Zamówienie Nr 9/2010 z dnia 2010-02-15 - MDI w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę układu drogowego w rejonie Placu Św. Krzyża - skrzyżowanie ulic: T. Kościuszki - Gen. K. Pułaskiego - M. Reja - Szpitalna - Narutowicza

Data wydania 2010-02-15
Numer 9/2010
Tytuł MDI w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę układu drogowego w rejonie Placu Św. Krzyża - skrzyżowanie ulic: T. Kościuszki - Gen. K. Pułaskiego - M. Reja - Szpitalna - Narutowicza

 

SIWZ dostępna na stronie: www.mdi.suwalki.pl

Suwałki: Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę układu drogowego w rejonie Placu Św. Krzyża - skrzyżowanie ulic: T. Kościuszki - Gen. K. Pułaskiego - M. Reja - Szpitalna - Narutowicza
Numer ogłoszenia: 41620 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach , ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5667855, faks 087 5664831.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdi.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę układu drogowego w rejonie Placu Św. Krzyża - skrzyżowanie ulic: T. Kościuszki - Gen. K. Pułaskiego - M. Reja - Szpitalna - Narutowicza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: a. Skrzyżowanie z ulicami: T. Kościuszki 4KD - Gen. K. Pułaskiego 5KD - M. Reja 6KD - Szpitalna 7KD - Narutowicza 8KD - skanalizowane typu - średnie rondo lub średnie rondo turbinowe. Nawierzchnia jezdni na KR4. b. Ulica Kościuszki 4KD - na odcinku od ww. skrzyżowania do skrzyżowania Kościuszki - Sikorskiego - Dwernickiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kościuszki - Sikorskiego - Dwernickiego z sygnalizacją świetlną polegającą m.in. na likwidacji istniejących (bram) stalowych. Droga klasy Z, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 - jezdnia szerokości 13m, ścieżki rowerowe o szerokości min. 2,0m, obustronne chodniki o szerokości min. 1,50m. Nawierzchnia jezdni na KR4 z jednoczesną adaptacją istniejącej konstrukcji. c. Ulica M. Reja 6KD - od projektowanego ronda do zakresu realizowanego w ramach przebudowy dalszego odcinka ulicy Reja, odcinek długości ok. 40m. Droga klasy Z, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 - jezdnia szerokości 7,0m, ścieżki rowerowe o szerokości min. 2,0m, obustronne chodniki o szerokości min. 1,50m. Nawierzchnia jezdni na KR4 z jednoczesną adaptacją istniejącej konstrukcji. d. Ulica Gen. K. Pułaskiego 5KD - od projektowanego ronda do zakresu robót wykonanych w ramach budowy ronda Solidarności, droga klasy L, w ciągu drogi gminnej nr 101405B- jezdnia szerokości 8,0m, ścieżki rowerowe o szerokości min. 2,0m, obustronne chodniki o szerokości min. 1,50m. Nawierzchnia jezdni na KR4 z jednoczesną adaptacją istniejącej konstrukcji. e. Ulica Szpitalna 7KD w obrębie projektowanego ronda wraz z odcinkiem niezakończonego chodnika po stronie wschodniej. Droga klasy D, w ciągu drogi powiatowe nr 2461B- jezdnia szerokości 5,50m, obustronne chodniki o szerokości 1,75m. f. Ulica Narutowicza 8 KD - w obrębie projektowanego ronda. Droga klasy D, w ciągu drogi powiatowe nr 2461B- jezdnia szerokości 5,50m, dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,50m, obustronne chodniki o szerokości 1,75m. g. Uzbrojenie do zaprojektowania - Kanalizacja sanitarna na odcinku od skrzyżowania Kościuszki - Sikorskiego - Dwernickiego do skrzyżowania ul. Pułaskiego z ulicą 11KD wzdłuż ulic Kościuszki 4KD i Gen. K. Pułaskiego 5KD długości około 430mb wraz z odejściami w kierunku posesji na warunkach PWiK w Suwałkach, - Wodociąg na odcinku od skrzyżowania Kościuszki - Sikorskiego - Dwernickiego do skrzyżowania ul. Pułaskiego z ulicą 11KD wzdłuż ulic Kościuszki 4KD i Gen. K. Pułaskiego 5KD długości około 430mb wraz z odejściami w kierunku posesji na - Kanalizacja deszczowa na odcinku od skrzyżowania Kościuszki - Żeromskiego do skrzyżowania ul. Narutowicza długości około 150mb oraz remont (przebudowa) istniejącego kanału deszczowego na odcinku od skrzyżowania Kościuszki - Sikorskiego - Dwernickiego do skrzyżowania Kościuszki - Żeromskiego długości około 110mb wzdłuż ulicy Kościuszki 4KD na warunkach MDI w Suwałkach, - Przebudowa kolidujących z przebudową sieci uzbrojenia technicznego na warunkach wydanych przez właścicieli sieci, - Oświetlenie przebudowywanych odcinków ulic na warunkach MDI Suwałki oraz PGE Białystok wraz z likwidacją kolizji. Zamawiający informuje, że na terenie objętym zamówieniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWAŁA NR XLI_376_09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. - w załączeniu. Uwaga: Odcinki ulic wymienionych w pkt. 4, 5, 6 mogą ulec wydłużeniu jeżeli będzie to wynikało z warunków technicznych wykonania przebudowy uzbrojenia technicznego, wydanych przez właścicieli sieci. 