Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego -odpowiedź na pytanie nr 10

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego -odpowiedź na pytanie nr 10

       

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.

Treść zapytania:   
  1. Czy Zamawiający potwierdza, że zapis § 8 ust 2b umowy dostawy stanowiącej załącznik 5a SIWZ określa wysokość kary w odniesieniu do wartości całego zamówienia czy jednak do wartości pojedynczego pojazdu?
  2. Czy kara umowna, o której mowa w § 8 ust 2b umowy dostawy stanowiącej załącznik 5a SIWZ tyczy się jedynie napraw objętych gwarancją?
  3. Czy Zamawiający dopuszcza nie naliczanie kary umownej, o której mowa w § 8 ust 2b umowy dostawy stanowiącej załącznik 5a SIWZ w przypadku gdy opóźnienie w usunięciu wady nie powoduje wyłączenia pojazdu z eksploatacji?
  4. W § 6 ust 1c 2b umowy dostawy stanowiącej załącznik 5a SIWZ zamawiający nie dopuszcza wykonywania dodatkowych konserwacji poszyć zewnętrznych oraz szkieletu podwozia. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na swój koszt uzupełnienia ubytków pokryć antykorozyjnych powstałych w wyniku przetarć, uderzeń kamieni ?
 
Zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
  •  Odnośnie zapytania nr 1. – Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie Wykonawcy zamieszczoną na stronie Zamawiającego w dniu 2.03.2010 r (odpowiedź na pytanie do siwz nr 6) Zamawiający zmienił paragraf 8 ust 2 pkt b) projektu umowy stanowiącej załącznik 5a SIWZ. Paragraf 8 ust 2 pkt b) projektu umowy otrzymał brzmienie: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji        w wysokości 0,1% ceny brutto zakwestionowanej partii autobusów za każdy dzień zwłoki , liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad .”
  • Odnośnie zapytania nr 2. – § 8 ust 2b umowy dostawy stanowiącej załącznik 5a SIWZ precyzuje jedynie okres w którym stwierdza się wady objęte karami umownymi ( przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji) a nie rodzaj napraw objętych gwarancją.
  • Odnośnie zapytania nr 3. – zgodnie z § 8 ust 2b umowy dostawy kary umowne naliczane będą za każdą zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, niezależnie od tego czy opóźnienie w usunięciu wady powoduje wyłączenia pojazdu z eksploatacji czy nie.
  • Odnośnie zapytania nr 4. – uzupełnienia ubytków pokryć antykorozyjnych powstałych w trakcie eksploatacji pojazdów w wyniku przetarć, uderzeń kamieni i innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający wykona na swój koszt.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-03-10

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-03-10

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-03-10