Zamówienie Nr OSGK/07/2010 z dnia 2010-09-27 - Przetarg nieograniczony na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk

Data wydania 2010-09-27
Numer OSGK/07/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk
                                                                              Suwałki, dnia 27 września 2010 r.
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Urząd Miejski , ul. Mickiewicza 1 , 16-400 Suwałki
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
„Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Suwałk” 
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Kod: CPV 85200000-1
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 – pokój 210, w godz. 8.00 -15.30, lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.um.suwalki.pl
 
Zakres przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia stanowi wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Suwałk.
Przez zwierzęta bezdomne należy rozumieć nie tylko zwierzęta domowe zagubione lub porzucone ale również zwierzęta pozostawione przez człowieka bez nadzoru.
 
Wyłapywanie prowadzi się na telefoniczne zlecenie pracowników Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Wyłapywania należy dokonać:
  • w dni robocze w godz. 7.00-15.00, w ciągu 30 min od momentu zgłoszenia,
  • w dni wolne od pracy oraz w dni robocze po godz. 15. 00, w przeciągu 60 min.
Dodatkowo dwa razy w m-cu należy dokonać przeglądu miasta i wyłapania napotkanych zwierząt bezdomnych.
 
Podczas wyłapywania zwierząt stosowany będzie środek czasowo-usypiający podawany przy pomocy aplikatura do podawania leków na odległość.
Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
 
Wyłapane psy i koty należy przechować max przez dobę - do czasu ich odbioru przez podmiot prowadzący schronisko z którym Miasto zawrze stosowną umowę
Przekazanie zwierzęcia potwierdza się na karcie przyjęcia psa.
           
Wyłapane psy oznakowane mikroprocesorem lub gdy właściciel psa jest znany Straży Miejskiej należy przechować w stosownym miejscu do momentu przekazania go właścicielowi.
 
W przypadku odłowienia suki ze ślepym miotem należy miot, z udziałem weterynarza poddać eutanazji
           
Wyłapane zwierzęta muszą być przewożone środkiem transportu drogowego dopuszczonym do użycia w transporcie zwierząt przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
Wyłapywanie musi być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym:
1. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116 poz. 753)
2. Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami)
3. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 ze zmianami)
4. Uchwałą nr XXVIII/334/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zasad utrzymywania psów na terenie miasta Suwałk.
5. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657)
 
            Szacunkowa ilość psów odławianych rocznie na terenie Suwałk wynosi około 200 zwierząt, kotów - 20 zwierząt.

 

Termin realizacji zamówienia: 01.11.2010 r. – 31.12.2013 r.

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
I. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia:
·   posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Suwałki,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. prowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – odłów bezdomnych zwierząt na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
II. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1.
III. Wniosą wadium
 

     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.

 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
 
Ocena spełnienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy.
2. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust 1 i 2 ustawy.
3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert.
5. Wykazu wykonanych usług w zakresie odłowu bezdomnych zwierząt w przeciągu ostatnich 3 lat.
6. Kopii decyzji o dopuszczeniu środka transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii,
7. Oświadczenia Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz prowadzenia wyłapywania,
8. Kopii umowy z lekarzem weterynarii dotyczącą nadzoru,
9. Oświadczenia o dysponowaniu miejscem do czasowego przetrzymywania psów oraz do przeprowadzania eutanazji ślepych miotów. W oświadczeniu podaje się lokalizację powyższego miejsca.
10. Kopii zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Suwałki.
 
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których będzie korzystał Wykonawca, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot.
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być podpisane przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców.
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

Wymagania dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości: 2 tys. PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r Nr 42, poz.275).
 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215. W tym przypadku wadium uważa się za skuteczne wniesione jeżeli środki wpłyną na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w pok. nr 210 Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1.
Wykonawca - dla celów dowodowych – powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 
 
Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych czy też wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jednym kryterium : cena
Znaczenie kryterium – 100%.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do godz. 9.00 dnia 7 października 2010 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2010 r. o godz. 9:30 w pokoju 207 Urzędu Miejskiego.
Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.09.2010 r. pod numerem: 264467 – 2010

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-09-27

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-09-27

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-09-27