Zamówienie Nr ZUOK/1/2010 z dnia 2010-02-22 - Dostawy oleju napędowego i opałowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach

Data wydania 2010-02-22
Numer ZUOK/1/2010
Tytuł Dostawy oleju napędowego i opałowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach

DR 67 / 2010 Suwałki, 2010-02-22 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Przedmiot zamówienia: Dostawy oleju napędowego i opałowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach: 

1) Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych ul. Buczka 150 a 16 – 400 Suwałki E-mail – biuro@zuok.suwalki.pl Godziny urzędowania - 7.30 - 15.30 Telefon 087 5665213 

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej http://bip.um.suwalki.pl nieodpłatnie 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego, spełniającego wymagania PN-EN 590:2006 w ilości około 30.000 l oraz oleju opałowego spełniającego wymagania PN-C-96024:2001 dla L1, w ilości około 12.000 l. Miejsce dostaw – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach ul. Buczka 150a. Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień publicznych (CPV): 09130000-9 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6) Termin wykonania zamówienia: okres od 15.03.2010 – 31.12.2010r. 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wg SIWZ 

8) Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
---------------------------------------- | 
Nazwa kryterium | Waga | 
---------------------------------------- 
|                            cena | 100 % | 
---------------------------------------- 

10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, ul. Buczka 150a 16 – 400 Suwałki Pokój – Kadry do dnia 2010-03.04 do godz. 9.00 

11) Termin związania ofertą okres 30 dni od terenu złożenia oferty. 

12) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani aukcji elektronicznej 


D Y R E K T O R 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Suwałki, 
mgr inż. Zbigniew Makarewicz

22.02.2010 r.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor ZUOK

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-02-23

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-02-23

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-02-23