Zamówienie Nr MOPS/03/2010 z dnia 2010-10-15 - Przetarg nieograniczony na zakup węgla wraz z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznym MOPS w Suwałkach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wydania 2010-10-15
Numer MOPS/03/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na zakup węgla wraz z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznym MOPS w Suwałkach - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Suwałki: ZAKUP WĘGLA Z DOWOZEM DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH Numer ogłoszenia: 305459 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  
 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak, numer ogłoszenia w BZP: 332340 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628970, 5628973, faks 087 5628971.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZAKUP WĘGLA Z DOWOZEM DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup węgla wraz z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznym MOPS w Suwałkach o następujących parametrach : Wartość opałowa - min.27.000 KJ/kg Zawartość siarki - max.0,6 % Zawartość popiołu - max. 7% Wilgotność - max. 9% Zawartość miału - max.5%.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

09.11.12.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  1. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa ,,TRANSBUD Ełk Spółka z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  1. Cena wybranej oferty: 500,00
  2. Oferta z najniższą ceną: 500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 500,00
  3. Waluta: PLN.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-10-29

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-10-29

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-10-29