Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego.

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego.
PL-Suwałki: Autobusy niskopodłogowe                                                                 2010/S 32-045956
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Do wiadomości Dariusz Przybysz, Marek Giedrojć, 16-400 Suwałki,
POLSKA/POLAND. Tel. +48 875628000. E-mail iskorupska@um.suwalki.pl.
Faks +48 875628000.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.suwalki.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
Dostawy.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: siedziba PGK Sp. z o.o. ul. Sejneńska 82. 16-400 Suwałki, Polska.
Kod NUTS: PL345.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
 
Część I.
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa:
15 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, jednej marki, przeznaczonych do wykonywania
przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.
Oznaczenie według CPV: 34121400-5 - Autobusy niskopodłogowe.
 
Oferowane autobusy muszą:
1) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
3) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 
Wykonawca musi dodatkowo:
1) przeszkolić 6 pracowników jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. PGK w Suwałkach Sp. z o.o. w zakresie obsługi i napraw,
2) przeszkolić 20 kierowców w zakresie eksploatacji i użytkowania,
3) udzielić jednostce organizacyjnej Zamawiającego autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
4) wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w wersji papierowej oraz jednej elektronicznej,
5) dostarczyć dokumentację oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach,
6) dostarczyć komplet urządzeń diagnostycznych i oprogramowań komputerowych (w języku polskim)
umożliwiający pełną diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, ukł. powietrza itp.).
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
1) na całość autobusu – min 3 lata bez limitu kilometrów,
2) na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji – 12 lat,
3) na powłoki lakiernicze – 5 lat,
4) na trwałość konstrukcji i poszycie tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – 12 lat,
5) na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc – 15 lat.
Wykonawca zapewni udzielenie albo udzieli licencji na oprogramowanie urządzeń wyposażenia wydanych wraz z przedmiotem dostawy.
 
Część II.
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa:
Jednego nowego pojazdu pogotowia technicznego specjalnie zaprojektowanego dla ratownictwa, holowania i transportu rozbitych lub uszkodzonych pojazdów takich jak autobusy, ciężarówki, samochody dostawcze.
Oznaczenie według CPV: 34144220-6 – Pojazd pogotowia technicznego.
 
Oferowany pojazd musi:
1) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
3) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 
Wykonawca musi dodatkowo:
1) przeszkolić 3 pracowników jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. PGK w Suwałkach sp. z o.o. w zakresie obsługi i naprawy dostarczanej zabudowy,
2) wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim.
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
1) na podwozie - min. 24 miesiące, (z limitem przebiegu min. 200 tys/km.), licząc od daty przekazania pojazdu.
2) na zabudowę – min. 18 miesięcy, licząc od daty przekazania pojazdu.
 
Część III.
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa:
Jednego fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego.
Oznaczenie według CPV: 34114000-9 – Pojazd specjalny – logistyczny.
 
Oferowany pojazd musi:
1) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
3) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim.
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
Na cały pojazd - min. 24 miesiące, (z limitem przebiegu min. 200 tys./km.), licząc od daty przekazania pojazdu.
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34121400, 34144220, 34114000.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Część I.
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa:
15 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, jednej marki, przeznaczonych do wykonywania
przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.
Oznaczenie według CPV: 34121400-5 - Autobusy niskopodłogowe.
Oferowane autobusy muszą:
1) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
3) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 
Wykonawca musi dodatkowo:
1) przeszkolić 6 pracowników jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. PGK w Suwałkach Sp. z o.o. w zakresie obsługi i napraw,
2) przeszkolić 20 kierowców w zakresie eksploatacji i użytkowania,
3) udzielić jednostce organizacyjnej Zamawiającego autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
4) wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w wersji papierowej oraz jednej elektronicznej,
5) dostarczyć dokumentację oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach,
6) dostarczyć komplet urządzeń diagnostycznych i oprogramowań komputerowych (w języku polskim) umożliwiający pełną diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, ukł. powietrza itp.).
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
1) na całość autobusu – min 3 lata bez limitu kilometrów,
2) na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji – 12 lat,
3) na powłoki lakiernicze – 5 lat,
4) na trwałość konstrukcji i poszycie tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – 12 lat,
5) na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc – 15 lat.
Wykonawca zapewni udzielenie albo udzieli licencji na oprogramowanie urządzeń wyposażenia wydanych wraz z przedmiotem dostawy.
 
