Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie 5

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie 5

 

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.

Treść zapytania:

W ogłoszeniu przetargowym Zamawiający wymaga wykazania się „posiadaniem wiedzy i doświadczeniem tj że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (…)”
Natomiast w zapisach SIWZ Zamawiający wymaga wykazania „posiadanej wiedzy i doświadczenia tj. że wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (…)”
Nie ulega wątpliwości, że zapis „przed wszczęciem postępowania” oraz zapis o terminie „przed upływem składania ofert” nie jest tożsamy. Proszę o jednoznaczne określenie okresu jakiego mają dotyczyć dołączone przez Wykonawcę oświadczenia.
                            
Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Zgodnie z § 1 ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamawiający może żądać w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

Takie wymaganie zawarto w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. Rzeczywiście w ogłoszeniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczono błędne określenie „przed wszczęciem postępowania” i Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich sprostowanie zmieniające ogłoszenie w tym zakresie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-02-26

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-02-26

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-02-26