Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie nr 8

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie nr 8

           

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.

Treść zapytania:
Załącznik nr 5a do SIWZ „Umowa dostawy – projekt” § 6 Gwarancja i serwis, ust 6
Zgodnie z ww. zapisem wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o którym mowa w ust. 5 na swój koszt i ryzyko.
Wg Wykonawcy zapis o nieodpłatnym dostarczeniu części zamiennych sprzeczny jest z ustawą o podatku VAT gdyż w przypadku dostawy części zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od dnia wydania towaru. W związku z czym Wykonawca proponuje następujące rozwiązanie:
  • w przypadku dostawy części zamiennych wystawiona zostanie faktura VAT z terminem płatności – 30 dni,
  • w ciągu 30 dni nastąpi rozpatrzenie złożonego wniosku gwarancyjnego,
  • w przypadku uznania naprawy za gwarancyjną Zamawiający wystawi na Wykonawcę fakturę za poniesione koszty robocizny oraz użyte do naprawy części, a rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi drogą kompensaty lub obustronnych przelewów,
  • w przypadku, gdy wniosek gwarancyjny nie zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni, termin płatności za dostarczone części automatycznie ulega przedłużeniu, do chwili rozpatrzenia wniosku.
Czy Zamawiający akceptuje proponowaną formę rozliczeń za dostawę części zamiennych?.

 

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający nie akceptuje proponowanej formy rozliczeń za dostawę części zamiennych. Warunki gwarancji i serwisu muszą być zgodne z zapisami załącznika 5a do SIWZ
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-03-04

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-03-04

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-03-04