Zamówienie Nr O/01/2010 z dnia 2010-04-26 - Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu miasta Suwałk w 2010 r.

Data wydania 2010-04-26
Numer O/01/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu miasta Suwałk w 2010 r.
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
16 – 400 SUWAŁKI, UL. MICKIEWICZA 1, TEL. (87) 5628000, FAX (87) 5628098
 
W trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na Organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu miasta Suwałk w 2010 r. o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro.
 
1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nieodpłatna. Można ją uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w Wydziale Oświaty, Wychowania i Sportu - pok. 206 oraz na stronie internetowej urzędu http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
 
 
2. KODY CPV:
Główny przedmiot: - 55243 000-5 USŁUGI W ZAKRESIE OBOZOWISK DLA DZIECI
Dodatkowe przedmioty:- 92000000-1 USŁUGI REKREACYJNE, KULTURALNE I SPORTOWE,  60172000-4 WYNAJEM AUTOBUSÓW I AUTOKARÓW WRAZ Z KIEROWCĄ, 66512100-3 USŁUGI UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, 55320000-9 USŁUGI PODAWANIA POSIŁKÓW
Przedmiotem zamówienia jest organizacja dziesięciodniowego (wraz z przejazdami – na miejsce wypoczynku oraz powrót) wypoczynku letniego w formie kolonii poza miejscem zamieszkania dla dzieci z terenu miasta Suwałki, tj. 230 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, w przedziale czasowym od 1 lipca 2010 r. do dnia 26 sierpnia 2010 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2007 r.,   Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).
 
Organizator zapewnia:
- zakwaterowanie (budynek lub domki campingowewyposażone w węzeł sanitarny z dostępem do bieżącej, ciepłej wody bądź z dostępem do węzła sanitarnego-łazienka oraz wc, jadalnia wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc siedzących i kompletną zastawę stołową do spożywania posiłków, pomieszczenia noclegowe wyposażone w łóżka, pościel, kołdrę, koc i poduszkę, szafy, półki do przechowywania bagażu, przy czym wyposażenie kwaterunkowe powinno być w dobrym stanie technicznym, niezagrażającym bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników wypoczynku),
- program pobytu (rozpisany na poszczególne dni i godziny, tj. harmonogram programu pobytu),
- całodobową właściwą opiekę pedagogiczną i medyczną,
- wyżywienie (tj. śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację),
- dowóz do miejsca wypoczynku oraz powrót do Suwałk z zapewnieniem właściwej opieki (wraz z opiekunami),
- ubezpieczenie uczestników i kadry od zdarzeń losowych od NNW (na czas przejazdów i pobytu),
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).
Wypoczynek może być zorganizowany w kilku turnusach. 
 
3. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych i oferty wariantowej.
4. Termin wykonania zamówienia –  1 lipca 2010r. – 26 sierpnia 2010 r.
Czas trwania kolonii - 10 dni wraz z przejazdami (na miejsce wypoczynku oraz powrót).
5.    warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
5.1.  zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, przy czym Wykonawca powinien udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) co najmniej dwie usługi o takim samym charakterze w okresie ostatnich trzech lat, tj. w roku 2007, 2008 i 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez danego Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie,
5.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
5.1.4. dysponują osobami, w tym innych podmiotów, zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi w tym zakresie wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie;

Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje potencjałem, o którym mowa w pkt 5.1.3. oraz osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usługi, spełniającymi warunki określone w rozporządzeniu
5.1.5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wyłącznie w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty załączone do oferty przez wykonawców ubiegających się o realizację zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg kryterium “spełnia - nie spełnia”. 

W przypadku ubiegania się o zamówienie przez wykonawców występujących wspólnie, warunki określone w punkcie 5.1.1. i 5.1.5 stosuje się odpowiednio oddzielnie do każdego z nich, a warunki określone w punkcie 5.1.2., 5.1.3 i 5.1.4. muszą spełnić wspólnie.

