SIWZ na stronie internetowej: www.mdi.suwalki.pl

Data wydania 2010-02-01
Numer 5/2010
Tytuł MDI w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: "Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk

Suwałki: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk.
Numer ogłoszenia: 22035 - 2010; data zamieszczenia: 01.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk. 2. Zakres robót obejmuje prowadzenie prac w zakresie konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk. W celu zapewnienia należytej ich eksploatacji wykonawca ma obowiązek: 1)utrzymać świecenie wszystkich opraw świetlnych w ustalonych godzinach, kontrolować i regulować poprawność ustawienia stref czasowych oraz zegarów sterujących w odniesieniu do czasu wschodu i zachodu słońca określonego według ustawień sterownika lub przekaźnika zmierzchowego, w oparciu o poprawki wynikające z załącznika nr 2 do umowy. Zamawiający może odrębnym pismem zmienić korekty czasu załączania-wyłączania oświetlenia, 2)utrzymywać we właściwym stanie technicznym opraw oświetleniowych, czyścić oprawy łącznie z kloszami tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności oraz strumienia świetlnego oprawy, 3)wymieniać uszkodzone, zniszczone oprawy uliczne oraz parkowe na nowe energooszczędne np. po kolizji drogowej i odbudowywać odcinki nieczynnego oświetlenia -kabel ziemny lub napowietrzny, słup, wysięgnik, oprawa, 4)wymieniać i uzupełniać w oprawach oświetleniowych, elementach dekoracji świetlnej zabudowanych na latarniach oświetleniowych: źródeł światła -węży świetlnych, kloszy, dławików, oprawek, kondensatorów, układów zapłonowych, regulatorów mocy - w ciągu 5 dni od chwili otrzymania zgłoszenia, 5)wymieniać w oprawach lampy rtęciowe na energooszczędne źródła światła sodowe nie gorsze niż SON-T PLUS lub równoważne, metalohalogenkowe, świetlówkowe, LED, 6)wymieniać uszkodzone słupy i latarnie oświetleniowe -koszty zakupu materiałów ponosi właściciel urządzenia, 7)wymieniać -uzupełniać w latarniach oraz w szafkach SO wyeksploatowanych lub uszkodzonych przewodów, tabliczek słupowych, listew zaciskowych na IZK, wkładek topikowych lub zabezpieczeń nadprądowych, podstaw bezpiecznikowych, pokryw i uszczelek wnęk słupowych, zamknięć drzwiczek oraz styczników w SO, 8)utrzymywać we właściwym stanie technicznym sieci zasilające urządzenia oświetleniowe, w tym lokalizować i naprawiać uszkodzenia w sieci oświetleniowej kablowej i napowietrznej, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń, 9)utrzymać jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania, 10)regulować przekrzywione oprawy, słupy i wysięgniki do pozycji prawidłowej, 11)systematyczne usuwać z latarń, szaf oświetleniowych plakatów, anonsów nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów -nie dotyczy flagowych, linek, sznurów itp. 12)regulować pionowe lub poziome - przestawienie słupa posadowienie latarni oświetleniowej lub słupa linii komunalno-oświetleniowej względem zagospodarowania terenu. 13)prowadzić dokumentację techniczną eksploatowanych urządzeń w tym: - ewidencję oświetlenia ulicznego, - dokumentację wykonywanych czynności - rejestr awarii oświetlenia - np. według załącznik nr 7 do umowy lub podobnej formie, 14)zapewnić fachowe całodobowe pogotowie oświetleniowe, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośniki samochodowe dopuszczone do pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach, 15) zapewnić całodobowy dyżur umożliwiający przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń od Zamawiającego i innych osób o awariach w każdym dniu trwania umowy. Telefon musi pracować w lokalnej sieci lub umożliwić zgłoszenie bezpłatne pod numer tel nr.., fax.., e- mail.. 16)likwidować zagrożenia, wynikłe z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) w czasie do 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi oraz doprowadzić uszkodzone urządzenia do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia, 17) informować Zamawiającego o zgłoszonych usterkach i awariach (sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych) oraz o dokonywanych likwidacjach w/w usterek, 18) posiadać stały dostęp do Internetu oraz urządzenie (komputer wraz z oprogramowaniem systemowym) umożliwiającym współpracę z Zamawiającym drogą elektroniczną, 19) wykonywać pomiary: - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - rezystancji uziemień, - napięć i obciążeń obwodów oświetleniowych. - natężenia oświetlenia oraz innych wymaganych pomiarów w sposób i z częstotliwością określoną w szczegółowych przepisach oraz na wniosek Zamawiającego; harmonogram pomiarów wyznacza Inspektor Nadzoru Zamawiającego, a ostateczny termin przekazania to 2 dni przed zakończeniem realizacji umowy, 20) zapewniać w każdym czasie realizacji umowy transport dla potrzeb kontroli stanu oświetleniowego przez Zamawiającego, 21) zapewniać wyłączenie lokalnego oświetlenia (według wskazań miejsca, czasu i ilości punktów świetlnych) i ponowne ich włączenie, na czas trwania spektakli plenerowych oraz imprez z udziałem sztucznych efektów świetlnych i iluminacji. 