Zamówienie Nr ZBM/13/2010 z dnia 2010-07-06 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z wykonaniem i montażem nowych oraz remontem istniejących altan śmietnikowych na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Data wydania 2010-07-06
Numer ZBM/13/2010
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na modernizację ciągów pieszo jezdnych wraz z wykonaniem i montażem nowych oraz remontem istniejących altan śmietnikowych na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu zamówienia publicznego i złożonych wszystkich ofertach w poszczególnych zadaniach.
Złożone oferty odpowiadają  wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostały uznane jako ważne.
 
W zakresie Części I – ZADANIE Iul. Kowalskiego 23, 23A, 23B; ul. Reja 66; ul. Antoniewicza 1, 1A, ul. Klonowa 47 i ul. Reja 66 – Modernizacja ciągów pieszo jezdnych wraz z utwardzeniem terenu pod altany śmietnikowe i wykonaniem remontu altan śmietnikowych – szt. 4 - Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Uzasadnienie faktyczne :
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
W zakresie Części II - Zadanie II – ul. M. Konopnickiej 14; Osiedle II bl. 7; 9; 19 i  ul. Ciesielska 9B – Utwardzenie placu i terenów pod altany śmietnikowe za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 2 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz 16 – 400 Suwałki, ul. Jasna 3.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt. w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„SOFIX” Stanisław Sofiński
16 – 400 Suwałki, ul. Chopina 20
62 394,32
X 100 =   83,19 pkt
83,19 pkt
74 998,49
2
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c.
Wiesława i Tomasz Stankiewicz
16 – 400 Suwałki, ul. Jasna 3
62 394,32
X 100 = 100 pkt.
100 pkt
62 394,32
 
 
 

 

 

 

 

 

W zakresie Części III - Zadanie III – ul. M. Konopnickiej 14; Osiedle II bl. 7; 9 i 19 – wykonanie i montaż wiat śmietnikowych z prętów stalowych zadaszonych blachą trapezową powlekaną – szt. 4 za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru została wybrana oferta nr 2 złożona przez Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c. Wiesława i Tomasz Stankiewicz 16 – 400 Suwałki, ul. Jasna 3.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawiają się następująco :
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba pkt. w kryterium
Cena 100 %
Razem
1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„SOFIX” Stanisław Sofiński
16 – 400 Suwałki, ul. Chopina 20
53 216,40
X 100 =   68,69 pkt
68,69 pkt
77 470,00
2
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c.
Wiesława i Tomasz Stankiewicz
16 – 400 Suwałki, ul. Jasna 3
53 216,40
X 100 = 100 pkt.
100 pkt
53 216,40
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pieczątka o treści :

D Y R E K T O R
                                Inż. Piotr Marian Luto /-/ podpis nieczytelny
 
 
 
 
 
Suwałki, dnia 23.07.2010 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2010-07-23

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2010-07-23

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2010-07-23