5.3. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy/wspólnych Wykonawców z postępowania, a ofertę tego wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i forma dokumentów.
6.1. W zakresie wykazania spełnianiaprzez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć
:
6.1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
6.1.2. oświadczenie Wykonawcy w formie wykazu wykonanych usług (co najmniej dwóch) o takim samym charakterze, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu tj. w roku 2007, 2008 i 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z jednoczesnym podaniem m.in. wartości zamówień, ich charakteru/przedmiotu, terminów ich realizacji oraz odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione w oświadczeniu usługi zostały wykonane należycie,
6.1.3. oświadczenie Wykonawcy w formie wykazu osób, które będą uczestniczyć     w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie przedmiotowej usługi wraz z informacjami na temat ich wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (potwierdzonych stosowanymi świadectwami lub zaświadczeniami), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6.1.4. Wykonawca może polegać na wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru stosunku prawnego łączącego wykonawcę z tymi osobami, w tym pochodzącymi od innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
6.1.4.1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do zrealizowania części/całości zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na ich wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz potencjale technicznym.
6.1.4.2.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy potencjału technicznego (w tym obiektów) oraz osób na okres realizacji zamówienia, przy czym zobowiązanie to powinno zawierać listę osób, które zostaną wskazane przez inny podmiot w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega (w całości lub części) na potencjale i/lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia przy udziale innych podmiotów.
6.1.4.3.Zobowiązania, o których mowa w pkt 6.1.4.1. i 6.1.4.2. powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania innych podmiotów, bądź ich pełnomocników ustawowych.
6.1.5. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:
6.1.5.1. oświadczenie wymienione w pkt 6.1.1., 6.1.2. i 6.1.3. wraz ze stosownymi dokumentami składa pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy należy przedłożyć:
6.2.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;
6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru/ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych także oświadczenie w odniesieniu do art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
6.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.2.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
6.2.7. Wykonawca, który przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt od 6.2.1. do 6.2.6. celem wykazania, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy,
6.2.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
6.2.8.1. w pkt od 6.2.2. do 6.2.4. i w pkt 6.2.6. - składa stosowne dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające:
a) jego status prawny,
b) fakt, że nie otwarto wobec niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
c) fakt, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) fakt braku orzeczenia wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2.8.2. w pkt 6.2.5. - składa zaświadczenie organu sądowego lub administracyjnego właściwego dla jego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
6.2.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.8.1. lit. a i b oraz pkt 6.2.8.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.2.8.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.2.10.Jeżeli Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujący osobami, w tym innych podmiotów, mających również siedzibę lub miejsce zamieszkania poza ww. terytorium, nie uzyska dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.8., zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem/organem sądowym/organem administracyjnym właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania tej osoby lub kraju Wykonawcy – pkt 6.2.9. stosuje się odpowiednio.
6.2.11. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie organu sądowego albo administracyjnego właściwego dla miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem/organem sądowym/administracyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania tych osób.
6.2.12. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę oświadczenia wymienione w pkt 6.2.1. do 6.2.6. albo odpowiadające im określone w pkt 6.2.8. i 6.2.10. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 
7.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
L.p.
Nazwa kryterium
Waga
Sposób oceny
1.
Cena – C
60%
C =
Cminimalna
x 60 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt
Cbadana
2.
Program pobytu – A
40%
Ocenie podlega ilość i jakość organizowanych zajęć w skali 0 – 40 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt
 
A- program pobytu:
Przy ocenie powyższego kryterium przyjęto następującą punktację:
A.1. za zorganizowanie całodziennych wycieczek autokarowych - po 5 pkt za każdą, (max 2 wycieczki), łącznie można uzyskać 10 pkt,
A.2. za zorganizowanie wycieczki krajoznawczej pieszej lub rowerowej - po 2 punkty za każdą, ( max 2 wycieczki), łącznie można uzyskać 4 pkt,
A.3. wykorzystanie regionalnych atrakcji, np. wycieczka do muzeum, skansenu, po 1 punkcie za każdą, (max 2 wycieczki), łącznie można uzyskać 2 pkt,
A.4. wyjście do kina, teatru - po 2 punkty za każdy seans/spektakl (max 2 wyjścia), łącznie można uzyskać 4 pkt,
A.5. za organizację zawodów sportowych - 1 pkt za każdą imprezę sportową (max 4 imprezy), łącznie można uzyskać 4 pkt,
A.6. za organizację ogniska-1 pkt za każde (max 2 ogniska), łącznie można uzyskać 2 pkt,
A.7. za organizację dyskotek-1 pkt za każdą, (max 2 dyskoteki), łącznie można uzyskać 2 pkt,
A.8. inne atrakcje- 1 pkt za każdą, np. skorzystanie z basenu, jazda konna, (max 2 atrakcje), łącznie można uzyskać 2 pkt.
A.9. za organizację zajęć z profilaktyki antyalkoholowej- 1 pkt za każde (max 2 zajęcia), antynikotynowej- 1 pkt za każde (max 2 zajęcia), antynarkotykowej - 1 pkt za każde (max 2 zajęcia) - łącznie można uzyskać 6 pkt,
A.10. szkolenie na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą - 1 pkt za każde (max 2 szkolenia), udzielania pierwszej pomocy - 1 pkt za każde (max 2 szkolenia)- łącznie można uzyskać 4 pkt.
Ocena kryterium 2 – program pobytu wskazanego w tabeli dokonana zostanie wyłącznie w oparciu o dokumenty przedstawione przez Wykonawcę.
Ocena oferty oznaczona literą „W” stanowi sumę uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach jej oceny.
W= C + A
Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
 
 

8. Ofertę należy złożyć do dnia 6 maja 2010 r. do godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój 5.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, pokój 206, w dniu 6  maja 2010 r. o godz. 10 45.

9. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu przewidzianego do składania ofert.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium przez wykonawców.
12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia uzupełniającego.
16. Informacji udziela Inspektor Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu – Elżbieta Szczęsna pok. 206 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.
 
17.     Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 98109 dnia 26.04.2010 r.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Inspektor Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu – Elżbieta Szczęsna

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-04-26

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-04-26

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-04-26