Zamówienie Nr OSGK/06/2010 z dnia 2010-06-23 - Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II - ogłoszenie o zamówieniu

Data wydania 2010-06-23
Numer OSGK/06/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II - ogłoszenie o zamówieniu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego w ramach projektu pn Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta i gminy Suwałki – etap II”

 

Nazwa Zamawiającego: Miasto Suwałki

ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

tel. 87 562 – 80 – 00
fax.87 562 – 80 – 98
 

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie zamawiającego pok. nr 127 oraz na stronie internetowej http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu wsparcia logistycznego.

Oznaczenie według CPV: 34114000-9 – Pojazd specjalny – logistyczny

WARUNKI/
PARAMETRY

Wymagania Zamawiającego

Rodzaj pojazdu

oFurgon z możliwością przewożenia 6-7 osób,

onadwozie zamknięte bez okien w przestrzeni ładunkowej,

odrzwi wyładunkowe boczne przesuwne, tylnie otwierane do góry lub na boki

oprzestrzeń ładunkowa min 5 m3

Napęd

o4x 4 z reduktorem

Masa pojazdu

oDopuszczalna masa całkowita: max 3500 kg

Silnik
Wysokoprężny 4-ro cylindrowy z turbo sprężarką

omoc silnika minimum 115 KM, min Euro 4

ointercooler

Skrzynia biegów
Manualna 6 – biegowa,

oSkrzynia biegów synchronizowana.

Ogrzewanie
Ogrzewanie z układu chłodzenia silnika,

oniezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe.

Układ hamulcowy

oze wspomaganiem, system ABS,

Układ kierowniczy
ze wspomaganiem hydraulicznym.
Zbiorniki

ozbiornik paliwa min. 80 litrów,

Wykończenie wnętrza

opodłoga pokryta wykładziną przeciwpoślizgową, zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi.

osiedzenia – tapicerka z wytrzymałej tkaniny – odporna na zabrudzenia i ścieranie

 
Kabina kierowcy

ofotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,

okabina kierowcy wyposażona w klimatyzację,

Instalacja elektryczna

ogniazdo 12 V w kabinie kierowcy oraz w tylnej części samochodu,

ożółta lampa dachowa ze światłem pulsującym, z napisem pomoc techniczna.

 
Koła i ogumienie
obręcze stalowe,

oopony bezdętkowe,

orozmiar ogumienia 205/65 R16 z kompletem ogumienia zimowego i felgami

około zapasowe dla pojazdu pełnowymiarowe z podnośnikiem i kluczem do odkręcania kół

 
 
Inne urządzenia i wyposażenie
4 głośniki
radioodtwarzacz z CD

oelektrycznie otwierane szyby w przedziale kierowcy

oprzednie światła przeciwmgielne.

owyposażenie w modem GSM/GPRS kompatybilne z systemem zarządzania flotą „Taran”

oradio-telefon do łączności z dyspozytorem

obagażnik dachowy

Powłoki i kolorystyka
metalik – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
 
 
 
 
 
 
 

Warunki dodatkowe wymagane od Wykonawcy w cenie dostawy pojazdu

oWyposażenie Zamawiającego w kompletną dokumentację techniczno-eksploatacyjną, schematy układów elektrycznych, instrukcje napraw i katalogi części zamiennych w języku polskim.

oSkrzynka narzędziowa z kompletem kluczy (4-36mm) płaskie, oczkowe, nasadowe z pokrętłem przegubowym oraz zapadkowym, wkrętaki płaskie oraz krzyżowe, pełen zestaw kluczy imbusowych oraz torx,

oWkrętarka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min. 5 godzin ciągłej pracy z ładowarką oraz walizką zasilaną 18V akumulatorem (gwarancja producenta min 2 lata)

oSzlifierka kątowa 230V/50Hz min 1000 W (gwarancja producenta min 2 lata)

oWiertarka 230/50Hz min 850 W (gwarancja producenta min 2 lata)

oSpawarka transformatorowa 150A/230V

oAgregat prądotwórczy 230V/50Hz i 420V o mocy 2-krotnie większej niż zapotrzebowanie do zasilania odbiornika o najwyższym zapotrzebowaniu mocy z wyżej wymienionych urządzeń (gwarancja producenta min 2 lata)

o3 kluczyki do stacyjki

oAlarm zintegrowany z centralnym zamkiem

 
 
 

Oferowany pojazd musi:

1)posiadać (na dzień dostawy) aktualne, polskie „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wydane przez ustawowo uprawniony organ w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.10.2005 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r., Nr 238, poz. 2010 z późn. zmianami).

2)spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdu i ich wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późn. zmianami).

3)spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie technicznym,

4)posiadać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały pojazd - min. 24 miesiące, (z limitem przebiegu min. 200 tys./km.), licząc od daty przekazania pojazdu.

 

Termin wykonania zamówienia: do 05.11.2010 r.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.

2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę pojazdu typu furgon.

3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową w wysokości 200 tys. PLN.

4.Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. PLN.

5.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.

 

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2.Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej jedno zamówienie na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu furgon wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zastały należycie wykonane.

3.Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, odpowiednio co najmniej na kwotę 100 tys. PLN.

4.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do wysokości 200 tys. PLN wystawianą nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.W przypadku korzystania z doświadczenia i wiedzy, sytuacji ekonomicznej i finansowej, potencjału technicznego i kadrowego innych podmiotów, pisemne zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.

 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych wyżej, wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zamiast dokumentów:

- o których mowa w pkt 2-4 i pkt. 6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

- o których mowa w pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1 pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do dnia 7 lipca 2010 roku godz. 9:00.

 

Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości 5 tys. PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium „cena” -100%

 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie dopuszcza mozliwości złożenia oferty wariantowej, składania ofert częściowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani wybrać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2010 r. nr 162799 – 2010.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-06-23

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-06-23

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-06-23