Zamówienie Nr AGP/01/2010 z dnia 2010-08-27 - Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, w ramach projektu: TRANS-IN-FORM, Baltic Sea Region Programme 2007-2013.

Data wydania 2010-08-27
Numer AGP/01/2010
Tytuł Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, w ramach projektu: TRANS-IN-FORM, Baltic Sea Region Programme 2007-2013.

Suwałki: Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, w ramach projektu: TRANS-IN-FORM, Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) oraz z Królestwa Norwegii
Numer ogłoszenia: 233465 - 2010; data zamieszczenia: 27.08.2010
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628102.

·               Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach, w ramach projektu: TRANS-IN-FORM, Baltic Sea Region Programme 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) oraz z Królestwa Norwegii.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1. PRZEDMIOT KONKURSU Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach składającej się: a) z rysunków: -koncepcji zagospodarowania terenu w granicach wskazanych jako obszar zadania konkursowego; -aranżacji i wystroju Placu; -oświetlenia Placu wraz z oświetleniem okolicznościowym; -koncepcji projektowanych obiektów, budowli i elementów zagospodarowania, w tym małej architektury; -kolorystyki elewacji pierzei Placu; -koncepcji podświetlenia elewacji frontowych budynku ROKIS od strony ul.T.Noniewicza i ul. Chłodnej; -koncepcji podświetlenia elewacji frontowej i szczytowej południowej budynku Hotelu Suwalszczyzna od strony ul.T.Noniewicza; -wizualizacji lub rysunków perspektywicznych koncepcji zagospodarowania Placu; - wizualizacji lub rysunków perspektywicznych projektowanych obiektów na Placu: fontanny, przystanku komunikacji miejskiej z kioskiem, dźwiękowej ławeczki interaktywnej, aranżacji wokół pomnika. b) opisu koncepcji zawierającej: -podstawowe informacje i uzasadnienie na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i technicznych; -spis projektowanych obiektów i urządzeń ze wskaźnikami kosztowymi poszczególnych elementów zagospodarowania; -wstępnej wyceny kosztorysowej całego projektowanego zadania; -wycenę prac projektowych będących przedmiotem zamówienia. 2. OBSZAR ZADANIA KONKURSOWEGO. 2.1. Zadanie konkursowe dotyczy fragmentu miasta Suwałk położonego w kwartale zamkniętym pierzejami ulic: T.Noniewicza, Sejneńską, M.Konopickiej i Krótką. 2.2. Opracowaniu konkursowemu podlegają, położone na tym obszarze, nieruchomości o łącznej powierzchni ok.1,82 ha, oznaczone na mapach ewidencji gruntów jako działki lub ich części o numerach geodezyjnych: 11538, 11584, 11197, 11178, 11130/2, 11176/4, 11177, 11176/3, 11176/1 w granicach określonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji przedstawionych na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000. 2.3. Opracowaniu konkursowemu podlegają także położone w pierzei Placu Marii Konopnickiej elewacje budynków. 2.4. Celem zapewnienia właściwych powiązań komunikacyjnych przebudowy układu komunikacyjnego wokół Placu, koniecznością przeniesienia stacji transformatorowej poza Plac na działkę komunalną nr 11190/6, wg lokalizacji wskazanej ustaleniami planu miejscowego oraz w wyniku uzyskanych warunków podłączeń do sieci, granice terenu opracowania objęte zleceniem na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego będą szersze od granic określonych w konkursie. Szczegółowe granice opracowania projektu budowlanego i wykonawczego zostaną określone w porozumieniu z Zamawiającym, po uzyskaniu wszystkich warunków od zarządców dróg i sieci. Zakłada się, iż granice opracowania związane z przebudową ul. Sejneńskiej i ul.T.Noniewicza będą obejmować ul. T.Noniewicza od strony północnej do granicy z działką nr 12224, tj. ok.70 m, od strony południowej do granicy z działką 11050/2, tj. ok.70 m, ul. Sejneńską od skrzyżowania z ul.T.Noniewicza do granicy z działką nr 11578, tj. ok.50 m. 2.5. Szczegółowy opis zakładanego przez Zamawiającego programu funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenu zawarto w części II regulaminu konkursu..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.23.00.00-9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

