Zamówienie Nr OSGK/02/2010 z dnia 2010-02-11 - Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego - odpowiedź na pytanie do siwz nr 6

Data wydania 2010-02-11
Numer OSGK/02/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego- odpowiedź na pytanie do siwz nr 6

 

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego „Dostawa 15 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych jednej marki, pojazdu pogotowia technicznego oraz samochodu wsparcia logistycznego”.

Treść zapytań: 
  1. W załączniku nr 6 do SIWZ w tabeli w pkt 25 System Audiowizualny wymaga się aby rozdzielczość monitora wynosiła min 16803/1050. Wg wiedzy Wykonawcy nie ma dostępnych monitorów o takich parametrach. Proszę o podanie ewentualnego producenta lub określenie prawidłowej rozdzielczości.
  2. W przypadku gdy w podwoziu nie występują punkty smarne czy Zamawiający dopuści do przetargu autobus bez centralnego układu smarowania natomiast z systemem uzupełniania oleju z rejestrem dawek?
  3. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „odbiornik GPS”? czy Zamawiający ma na myśli nawigację GPS czy lokalizator GPS informujący o położeniu pojazdu?
  4. Czy Zamawiający dopuści zamianę w zapisach w paragrafie 8 ust 2 pkt a) i b) poprzez nadanie im brzmienia:
a) za zwłokę w dostarczeniu autobusów w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanej partii dostawy za każdy dzień zwłoki
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w wysokości 0,1% ceny brutto zakwestionowanej partii autobusów za każdy dzień zwłoki , liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad .

 

Zgodnie z Art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

  • Odnośnie zapytania nr 1. – Zamawiający wymaga aby monitor posiadał rozdzielczość min 1680/1050.
  • Odnośnie zapytania nr 2. – Zamawiający nie dopuści do przetargu autobusu bez centralnego układu smarowania natomiast z systemem uzupełniania oleju z rejestrem dawek. Parametry autobusu muszą być zgodne z zapisami SIWZ.
  • Odnośnie zapytania nr 3. - Pod pojęciem „odbiornik GPS” Zamawiający rozumie lokalizator GPS informujący o położeniu pojazdu.
  • Odnośnie zapytania nr 4

– Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę paragrafu 8 ust 2 pkt a) projektu umowy.

- Zamawiający zmienia paragraf 8 ust 2 pkt b) projektu umowy i w tym zakresie zmienia SIWZ. Paragraf 8 ust 2 pkt b) projektu umowy otrzymuje brzmienie: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w wysokości 0,1% ceny brutto zakwestionowanej partii autobusów za każdy dzień zwłoki , liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad .”
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dariusz Przybysz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-03-02

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-03-03

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-03-02