Zamówienie Nr ZBM/05/2010 z dnia 2010-03-09 - Miasto Suwałki zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne

Data wydania 2010-03-09
Numer ZBM/05/2010
Tytuł Miasto Suwałki zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne
Dotyczy :     Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Miasto Suwałki na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 64490 - 2010 z dnia 09 marca 2010 roku i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 64786 – 2010 z dnia 09 marca 2010 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta firmy REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna, ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki, z ceną 3 579 547,93 zł brutto, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
W postępowaniu wpłynęło 9 ofert, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %
Razem
 
1.
Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Sp. z o.o. , 17-100 Bielsk Podlaski,    ul. Żwirki i Wigury 61
3 579 547,93
X 100 =75,70 pkt.
75,70 pkt.
4 728 576,82
2.
REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy spółka jawna
ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki
3 579 547,93
X 100 = 100 pkt.
100 pkt.
3 579 547,93
3.
Konsorcjum w składzie :
1. MERX Spółka z o.o., ul. Młynowa 17,15-404 Białystok
2. REMBUD Piotr Tomanek, ul. Nowowarszawska 128/1, 15-206 Białystok
3. GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. M. Konopnickiej 7/18, 16-400 Suwałki
3 579 547,93
X 100 = 87,47pkt.
87,47 pkt.
4 000 825,98
4.
Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego
Sp. z o. o. w Suwałkach, ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki
3 579 547,93
X 100 =87,50 pkt.
87,50 pkt.
4 091 106,76
5.
Firma Budowlana DARDOM Dariusz Żakiewicz
16-300 Augustów, ul. Sucharskiego 2A/20
3 579 547,93
X 100 = 90,27 pkt.
90,27 pkt
3 965 037,99
6.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe B COMPLEX Spółka z o. o., ul. Lityńskiego 12A, 16-400 Suwałki
3 579 547,93
X 100 =86,96 pkt.
86,96 pkt.
4 116 550,03
7.
Konsorcjum w składzie :
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Szymon Racis, ul. Cicha 8, 16-400 Suwałki
2. BUDBAUM S.A., ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B, 15-381 Białystok
3 579 547,93
X 100 =92,26 pkt.
92,26 pkt.
3 880 000,00
8.
Konsorcjum MASPOL LB w składzie :
1. PHU MASPOL Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16-400 Suwałki
2. LB Spółka z o. o., ul. Pstrowskiego 24, 10-602 Olsztyn
3 579 547,93
X 100 =90,29 pkt.
90,29 pkt.
3 964 539,81
9.
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ANATEX Anatol Chomczyk, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6
3 579 547,93
X 100 =74,37 pkt.
74,37 pkt.
4 812 860,00
 
 
 
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta po 26.04.2010 roku.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
Suwałki, 15.04.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-04-15

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-04-15

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-04-15