Zamówienie Nr ZBM/02/2010 z dnia 2010-02-02 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

Data wydania 2010-02-02
Numer ZBM/02/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH, SEGREGOWANYCH I NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Z POSESJI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SUWAŁKI ZAMIESZCZONYM W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NR OGŁOSZENIA : 28898 – 2010 Z DNIA 02.02.2010 ROKU
 
 
1) Nazwa i adres zamawiającego :
 
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563 50 00, faks 087 563 50 79.
 
2) Określenie trybu zamówienia :
 
Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony
 
3) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : bip.um.suwalki.pl
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych :
 
4.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :
Wywóz odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki.
 
4.2. Rodzaj zamówienia :  Usługi
 
4.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia :
 
Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na :
 
1.1.         Ustawieniu zamykanych pojemników stanowiących własność wykonawcy w miejscach (gniazdach) gromadzenia odpadów komunalnych i segregowanych zwanych dalej odpadami. Pojemniki muszą spełniać normę bezpieczeństwa PN-EN 840-6+A1: 2008
1.2.         Zestaw pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych składa się :
1.2.1.                Pojemnik NIEBIESKI z napisem PAPIER na makulaturę .
1.2.2.                Pojemnik ZIELONY z napisem SZKŁO KOLOROWE na szkło kolorowe.
1.2.3.     Pojemnik ŻÓŁTY z napisem METALE, TWORZYWA SZTUCZNE na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe.
1.2.4.     Pojemnik BIAŁY z napisem SZKŁO BEZBARWNE na szkło bezbarwne.
1.3.    Opróżnianie nieczystości płynnych z jam pomyjnych i odwożeniu ich   do punktu zlewowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach.
1.4.    Utrzymanie porządku wokół miejsc gromadzenia odpadów i nieczystości płynnych.
 
 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy:
 
1.1.            Przestrzeganie zasad ujętych w uchwale Nr XXIII/255/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.05.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Suwałki i uchwale Nr XLIV/480/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25.01.2006 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIII/255/04 z dnia 26.05.2004 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Suwałki. ( publikowane na stronie bip.um.suwalki.pl ).
1.2.       Uzgadnianie z Zamawiającym ilości, rodzajów i typu pojemników.
1.3.       Sukcesywnym  opróżnianiu i odwożeniu odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach z częstotliwością niezbędną do utrzymania porządku i ładu, lecz nie rzadziej niż co 4 dni.
1.4.       Sukcesywnym opróżnianiu i odwożeniu nieczystości płynnych z jam pomyjnych do punktu zlewowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach z częstotliwością niezbędną do utrzymania porządku i ładu.
1.5.       Comiesięczne dostarczanie Zamawiającemu kwitów wagowych (wraz z fakturami) przekazanych odpadów komunalnych do ZUOK w Suwałkach.
1.6.       Ustawienie pojemników w miejscach gromadzenia odpadów :
- zamykanych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych (różnych),
- zamykanych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych.
1.7.       Utrzymywanie pojemników w dobrym stanie technicznym i sanitarnym       ( czyszczenie, dezynfekcja ) oraz dokonywanie ich wymiany w razie zniszczenia lub złego stanu sanitarno – estetycznego.
1.8.       Prowadzenie prac przy wywozie odpadów i nieczystości płynnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia posesji, chodnika lub jezdni.
1.9.       Wywóz ze wszystkich miejsc gromadzenia odpadów, przedmiotów wielkogabarytowych jak : meble, pralki, lodówki, telewizory itp..
 
Dane charakteryzujące przedmiot zamówienia :
1.1.      Średnia roczna wielkość wywozu odpadów i nieczystości płynnych wynosi :
1.1.1.                               Odpadów komunalnych           700 Mg
1.1.2.                               Odpadów segregowanych             3 Mg
1.1.3.                               Nieczystości płynnych               350 m3
1.2.   Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z terenem i specyfikacją zabudowy w miejscach gromadzenia odpadów .
 
Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówień :
KOD CPV 90513100-7 Usługi usuwania ścieków
KOD CPV 90410000-4 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
 
 
4.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej :
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
 
6) Termin wykonania zamówienia : od dnia 01/05/2010 do dnia 30/04/2011 roku     
 
7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
 
1.      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2.      Posiadania wiedzy i doświadczenia
3.      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4.      sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
2) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia :
1.      Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.      Posiadają decyzję Prezydenta Miasta Suwałk na usuwanie stałych odpadów komunalnych oraz na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
3.      Posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z    przedmiotem zamówienia
4.      Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 50 000,00 zł.
5.      Wykonali co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom   stanowiącym przedmiot zamówienia.
6.      Dysponują lub będą dysponować pojemnikami spełniającymi normę bezpieczeństwa PN-EN 840-6+A1:2008 niezbędnymi przy realizacji zamówienia tj.:
- pojemniki kontenerowe KP-7                    - szt. 2
- pojemniki PA-1,1                                        - szt. 102
Zamawiający zgodnie z art. 36 ust.5 ustawy PZP zastrzega, iż usługi objęte zamówieniem nie mogą być powierzone podwykonawcom.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń lub dokumentów określonych w SIWZ.
Ocena przeprowadzona zostanie wg reguły „spełnia albo nie spełnia” z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP.
 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunki określone w pkt 2) ppkt. 1 i 3 muszą być spełnione odpowiednio przez każdego wykonawcę a pozostałe przez jednego lub kilku wykonawców.
 
 
8) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i wykazaniu braku podstaw do wykluczenia:
 
8.1.            Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
8.2.            Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
8.3.            Aktualny odpis z właściwego rejestru - ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.4.            Aktualne zaświadczenie, właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8.5.            Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8.6.            Aktualna informacja z Krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych -   wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8.7.            Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie .
8.8.             Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8.9.            Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .
 
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów należy przedłożyć wyżej wymienioną informację dotyczącą tych podmiotów.
 
8.10.        Decyzję Prezydenta Miasta Suwałk na usuwanie stałych odpadów komunalnych oraz na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
8.11.        Wykaz pojemników, dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, iż spełniają one normy bezpieczeństwa PN-EN 840-6+A1:2008.
 
8.12.        Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.
 
Wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SIWZ lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 8.3 ; 8.4; 8.5 i 8.6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Dokumenty, o których mowa lit. a i c ;powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Prawa zamówień publicznych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy występujący wspólnie składają dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- określone w ppkt. 8.1, 8.2; 8.3.; 8.4; 8.5; 8.6; 8.8 każdy,
- pozostałe jeden lub kilku.
 
9) Informację na temat wadium :
 
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 24 lutego 2010 roku do godz. 1300 w wysokości : 4 000,00 zł.- słownie złotych: cztery tysiące.-Dopuszcza się wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
10) Kryteria oceny ofert : cena 100%
 
11) Miejsce i termin składania ofert :
Oferty należy składać do dnia: 25 lutego 2010 roku do godz. 9oo w Sekretariacie Zarządu Budynków Mieszkalnych, ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki, pok.10.
 
12) Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składani ofert.
 
13) Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym w przypadku zwiększenia ilości do wywozu nieczystości stałych i płynnychz nieruchomości zarządzanych   przez ZBM w Suwałkach wynikającej z przejęcia dodatkowych zasobów do administrowania.
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-02-02

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-02-02

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-02-02