Zamówienie Nr OSGK/03/2010 z dnia 2010-04-13 - przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II.

Data wydania 2010-04-13
Numer OSGK/03/2010
Tytuł przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki - etap II.

Suwałki: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU WSPARCIA LOGISTYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU PN POPRAWA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY SUWAŁKI - ETAP II

Numer ogłoszenia: 82573 - 2010; data zamieszczenia: 13.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Suwałkach , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628102. Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy suwałki - etap ii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego. Oferowany pojazd musi: 1)posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami). 2)spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami). 3)spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wyposażyć Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji: na cały pojazd - min. 24 miesiące, (z limitem przebiegu min. 200 tys./km.), licząc od daty przekazania pojazdu. szczegółowy opis zamówienia WARUNKI/PARAMETRY Wymagania Zamawiającego Rodzaj pojazdu - Furgon z możliwością przewożenia 5-6 osób. -Nadwozie zamknięte bez okien w przestrzeni ładunkowej z podnoszoną klapą i przesuwnymi drzwiami z prawej strony pojazdu -Przestrzeń ładunkowa około 5 m3. Wymiary pojazdu - Rozstaw osi min 2700 mm, max 3200 mm Napęd -4x 4 z reduktorem Masa pojazdu -Dopuszczalna masa całkowita: max 3500 kg Silnik -Wysokoprężny 4-ro cylindrowy z turbo sprężarką -Moc silnika minimum 140 KM min Euro 4 -Intercooler Skrzynia biegów -Manualna 6 - biegowa, -Skrzynia biegów synchronizowana. Ogrzewanie -Ogrzewanie z układu chłodzenia silnika. -Niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe. Układ hamulcowy -system ABS, ASR. Układ kierowniczy -Ze wspomaganiem hydraulicznym. Zbiorniki -Zbiornik paliwa min. 80 litrów, Wykończenie wnętrza -podłoga pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi. -siedzenia - tapicerka z wytrzymałej tkaniny - odporna na zabrudzenia i ścieranie Kabina kierowcy -fotel kierowcy i pasażera z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia -fotele wyposażone w zagłówki, -koło kierownicze z regulacją położenia, -pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów, -kabina kierowcy wyposażona w klimatyzację, Instalacja elektryczna -napięcie 12 V, -gniazdo 12 V w kabinie kierowcy oraz w tylnej części samochodu -żółta lampa dachowa ze światłem pulsującym, z napisem pomoc techniczna. Koła i ogumienie -obręcze stalowe, -opony bezdętkowe, -rozmiar ogumienia 205/65 R16 z kompletem ogumienia zimowego i felgami -koło zapasowe dla pojazdu pełnowymiarowe z podnośnikiem i kluczem do odkręcania kół Inne urządzenia i wyposażenie -Wyciągarka bębnowa umiejscowiona z przodu pojazdu wraz ze stalową linką i hakiem -zamykany na klucz wlew zbiornika paliwa (korek lub klapka), -nawigacja satelitarna zintegrowana z komputerem pokładowym +funkcja pracy systemu nawigacji bez płyty CD z mapą Polski +min 5- cio calowy kolorowy wyświetlacz +czytnik kart SD,MMC,SDHC( rozpoznawane dane mapa lub muzyka) -4 głośniki -odtwarzacz płyt CD/ MP 3 -komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem TFT LCD -elektrycznie otwierane szyby w przedziale kierowcy -przednie światła przeciwmgielne. -wyposażenie w modem GSM/GPRS kompatybilne z systemem zarządzania flotą Taran -radio-telefon do łączności z dyspozytorem -bagażnik dachowy Powłoki i kolorystyka -Metalik - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawcy w cenie dostawy pojazdu -Wyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim. -Skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy (4-36mm) płaskie, oczkowe, nasadowe z pokrętłem przegubowym oraz zapadkowym, wkrętaki płaskie oraz krzyżowe, pełen zestaw kluczy imbusowych oraz torx, -Wkrętarka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min. 5 godzin ciągłej pracy z ładowarką oraz walizką zasilaną 18V akumulatorem (gwarancja min 3 lata) -Szlifierka kątowa 230V/50Hz min 1000 W (gwarancja min 3 lata) -Wiertarka 230/50Hz min 850 W (gwarancja min 3 lata) -Spawarka transformatorowa 150A/230V -Agregat prądotwórczy 230V/50Hz i 420V o mocy 2-krotnie większej niż zapotrzebowanie do zasilania odbiornika o najwyższym zapotrzebowaniu mocy z wyżej wymienionych urządzeń (gwarancja min 2 lata) -3 kluczyki do stacyjki -Alarm zintegrowany z centralnym zamkiem.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości 5 tys. PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę pojazdu typu furgon.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości 200 tys. PLN.

2. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

-    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

-    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

-          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

-          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

aktualne, polskie Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pok. 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki pok. 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-04-13

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-04-13

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-04-13