SIWZ z załącznikami na stronie www.mdi.suwalki.pl

Data wydania 2010-03-30
Numer MDI/4/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony pn: Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach

PL-Suwałki: Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

2010/S 62-091774 z dnia 30.03.2010 r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Miasta Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Kontaktowy: Miejska Dyrekcja Inwestycji, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
Do wiadomości: Zygmunt Szutkiewicz
16-400 Suwałki
POLSKA
Tel. +48 875667855
E-mail: inwestycje@mdi.suwalki.pl
Faks +48 875659926

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.suwalki.pl

Adres profilu nabywcy www.um.suwalki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Suwałki.

Kod NUTS PL345

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest budowa Miejskiego Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45212300, 45212322

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Miejskiego Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – sala koncertowo-teatralna w Suwałkach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
— roboty rozbiórkowe budynków, sieci oraz wycinką drzew będących w kolizji z projektowanym budynkiem i przyłączami,
— budowę przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę sieci elektrycznej, budowę sieci telekomunikacyjnej,
— budowę budynku Sali koncertowo-teatralnej przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach wraz z niezbędnymi instalacjami w tym: instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne,
— budowę fontanny z podziemnym pomieszczeniem technicznym wraz z niezbędnymi instalacjami w tym: instalacje elektryczne, sanitarne i technologia uzdatniania wody,
— budowę oświetlenia zewnętrznego, budowę terenowej czerpni powietrza wraz z podziemnym kanałem powietrznym,
— kompletne wyposażenie obiektu i fontanny,
— budowę parkingów, placów, dróg dojazdowych, ciągów pieszych oraz urządzenie terenu, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 22849/30, 25228, 22933, 25230.
Obiekt pełnić będzie dwie podstawowe funkcje: sali teatralno - koncertowej na ok. 700 osób ze stosownym zapleczem dla artystów, mniejszej sali kameralnej teatralnej na 82 osoby oraz domu kultury z odpowiednimi salkami tematycznymi do ćwiczeń teatralnych, muzycznych i plastycznych głównie dla młodzieży.
Kubatura obiektu wyniesie ok. 47 737,7 m3, powierzchnia użytkowa obiektu ok. 6 516,6 m2, a wysokość budynku ok. 21,6 m. Szczegółowe zestawienia projektowanych powierzchni użytkowych na poszczególnych poziomach obiektu znajdują się w projekcie budowlanym.
Powierzchnia zagospodarowania terenu zajmuje ok. 21 352,7 m2, powierzchnia zabudowy wynosi 2 918,3 m2, projektowana powierzchnia ciągów pieszych i placu teatralnego wynosi 5 395,4 m2, parkingów i dróg utwardzonych ok. 3 173,1 m2, terenów zielonych z nasadzeniami ok. 7 841,2 m2, zaś powierzchnia terenów pozostałych ok. 2 024,7 m2.
3. Szczegółowy zakres robót zawierają załączona dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne i przedmiary robót.
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno–jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).
Zamawiający informuje, że część technologiczną węzła cieplnego i przyłącze cieplne będzie wykonywał PEC Sp. z o.o. w Suwałkach natomiast budowę linii kablowych nn zasilających budynek w energię elektryczną wykonywał będzie ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z wykonawcami w/w robót w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.
Energię elektryczną i pobór wody potrzebne do wykonania budowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
5. Wymagany okres gwarancji wynosi 3 lata gwarancji i 3 lata rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
6. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE. Projekt finansowany w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”.
II.2.2) Opcje
Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 3.8.2010. Zakończenie 30.9.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych) na całość zamówienia.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz.275).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 10.6.2010 r. do godz. 10:00.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty jest termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82.
6. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy:
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............ złotych brutto (słownie złotych: ........................................................................), w tym podatek VAT: ................(słownie złotych: .......................................................).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty,
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie miesięcznych faktur częściowych do wysokości zaawansowania robót określonego na podstawie faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Faktury częściowe nie mogą przekroczyć 95 % kwoty ryczałtowej. Faktura końcowa za pozostałą część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona po odbiorze końcowym i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Do oferty musi być dołączone dla podmiotu wiodącego - lidera konsorcjum - pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez przedstawicieli (osoby uprawnione do reprezentowania firmy) wszystkich podmiotów wspólnie.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji,właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz.1817).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują:
a. posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych),
b. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach:
1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. udokumentują wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto łącznie i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2 każdy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach:
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
2. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj.: kierownicy robót muszą posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalnościach: a)konstrukcyjno – budowlanej, b)drogowej, c) telekomunikacyjnej,d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MDI/4/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne
podać cenę 1 500,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelewem na podstawie wystawionej faktury.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.6.2010 - 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.6.2010 - 10:30
Miejsce Miejska Dyrekcja Inwestycji, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt finansowany w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013".
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołanie.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną;
b) w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt. 5, ppkt. a).
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
25.3.2010

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-03-30

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-03-30

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-03-30