22) prowadzić bieżącą współpracę z miejscowym Operatorem Systemu Energetycznego w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych, urządzeń oświetlenia ulicznego podwieszonego na słupach energetycznych (linie napowietrzne), zasilania szaf oświetleniowych, 23) w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiast powiadomić pogotowie energetyczne miejscowego Operatora Systemu Energetycznego i egzekwować, aby niezwłocznie usunięto awarię, 24) w przypadku prac wymagających włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego, 25) dokonywać systematycznych przeglądów sieci i urządzeń oraz określać ich stanu technicznego pod kątem zgodności z zakresem prac objętych niniejszą umową; z powyższego przeglądu należy sporządzić raport Zamawiającemu, z wnioskami o ewentualnej potrzebie modernizacji systemu oświetleniowego. 26) dokonywać systematycznych objazdów linii napowietrznych, linii kablowych, punktów świetlnych oraz urządzeń sterujących i zasilających (przynajmniej raz w tygodniu z przedłożeniem protokołu z objazdu-kontroli), zapewniając poprawne działanie punktów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, wymaganiami dotyczącymi eksploatacji urządzeń energetycznych, obowiązujących norm oraz przepisów prawa, 27) uczestniczyć w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. 3. W przypadku przekazania bądź odbioru remontowanego oświetlenia ulicznego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie przedmiotowego spotkania, 4. W przypadku przekazania do eksploatacji nowowybudowanego oświetlenia ulicznego, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym terminie przedmiotowego spotkania, 5. W przypadku prac związanych z usuwaniem awarii w pasie drogowym, należy opracować i uzgodnić tymczasowy projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, teren zabezpieczyć w odpowiedni sposób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r. ) Po zakończonych pracach ziemnych Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego, 6. W przypadku prac związanych z usuwaniem awarii na urządzeniach będących własnością miejscowego Operatora Systemu Energetycznego - praca na dopuszczenie właściciela sieci według taryfikatora oraz obowiązującej Instrukcją współpracy pomiędzy Operatorem Systemu a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego - załącznik nr 6 do umowy. Instrukcja zostanie wydana na pisemny wniosek Wykonawcy. 7. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zutylizuje odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych (źródła światła, elementy opraw, słupy, kable, itp.) 8. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia miejskiego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka czy nawet części miasta, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy. 9. Zamawiający przewiduje do konserwacji następujące urządzenia: a) około 4700 szt. punktów świetlnych (wg załącznika nr 3 do umowy), w tym: - około 2905 szt. punktów świetlnych zasilanych z linii PGE o długości około 125502 mb, - około 1793 szt. punktów świetlnych zasilanych z linii UM Suwałki o długości około 65935 mb, b) 146 szt. szafek sterowniczych i pomiarowych - załącznik nr 4 do umowy, c)) konserwacja sieci oświetleniowej od szafki SO do oprawy oświetleniowej. 10. Na gwarancji wykonawców pozostają linie wymienione w załączniku nr 5 do umowy, z uwagą iż gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne wynikłe w trakcie eksploatacji z losowych zdarzeń typu wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp., nie zawinione przez Wykonawcę linii oświetleniowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 45.31.61.00-6, 45.23.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu; 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych; 4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 02.03.2010 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI. 3. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   1. posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. udokumentują, należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego w tym linii napowietrznych lub linii kablowych lub budowie oświetlenia ulicznego na łączną wartość nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj: a) 1 podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym do 1 kV dopuszczonym do pracy pod napięciem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z wysięgnikiem minimum 14 m, oznakowanym sygnałem świetlnym; b) 1 podnośnikiem samochodowym z koszem izolowanym do 1 kV dopuszczonym do pracy pod napięciem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, oznakowanym sygnałem świetlnym; c) 1 samochodem pogotowia do 3,5 t wyposażonym w środki łączności i oznakowanym sygnałem świetlnym; d) aparaturą do lokalizacji uszkodzeń linii kablowych;

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj: e) kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; f) 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (tzw. SEP-D do 1 kV); g) 4 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min 1 kV i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego (tzw. SEP-E do 1 kV); h) 4 osobami posiadającymi uprawnienia do prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN (Prace Pod Napięciem); i) 2 osobami z uprawnieniami do obsługi podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki Sekretariat - pokój 115.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-02-01

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-02-01

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-02-01