Część II.
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa:
Jednego nowego pojazdu pogotowia technicznego specjalnie zaprojektowanego dla ratownictwa, holowania i transportu rozbitych lub uszkodzonych pojazdów takich jak autobusy, ciężarówki, samochody dostawcze.
Oznaczenie według CPV: 34144220-6 – Pojazd pogotowia technicznego.
Oferowany pojazd musi:
1) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
3) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 
Wykonawca musi dodatkowo:
1) przeszkolić 3 pracowników jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. PGK w Suwałkach sp. z o.o. w zakresie obsługi i naprawy dostarczanej zabudowy,
2) wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim.
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
1) na podwozie - min. 24 miesiące, (z limitem przebiegu min. 200 tys/km.), licząc od daty przekazania pojazdu.
2) na zabudowę – min. 18 miesięcy, licząc od daty przekazania pojazdu.
 
Część III.
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa:
Jednego fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego.
Oznaczenie według CPV: 34114000-9 – Pojazd specjalny – logistyczny.
Oferowany pojazd musi:
1) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
3) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim.
 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
Na cały pojazd - min. 24 miesiące, (z limitem przebiegu min. 200 tys./km.), licząc od daty przekazania pojazdu.
 
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 762 295,08 PLN.
 
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 20.4.2010. Zakończenie: 20.10.2010.
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ nr 1
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, jednej marki, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.
1) KRÓTKI OPIS:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, jednej marki, przeznaczonych do wykonywania przewozów w publicznej komunikacji miejskiej.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
34121400.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Oferowane autobusy muszą:
1)posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).
2)spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
3)spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawca musi dodatkowo:
1)przeszkolić 6 pracowników jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. PGK w Suwałkach Sp. z o.o. w zakresie obsługi i napraw,
2)przeszkolić 20 kierowców w zakresie eksploatacji i użytkowania,
3)udzielić jednostce organizacyjnej Zamawiającego autoryzacji w zakresie umożliwiającym samodzielne wykonywanie przeglądów, obsług oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
4)wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw wszystkich zespołów, urządzeń i układów stosowanych w autobusie oraz katalogi części zamiennych. Całość dokumentacji musi być opracowana w języku polskim i przekazana w dwóch kompletach w wersji papierowej oraz jednej elektronicznej,
5)dostarczyć dokumentację oprogramowania, instrukcje obsługi urządzeń montowanych w pojazdach,
6)dostarczyć komplet urządzeń diagnostycznych i oprogramowań komputerowych (w języku polskim) umożliwiający pełną diagnostykę autobusów oraz zamontowanych zespołów (silnik, skrzynia biegów, układ sterowania drzwi, ukł. powietrza itp.).
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
1)na całość autobusu – min 3 lata bez limitu kilometrów,
2)na występowanie korozji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji – 12 lat,
3)na powłoki lakiernicze – 5 lat,
4)na trwałość konstrukcji i poszycie tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – 12 lat,
5)na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc – 15 lat.
Wykonawca zapewni udzielenie albo udzieli licencji na oprogramowanie urządzeń wyposażenia wydanych wraz z przedmiotem dostawy.
 
