Zamówienie Nr OSGK/08/2010 z dnia 2010-10-04 - Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk w 2011 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest

Data wydania 2010-10-04
Numer OSGK/08/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na odbiór z terenu Suwałk w 2011 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest
Suwałki, dnia 4 października 2010 r.
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
 
Urząd Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
“Odbiór z terenu Suwałk w 2011 r. wyrobów budowlanych zawierających azbest”
 
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki – pokój 210, w godz. 8.00-15.30 lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm 
Przedmiot zamówienia stanowi odbiór, na zlecenie Miasta, w roku 2011 wyrobów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Suwałk tj. ich załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Kod: CPV 90533000-2
            Zgodnie z „Regulaminem pomocy mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”, przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałki mieszkańcy miasta mogą występować do Prezydenta Suwałk z wnioskiem o odbiór zdemontowanych (własnym kosztem) wyrobów azbestowych. Miasto Suwałki organizuje odbiór w ciągu 14 dni od zgłoszenia przygotowania wyrobów do transportu. W celu realizacji powyższego zadania wyłania się w niniejszym przetargu wykonawcę usług.
            Ilość odpadów do odbioru w ramach niniejszego zamówienia publicznego zależy od wniosków złożonych przez mieszkańców/zarządców zasobów mieszkaniowych. .W 2008 r. usunięto azbest o łącznej wadze 189,48 Mg. W 2009 r. usunięto 286,79 Mg a w 2010 r, w przeciągu trzech kwartałów 182,41 Mg. Ilość odpadów do odbioru w 2011 r. szacowana jest na 200 ton.
Nie istnieje możliwość składania ofert częściowych czy też wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2011 r. do 20 grudnia 2011 r.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. prowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odbiór wyrobów zawierających azbest.
  3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.        
  4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
II. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy.
III. Wniosą wadium.
 
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie wg kryterium “spełnia”, “nie spełnia”, na podstawie załączonych dokumentów tj:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Kopia zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na teren całego kraju,
- Dowód wniesienia wadium
- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawione nie wczesnej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 – załącznik nr 3.
- Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert na “Odbiór z
   terenu Suwałk wyrobów budowlanych zawierających azbest w 2011 r.”
- W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób
    zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów,
    niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków pisemne
     zobowiązanie innych podmiotów lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że  
    Wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów
     przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 
-   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości 2 tys. PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zmianami).
 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacasię przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215. W tym przypadku wadium uważa się za skuteczne wniesione jeżeli środki wpłyną na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
 Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w pok. nr 210 Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1.
Wykonawca - dla celów dowodowych – powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium: cena. Znaczenie kryterium – 100 %
 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5 do godz. 9:00 dnia 15 października 2010 r.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach Wydział Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 207 o godz. 9:30 dnia 15 października 2010 r.
Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Uprawnioną osobą do kontaktu z Wykonawcami jest Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach – Dariusz Przybysz, tel. 600249867.
 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 4 października 2010 r. pod nr 272469 – 2010.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-10-04

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-10-04

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-10-04