·               Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1. W konkursie mogą uczestniczyć: a) osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania projektów, o których mowa w Regulaminie konkursu i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego; b) występujące wspólnie osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania projektów, o których mowa regulaminie konkursu i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego, działające na podstawie art. 23 ustawy prawo zamówień publicznych; c) podmioty posługujące się osobami fizycznymi, o których mowa w pkt a i b oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej, znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie pracy konkursowej. 2. Uczestnicy konkursu występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym lub do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym i zawarcia umowy na dalsze prace projektowe. Pełnomocnictwo, podpisane przez wszystkich Uczestników konkursu występujących wspólnie, należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. 3. Uczestnicy konkursu, winni spełniać warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Prawo zamówień publicznych oraz posiadać lub dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie niezbędnym do wykonania zadania konkursowego. 4. Każdy z Uczestników konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. 5. Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy konkursu zaproszeni przez Organizatora konkursu do złożenia prac konkursowych. W przypadku ujawnienia, że praca konkursowa została złożona przez Uczestnika nie zaproszonego do udziału w konkursie, praca będzie odrzucona, a Uczestnikowi, który ją złożył nie będzie przysługiwała żadna z nagród konkursu. Dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków uprawniających do udziału w konkursie oraz w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia przez Uczestnika konkursu, następujących dokumentów: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy; c) w przypadku osób fizycznych oświadczenie, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; d) oryginał lub poświadczoną przez Uczestnika konkursu za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania prac konkursowych; e) informację o składzie zespołu projektowego wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwych izb samorządu zawodowego; 2. Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, zespół autorski) winny złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych; b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy; c) w przypadku osób fizycznych oświadczenie, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; d) oryginał lub poświadczoną przez Uczestnika konkursu za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania prac konkursowych, e) informację o składzie zespołu projektowego wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwych izb samorządu zawodowego; 3. Każdy z Uczestników konkursu wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumenty wymienione w pkt. 2 b lub 2 c oraz 2 d. Pozostałe dokumenty wymienione w tym rozdziale podpisuje Uczestnik konkursu lub powołany przez niego pełnomocnik. 4. Jeżeli wniosek i załączone do niego dokumenty, składane są przez osobę upoważnioną przez Uczestnika konkursu, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentacji Uczestnika konkursu. Zamiast pełnomocnictwa można dołączyć umowę podmiotów występujących wspólnie, o ile wynika z niej zasada reprezentacji. 5. Jeżeli Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1 d i 2 d składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia Uczestnika konkursu lub w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Dokumenty, o których mowa wyżej, jeśli nie są sporządzone w języku polskim, powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika konkursu. 8. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 d i 2 d, jeżeli nie są dołączone w oryginale, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika konkursu, lub osobę przez niego upoważnioną. Pełnomocnictwo takiej osoby winno być dołączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

·               1. Jakość rozwiązań urbanistycznych - 40

·               2. Jakość rozwiązań architektonicznych - 40

·               3. koszt dokumentacji projektowej - 20

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

·               Dostępny do dnia: 13.12.2010, godzina 15:30.

·               Miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 139.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

·               Data: 27.09.2010, godzina 15:30.

·               Miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 5.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

·               Termin: 13/12/2010 do godz. 15:30.

·               Miejsce: Urząd Miejski w Suwałkach ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 5.

IV.3) NAGRODY

·               Rodzaj i wysokość nagród: I nagroda - 15 tysięcy zł, brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, na opracowanie ostatecznej koncepcji wraz z dokumentami, tj. wykonanie projektu budowlanego spełniającego wymagania do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z raportem oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagany, studium wykonalności inwestycji i innymi niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami projektu budowlanego oraz wykonanie projektów wykonawczych, dokumentów przetargowych. II nagroda - 10 tysięcy zł, brutto III nagroda - 8 tysięcy zł, brutto Wyróżnienie - 5 tysięcy zł, brutto.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Włoskowska - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-08-27

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-08-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-08-27