Przetarg nieograniczony pn: "Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach"

Data wydania 2010-05-05
Numer MDI/4/2010
Tytuł Dodatkowe informacje do przetargu nieograniczonego pn: Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - sala koncertowo-teatralna w Suwałkach"

 

SIWZ na stronie internetowej: www.mdi.suwalki.pl

 

 

 

05/05/2010    S87    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Suwałki: Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

2010/S 87-129539

Gmina Miasta Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Miejska Dyrekcja Inwestycji, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, attn: Zygmunt Szutkiewicz, POLSKA-16-400Suwałki. Tel. +48 875667855. E-mail: inwestycje@mdi.suwalki.pl. Fax +48 875659926.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.3.2010, 2010/S 62-091774)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45212300, 45212322

Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych.

Roboty budowlane w zakresie teatrów.

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817).

III.2.3) Zdolność techniczna:

1) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. udokumentują wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto łącznie i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2 każdy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach:

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 10.6.2010 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.6.2010 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 10.6.2010 (10:30)

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 2-4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, o których mowa w pkt. 2a, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III.2.3) Zdolność techniczna:

1) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. udokumentują wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 PLN brutto łącznie i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2 każdy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach:

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 25.6.2010 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.6.2010 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 25.6.2010 (10:30)

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-05-07

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-05-07

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-05-07