3. Dokumentacja projektowa winna zawierać: a) wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawierający: - mapę w skali co najmniej 1 : 5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu, - analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, - mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, - określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. Wniosek należy opracować zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10.04.2003r. (Dz. U. Nr 193 z 2008r. poz. 1194 z późniejszymi zmianami) - 5 egz. b) projekt budowlany zagospodarowania terenu wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 2003r z późniejszymi zmianami) - 5 egz. plus wersja elektroniczna, c) projekty wykonawcze branż: drogowej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej - po 5 egz. plus wersja elektroniczna, d) projekt stałej organizacji ruchu - 5 egz., e) specyfikacja techniczna dla każdej z branż - 1 egz. plus wersja elektroniczna Specyfikacje techniczne wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). f) przedmiary robót dla każdej z branż - 1 kpl. plus wersja elektroniczna, g) kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż - 1 kpl. plus wersja elektroniczna Kosztorys inwestorski i przedmiary robót wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U Nr 130 poz. 1389). h) Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji dla uzyskania pozwolenia na budowę i umożliwiające wykonanie całego zakresu robót. 4. Uwagi: - rysunki winny być zapisane w formacie *. pdf lub *. jpg lub*. gif; - specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc lub *.pdf - przedmiary robót mają być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym w formacie *.xls . - kosztorysy inwestorskie mają być zapisane w programie kosztorysowym RODOS lub innym dostępnym na rynku polskim, w rozszerzeniu ath. - wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD-ROM. - Pozostałe opracowania mają być także przedłożone w wersji elektronicznej na nośniku CD- ROM w formacie PDF umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. 5. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia: a) opracowanie koncepcji przebudowy układu drogowego i uzyskanie akceptacji o jej przyjęciu przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy wg następującego harmonogramu: - opracowanie koncepcji i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 14 dni, - zamawiający w ciągu 7 dni dokona oceny koncepcji i na piśmie przedłoży uwagi, - opracowanie poprawionej, ostatecznej wersji koncepcji w terminie 7 dni, - Zamawiający w ciągu 2 dni przedłoży odpowiedź na piśmie. b) uzyskanie zaktualizowanych podkładów map geodezyjnych do celów projektowych, c) uzyskanie warunków podłączenia mediów i warunków zasilania od ich dostawców, d) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, e) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych ze sporządzeniem dokumentacji geotechniczno- inżynierskiej, f) uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.42.00.00-8, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 01.03.2010 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych formach - oryginały - muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w sekretariacie MDI muszą zostać złożone ww. formy wadium. Wykonawca - dla celów dowodowych - powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium w Sekretariacie MDI.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji (usługi) podobnej co do zakresu, charakteru z przedmiotem zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem uważa się co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi z uzbrojeniem technicznym, w oparciu o którą zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę. Ocena spełnienia ww. warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach. Z treści zawartych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wymagana jest co najmniej 1 osoba w każdej z następujących branż: a) drogowej, b) sanitarnej, c) elektrycznej, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania oraz była członkiem właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia ww. warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach. Z treści zawartych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach. Z treści zawartych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu wykonania zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdi.suwalki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, pokój 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, sekretariat, pokój 115.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-02-15

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-02-15

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-02-15