Zamówienie Nr 03/Fn/2009 z dnia 2009-10-08 - zmiana siwz na obsługę bankową Miasta Suwałki

Data wydania 2009-10-08
Numer 03/Fn/2009
Tytuł zmiana siwz na obsługę bankową Miasta Suwałki
Suwałki, 08.10.2009 r.
03/Fn/2009
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Suwałk i jednostek organizacyjnych objętych budżetem miasta zaliczanych do sektora finansów publicznych w okresie od 01 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2015 r.
               
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wprowadzam następujące zmiany:
1.       W SIWZ:
1)       w punkcie 6.1.3)
było:
„6.1.3) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;”
 jest:
„6.1.3) oryginał lub poświadczona przez wykonawcę kserokopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu wraz z oświadczeniem wykonawcy, iż dokument ten zezwala na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
 
 
2.       W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ:
 
1)      w pkt 11.2):
                było:
„2) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności przez bank – Wykonawcę w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;”
                jest:
„2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem wraz ze stosownym oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ tj.: ……………………………………………………..”
 
 
                Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2009-10-08

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2009-10-08

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2009-10-08