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 20.4.2010. Zakończenie: 20.10.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych kryteriów, o następującej wadze w łącznej ocenie:
Kryterium Waga.
1. Cena 90 %
2. Warunki gwarancji i techniczno-eksploatacyjne 10 %
Razem 100 %.
Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów:
1.1. Cena [Xc] Max. 100 pkt.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość 100 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani zgodnie z poniższym wzorem:
Xc = cena najniższa x 100 pkt./cena danego Wykonawcy.
Xc – ilość punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium cena.
1.2. Warunki gwarancji i techniczno-eksploatacyjne [Xg] Max. 100 pkt.
Za kryterium warunki gwarancji i techniczno-eksploatacyjne Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów, które będą przyznawane według następujących zasad:
Lp Nazwa badanego parametru               Liczba punktów         Metodologia oceny.
1.Długość okresu gwarancji na cały
 pojazd bez limitu kilometrów                       Max 50 pkt                  48 m-cy 50 pkt
                                                                                              42 m-ce 20 pkt
                                                                                              36 m-cy  0 pkt
2.Długość przebiegu między
obsługami technicznymi                           Max 40 pkt       60 000 km lub więcej  40 pkt
                                                                                45 000-59 999 km      20 pkt
                                                                                Poniżej 45 000 km        0 pkt.
Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawców, którzy zadeklarują długość przebiegu między obsługami technicznymi 45 000 km lub więcej, dołączenia dokumentów wystawionych przez producentów podzespołów (silnika, skrzyni biegów, mostu napędowego, przedniego zawieszenia), potwierdzających deklarowany przebieg między obsługami. Nie dołączenie powyższych dokumentów spowoduje, że Wykonawca nie otrzyma punktów za to kryterium.
 
3.Rodzaj szyby przedniej w autobusie         Max 10 pkt    Szyba przednia dzielona   10 pkt
                                                                              Szyba przednia cała         0 pkt
 
Obliczenie całkowitej ilości punktów dla danej oferty.
Suma punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium zostanie pomnożona przez jego wagę,zgodnie z powyższym wzorem:
X = Xc x 0,90 + Xg x 0,10.
Xc i Xg – oznacza ilość punktów przyznanych dla poszczególnych ofert za każde kolejne kryterium.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów.
 
 
CZĘŚĆ nr 2
NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nowego pojazdu pogotowia technicznego specjalnie
zaprojektowanego dla ratownictwa, holowania i transportu rozbitych lub uszkodzonych pojazdów takich jak autobusy,
ciężarówki, samochody dostawcze.
1) KRÓTKI OPIS:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nowego pojazdu pogotowia technicznego specjalnie
zaprojektowanego dla ratownictwa, holowania i transportu rozbitych lub uszkodzonych pojazdów takich jak autobusy, ciężarówki, samochody dostawcze.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
34144220.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Oferowany pojazd musi:
1) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).
2)spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
3)spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Wykonawca musi dodatkowo:
1)przeszkolić 3 pracowników jednostki organizacyjnej Zamawiającego tj. PGK w Suwałkach sp. z o.o. w zakresie obsługi i naprawy dostarczanej zabudowy,
2)wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
1)na podwozie - min. 24 miesiące, (z limitem przebiegu min. 200 tys/km.), licząc od daty przekazania pojazdu.
2)na zabudowę – min. 18 miesięcy, licząc od daty przekazania pojazdu.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 20.4.2010. Zakończenie: 20.10.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych kryteriów, o następującej wadze w łącznej ocenie:
Cena 100 %.
 
