Zamówienie Nr 1/2010 z dnia 2010-08-04 - Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do stołówki SOSW nr 1 w Suwałkach

Data wydania 2010-08-04
Numer 1/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do stołówki SOSW nr 1 w Suwałkach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach

ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki

Tel/Fax 87 566-29-53, 567-28-27

Adres mail: sekretariat.soswnr1.suwalki@wp.pl

Strona internetowa: www.soswnr1.suwalki.internetdsl.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej 125.000 Euro na dostawy żywności do stołówki SOSW   nr 1 w Suwałkach

 

·           Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

·           Wspólny Słownik Zamówień CPV:

-        Grupa I – mięso i wędliny wieprzowe oraz drób (CPV 15100000-9, 15131130-5; 15112100-7)

-        Grupa II - nabiał i produkty mleczarskie (CPV 15500000-3)

-        Grupa III - warzywa i owoce (CPV 15300000-1)

-        Grupa IV - artykuły spożywcze (CPV 15400000-2, 15600000-4, 15800000-6;)

-        Grupa V – ryby (CPV 15200000-0)

-        Grupa VI - artykuły piekarniczo cukiernicze (CPV 15810000-9)

·           Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00, w sekretariacie pok. 105.

·           Zamówienie obejmuje przedmiot opisany w części II SIWZ.

·           Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

·           Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

·           W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy o Pzp oraz którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o Pzp tj.:

-      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

-      Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

-      Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń oraz dokumentów określonych w cz. VII SIWZ.

Niespełnienie chociaż jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

·           Kryteria wyboru oferty: najniższa cena – 100%

·           Odstępuje się od żądania wadium.

·           Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami – Halina Grycel, Anna Staniszewska       87 566-29-53 w. 26.

·          Oferty należy składać do dnia 17 sierpnia 2010r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego pok. 105.

·          Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2010r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

·          Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Aleksandra Muszczynko - Dyrektor SOSW Nr 1 w Suwałkach:

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-08-04

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-08-04

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-08-04