Zamówienie Nr ZBM/04/2010 z dnia 2010-02-26 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji i pokryć dachowych z wymianą stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki

Data wydania 2010-02-26
Numer ZBM/04/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji i pokryć dachowych z wymianą stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Remont elewacji i pokryć dachowych z wymianą stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania.
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 53754 - 2010; data zamieszczenia:26.02.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach , ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 563 50 00, faks 087 563 50 79.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji i pokryć dachowych z wymianą stolarki okiennej budynków zabytkowych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych na terenie miasta Suwałki. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.1.ZADANIE I - ul. Kościuszki 88 budynek stanowiący element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk i ul. Kościuszki 90 w Suwałkach budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-116 1.1.1. Remont elewacji budynku od strony wschodniej: a) skucie starych tynków ze ścian, b) wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) wykonanie tynków ciągnionych pasów między piętrowych oraz gzymsów wieńczących z zachowaniem istniejących profili, e) malowanie dwukrotne ścian farbą silikatową, f) montaż rur spustowych z blachy powlekanej, g) wykonanie podjazdu i chodnika przy budynku.
1.2. ZADANIE II - ul. Kościuszki 52 budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 136 1.2.1. Remont elewacji budynku głównego z wymianą pokrycia dachu : a) rozbiórka pokrycia z eternitu falistego, b) wymiana ołacenia dachu, c) wykonanie paroizolacji z folii z nabiciem łat , d) wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy powlekanej, e) przebudowa główek kominowych z cegły klinkierowej, f) pokrycie dachu blacha powlekaną, g) skucie tynków ze ścian, h) wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach, i) wykonanie tynków ciągnionych pasów między piętrowych oraz gzymsów wieńczących z zachowaniem istniejących profili, j) malowanie dwukrotne ścian farbą silikatową, k) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
1.3. ZADANIE III - UL. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 - budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-166. 1.3.1.Remont elewacji budynku frontowego i pokrycia dachu : a) skucie tynku ze ścian budynku i wjazdu bramnego, b) wymiana stolarki okiennej na okna PCV z zachowaniem istniejącej formy , c) wymiana wyeksploatowanej stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi metalowe ocieplane z zachowaniem istniejącej formy, d) wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach zewnętrznych i w bramie z zamurowaniem w ścianie istniejącej linii energetycznej, e) odtworzenie profili ciągnionych gzymsu międzypiętrowego i podrynnowego, f) odtworzenie gzymsów podokiennych i obramieni profilowanych okien, g) malowanie dwukrotne ścian farbą silikatową, h) remont główek kominowych, i) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, j) dwukrotne malowanie pokrycia dachowego z blachy.
1.4. ZADANIE IV - ul. Kościuszki 76 - budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 123. 1.4.1.Remont elewacji budynku od strony wschodniej (podwórka) : a) wzmocnienie fundamentów i ściany wschodniej budynku głównego, b) skucie odstających tynków ze ścian, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) odtworzenie tynków zewnętrznych ścian kat. III, e) wykonanie tynków ciągnionych pasów między piętrowych oraz gzymsów wieńczących z zachowaniem istniejących profili, f) malowanie dwukrotne ścian farbą silikatową, g) wymiana rynien i rur spustowych z blachy powlekanej h) malowanie pokrycia dachu oficyny, i) wykonanie obróbek blacharskich główek kominowych, j) utwardzenie placu kostką betonową wraz z wykonaniem odwodnienia.
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisują protokoły typowania i przedmiary robót sporządzone przez zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.23.32.53-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: ZADANIE I - 2 600,00 zł słownie złotych :dwa tysiące sześćset.- ZADANIE II - 2 700,00 zł słownie złotych : dwa tysiące siedemset.- ZADANIE III - 3 700,00 zł słownie złotych : trzy tysiące siedemset.- ZADANIE IV - 3 700,00 zł słownie złotych : trzy tysiące siedemset.- 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15 marca 2010 roku do godz. 13oo w jednej z n/w form : 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 roku Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. Nr rachunku 07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej jak również kopię dowodu wpłaty lub przelewu należy złożyć w Sekretariacie ZBM przy ul. Wigierskiej 32 pok.10 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a ustawy PZP. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którym zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1)złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 3)co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odbyła minimum dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych określone w § 8 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004 roku poz.1579 ). 4)posiadają zezwolenie na wytwarzanie niebezpiecznych odpadów na terenie miasta Suwałki powstałych w wyniku rozbiórek, remontów i modernizacji obiektów - dotyczy Zadania II
