Zamówienie Nr ZBM/05/2010 z dnia 2010-03-17 - Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne

Data wydania 2010-03-17
Numer ZBM/05/2010
Tytuł Odpowiedź na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy istniejącego budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach, w wyniku którego powstaną 54 lokale socjalne
W dniu 16 marca 2010 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie :  Punkt IX Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wskazania braku podstaw do wykluczenia.
W ppkt 10 Zamawiający żąda dołączenia do oferty sprawozdania finansowego lub w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich 3 lat ( 2007 – 2009 ). Podkreślić należy, że zgodnie z Ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe za rok obrotowy należy sporządzić do dnia 31 marca, z kolei czas na zatwierdzenie tego sprawozdania to 3 miesiące. Na chwilę obecną nie ma zatem możliwości przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania finansowego za rok 2009.
W związku z powyższym proponujemy zastąpienie sprawozdania finansowego innym dokumentem potwierdzającym przychód ( Np. dokument F-01 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe ). 
 
Odpowiedź :    W określonym przypadku ma zastosowanie art. 26 ust 2c ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 17.03.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-03-17

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-03-17

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-03-17