Zamówienie Nr OSGK/10/2010 z dnia 2010-10-13 - Przetarg nieograniczony na odbiór bezdomnych kotów odłowionych z terenu miasta Suwałk

Data wydania 2010-10-13
Numer OSGK/10/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na odbiór bezdomnych kotów odłowionych z terenu miasta Suwałk
                                                                              Suwałki, dnia 13 października 2010 r.
 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Urząd Miejski , ul. Mickiewicza 1 , 16-400 Suwałki
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
„ODBIÓR BEZDOMNYCH KOTÓW ODŁOWIONYCH Z TERENU MIASTA SUWAŁK” 
 
Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Kod: CPV 85200000-1
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego: w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 – pokój 210, w godz. 8.00 -15.30, lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.um.suwalki.pl
 
Zakres przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest:
1. odbiór bezdomnych kotów odłowionych na terenie miasta Suwałki oraz przejęcie od samorządu suwalskiego obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, o której mowa w art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002).
2. Podmiot świadczący powyższą usługę odbierze bezdomne koty od podmiotu wyłapującego je z terenu Suwałk, zapewni zwierzętom pobyt w schronisku oraz podejmie działania zmierzające do ich adopcji.
 
Adoptowane koty zostaną zaszczepione przez wykonawcę.
 
Szacunkowa ilość kotów wyłapanych rocznie na terenie miasta Suwałk wynosi około 70 zwierząt.
 
Odbiór bezdomnych kotów odłowionych na terenie miasta Suwałki nastąpi w ciągu 24 godzin od poinformowania.
 
 
Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami)
2. Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 ze zmianami)
3. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657)
 
Termin realizacji zamówienia: 01.11.2010 r. – 31.12.2011 r.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
I. Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia:
·   posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
·   posiadają decyzję lekarza weterynarii o wyrażeniu zgody na działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt oraz nadaniu schronisku identyfikatora weterynaryjnego,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, zamówienia tj. prowadzili w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie schronisko dla bezdomnych zwierząt przystosowane do pobytu psów i kotów.
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1.
III. Wniosą wadium.
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”. na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty.
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
 
Ocena spełnienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy.
2. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust 1 i 2 ustawy.
3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. Wykazu zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej:
·  jedna umowa z jednostką samorządu terytorialnego na prowadzenie schroniska wraz z oświadczeniem zamawiającego o należytym wykonaniu umowy.
5. Kopii decyzji lekarza weterynarii o wyrażeniu zgody na działalność w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt oraz nadaniu schronisku identyfikatora weterynaryjnego,
6. Kopii decyzji lub innych dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu drogowego do użycia w transporcie zwierząt wydany przez powiatowego lekarza weterynarii.
7. Kopii umowy z lekarzem weterynarii dotyczącą nadzoru.
8. Kopii zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
9. Regulaminu schroniska.
10. Dowodu wniesienia wadium.
 
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których będzie korzystał Wykonawca, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podmiot.
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być podpisane przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców.
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
1. Przed upływem terminu złożenia ofert Wykonawca wniesie jako część swojej oferty wadium w wysokości: 1 tys. PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007r Nr 42, poz.275).
 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215. W tym przypadku wadium uważa się za skuteczne wniesione jeżeli środki wpłyną na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
Wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w pok. nr 210 Urzędu Miejskiego w Suwałkach ul. Mickiewicza 1.
Wykonawca - dla celów dowodowych – powinien uzyskać dla siebie potwierdzenie złożenia wadium
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jednym kryterium : cena
Znaczenie kryterium – 100%.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz ustanawiać dynamicznego systemu zakupów a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
 
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5 (kancelaria ogólna), w terminie do godz. 10.00 dnia
22 października 2010 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2010 r. o godz. 10:30 w pokoju 207 Urzędu Miejskiego.
Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.10.2010 r. pod numerem: 285061-2010

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Eugeniusz Dariusz Przybysz - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-10-13

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-10-13

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-10-13