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1) posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 150 000,00 zł - na każde zadanie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3.Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach : 3.1.terminu wykonania umowy w przypadku : 3.1.1.zaistnienia tzw. siły wyższej 3.1.2.wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od wykonawcy. Przedmiotowy przypadek wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru. 3.1.3.zakończenia pracy przez wykonawcę przed terminem umownym 3.1.4.wykonania zamówienia dodatkowego 3.2. wynagrodzenia w przypadku: 3.2.1.wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne i spowodują oszczędności na rzecz zamawiającego. 3.2.2.wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT 3.3. Zmiana wynagrodzenia wynikającego z postanowień zapisu ppkt.3.2.1 nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego według faktycznie wykonanych i odebranych robót w oparciu o ceny zgodne z kosztorysem ofertowym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16 - 400 Suwałki pokój 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach, ul. Wigierska 32 Sekretariat ZBM pokój nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE I - ul. Kościuszki 88 budynek stanowiący element zabytkowego układu urbanistycznego miasta Suwałk i ul. Kościuszki 90 w Suwałkach budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr. A-116.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont elewacji budynku od strony wschodniej: a) skucie starych tynków ze ścian, b) wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) wykonanie tynków ciągnionych pasów między piętrowych oraz gzymsów wieńczących z zachowaniem istniejących profili, e) malowanie dwukrotne ścian farbą silikatową, f) montaż rur spustowych z blachy powlekanej, g) wykonanie podjazdu i chodnika przy budynku..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.10.00.00-4, 45.23.32.53-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE II - ul. Kościuszki 52 budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 136.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont elewacji budynku głównego z wymianą pokrycia dachu : a) rozbiórka pokrycia z eternitu falistego, b) wymiana ołacenia dachu, c) wykonanie paroizolacji z folii z nabiciem łat , d) wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy powlekanej, e) przebudowa główek kominowych z cegły klinkierowej, f) pokrycie dachu blacha powlekaną, g) skucie tynków ze ścian, h) wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach, i) wykonanie tynków ciągnionych pasów między piętrowych oraz gzymsów wieńczących z zachowaniem istniejących profili, j) malowanie dwukrotne ścian farbą silikatową, k) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE III UL. Ks. Kazimierza Hamerszmita 6 - budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-166..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont elewacji budynku frontowego i pokrycia dachu : a) skucie tynku ze ścian budynku i wjazdu bramnego, b) wymiana stolarki okiennej na okna PCV z zachowaniem istniejącej formy , c) wymiana wyeksploatowanej stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi metalowe ocieplane z zachowaniem istniejącej formy, d) wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach zewnętrznych i w bramie z zamurowaniem w ścianie istniejącej linii energetycznej, e) odtworzenie profili ciągnionych gzymsu międzypiętrowego i podrynnowego, f) odtworzenie gzymsów podokiennych i obramieni profilowanych okien, g) malowanie dwukrotne ścian farbą silikatową, h) remont główek kominowych, i) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, j) dwukrotne malowanie pokrycia dachowego z blachy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ZADANIE IV - ul. Kościuszki 76 - budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 123..
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont elewacji budynku od strony wschodniej (podwórka) : a) wzmocnienie fundamentów i ściany wschodniej budynku głównego, b) skucie odstających tynków ze ścian, c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, d) odtworzenie tynków zewnętrznych ścian kat. III, e) wykonanie tynków ciągnionych pasów między piętrowych oraz gzymsów wieńczących z zachowaniem istniejących profili, f) malowanie dwukrotne ścian farbą silikatową, g) wymiana rynien i rur spustowych z blachy powlekanej h) malowanie pokrycia dachu oficyny, i) wykonanie obróbek blacharskich główek kominowych, j) utwardzenie placu kostką betonową wraz z wykonaniem odwodnienia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.23.32.53-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, dnia 26.02.2010

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-02-26

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-02-26

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-02-26