczącej osób wprowadzających i modyfikujących dane dotyczące kontrahentów;
d) dostęp do logów umożliwiający śledzenia aktywności użytkowników w systemie;
Szacunkowa wartość bez VAT: 207 463,88 EUR.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 1.2.2010. Zakończenie: 31.1.2015.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3.  gwarancjach bankowych,
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275);
2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 5.11.2009 r., do godz. 10:00.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1)      Współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą;
2)      Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
Zapewnienie obsługi kasowej, polegającej na realizacji wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe Miasta Suwałk oraz jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych w minimum dwóch punktach o odrębnych lokalizacjach na terenie Miasta Suwałki (w tym co najmniej jedna lokalizacja na terenie osiedla PÓŁNOC oraz co najmniej jedna lokalizacja na terenie ŚRÓDMIEŚCIA) bez pobierania opłat i prowizji od Zamawiającego od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe, których jest posiadaczem.
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, iż wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czyności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy pzp oraz oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp;
2) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia pełnomocnictwa lub innego dokumentu określającego zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
3) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;
5) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzonych odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 3,5,7 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamiast dokumentu wymienionego w punkcie 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp potwierdzające że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Nie.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: kryteria określone poniżej:
1. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach. Waga: 55.
2. Cena. Waga: 45.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
03/Fn/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 3.11.2009 - 15:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 20,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego w banku PEKAO SA Oddział w Suwałkach o numerze 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
5.11.2009 - 10:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 5.11.2009 - 11:00.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 146.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
 
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, PL-02-676 Warszawa.
Faks  +48 224587700.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy pzp, od rozstrzygnięcia protestu przysługuje Wykonawcy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu;
3) kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym;
4) uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie;
5) czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił;
6) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia załączono do odwołania.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, PL-02-676 Warszawa.
Faks  +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:  23.9.2009.

 

Informacja dotycząca sytuacji finansowej Miasta dostępna jest na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach  (bip.um.suwalki.pl) w zakładce Menu podmiotowe/majątek oraz Informacje/Budżet w zakresie:

1. sprawozdań budżetowych RB m. in. w zakresie dochodów, wydatków, nadwyżki/deficytu budżetu oraz zobowiązań (2006, 2007, 2008, 2009),

2. budżetu Miasta (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 rok),

3. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta (2004, 2005, 2006, 2007, 2008 rok),

4. prognoza długu;

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-09-24

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-09-29

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-09-24