 
CZĘŚĆ nr 3
NAZWA: Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego.
1) KRÓTKI OPIS:
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
34114000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Oferowany pojazd musi:
1) posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).
2) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).
3) spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji:
Na cały pojazd - min. 24 miesiące, (z limitem przebiegu min. 200 tys./km.), licząc od daty przekazania pojazdu.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Rozpoczęcie: 20.4.2010. Zakończenie: 20.10.2010.
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych kryteriów, o następującej wadze w łącznej ocenie:
Cena 100 %.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości:
— 400 tys. PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) na I część zamówienia,
— 25 tys. PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na II część zamówienia,
— 5 tys. PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) na III część zamówienia.
(w przypadku złożenia oferty na kilka części zamówienia Wykonawca wnosi wadium w wysokości sumy wartości wadium dla poszczególnych części zamówienia).
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące warunki:
— Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia,
— Do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo wystawione przez tych Wykonawców w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania,
— Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie występujących,
— Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty załącza dokumenty wymienione w siwz w rozdziale 10 punkty 1, 2, 3, 4, 5,6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia.
Pozostałe dokumenty wymienione w siwz w rozdziale 10 konieczne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą ocenione łącznie.
Zgodnie z art. 23 ust 4 Ustawy, jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— dla części I zamówienia - co najmniej jedną dostawę w ilości co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich,
— dla części II zamówienia - co najmniej jedną dostawę 1 pojazdu pogotowia technicznego,
— dla części III zamówienia - co najmniej jedną dostawę pojazdu wsparcia logistycznego.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują
środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości:
— 10 mln PLN dla części I zamówienia,
— 1 mln PLN dla części II zamówienia,
— 200 tys. PLN dla części III zamówienia.
4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
— 2 mln PLN dla części I zamówienia,
— 500 tys. PLN dla części II zamówienia,
— 100 tys. PLN dla części III zamówienia.
5. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zamiast dokumentów:
— o których mowa w pkt 2-4 i pkt. 6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
— o których mowa w pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia oddzielnie. Pozostałe dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale konieczne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą ocenione łącznie.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— dla części I zamówienia - co najmniej jedną dostawę w ilości co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich,
— dla części II zamówienia - co najmniej jedną dostawę 1 pojazdu pogotowia technicznego,
— dla części III zamówienia - co najmniej jedną dostawę pojazdu wsparcia logistycznego.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości:
— 10 mln PLN dla części I zamówienia,
— 1 mln PLN dla części II zamówienia,
— 200 tys. PLN dla części III zamówienia.
4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
— 2 mln PLN dla części I zamówienia,
— 500 tys. PLN dla części II zamówienia,
— 100 tys. PLN dla części III zamówienia.
5. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, odpowiednio co najmniej na kwotę:
— 2 mln PLN dla części I zamówienia,
— 500 tys. PLN dla części II zamówienia,
— 100 tys. PLN dla części III zamówienia.
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do wysokości:
— 10 mln PLN dla części I zamówienia,
— 1 mln PLN dla części II zamówienia,
— 200 tys. PLN dla części III zamówienia.
Wystawianą nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.W przypadku korzystania z doświadczenia i wiedzy, sytuacji ekonomicznej i finansowej, potencjału technicznego i kadrowego innych podmiotów, pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, sytuacji ekonomiczno – finansowej, potencjale technicznym i kadrowym innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z tym podmiotem.
W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że będzie mógł korzystać z zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
— dla części I zamówienia - co najmniej jedną dostawę w ilości co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich,
— dla części II zamówienia - co najmniej jedną dostawę 1 pojazdu pogotowia technicznego,
— dla części III zamówienia - co najmniej jedną dostawę pojazdu wsparcia logistycznego.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości:
— 10 mln PLN dla części I zamówienia,
— 1 mln PLN dla części II zamówienia,
— 200 tys. PLN dla części III zamówienia.
4.Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
— 2 mln PLN dla części I zamówienia,
— 500 tys. PLN dla części II zamówienia,
— 100 tys. PLN dla części III zamówienia.
5. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem  składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co
najmniej:
— jedno zamówienie polegające na dostawie co najmniej 15 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednoczłonowych dla części I zamówienia,
— jedno zamówienie na dostawę nowego pojazdu pogotowia technicznego dla części II zamówienia,
— jedno zamówienie na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego dla części III zamówienia.
Wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zastały należycie wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2. W przypadku korzystania z doświadczenia i wiedzy, sytuacji ekonomicznej i finansowej, potencjału technicznego i kadrowego innych podmiotów, pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OSGK/02/2010.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 25.3.2010 - 15:30.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.3.2010 - 10:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 29.3.2010 - 10:30.
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki  ul. Mickiewicza 1 pok. nr 146.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: RPOWP na lata 2007-2013.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA/POLAND.
E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 2245878000.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia (jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp) lub w terminie 15 dni (jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób).
2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia a także postanowień siwz wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzielenia zamówienia.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA/POLAND.
E-mail:odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl. Faks +48 2245878000.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
11.2.2010.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-02-16

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-02-16

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-02-16