Zamówienie Nr K/01/2010 z dnia 2010-11-02 - Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Data wydania 2010-11-02
Numer K/01/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach
Prezydent Miasta Suwałk
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
tel. 087/ 562 80 49; fax. 087/ 562 80 46
 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach
 
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pok. nr 45 lub pobrać ze strony internetowej http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm
 
Kod CPV 30.19.50.00-2
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wykonanych wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.),   wg poniższego szacowanego zamówienia:
- tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe            - rys. nr 11 w/w rozporządzenia
- tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe              - rys. nr 19 w/w rozporządzenia
- tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe         - rys. nr 27 w/w rozporządzenia
- tablice samochodowe indywidualne dwurzędowe           - rys. nr 30 w/w rozporządzenia
- tablice samochodowe zabytkowe jednorzędowe            - rys. nr 50 w/w rozporządzenia
- tablice samochodowe zabytkowe dwurzędowe              - rys. nr 52 w/w rozporządzenia
- tablice samochodowe tymczasowe dwurzędowe            - rys. nr 59 w/w rozporządzenia
                                                                                  łącznie 12.000 kompletów
- tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe             - rys. nr 11 w/w rozporządzenia
- tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe               - rys. nr 19 w/w rozporządzenia
                                                                                             łącznie 1.000 szt.
- tablice motocyklowe zwyczajne                                 - rys. nr 33 w/w rozporządzenia
- tablice motocyklowe tymczasowe                               - rys. nr 62 w/w rozporządzenia
                                                                                             łącznie 1.000 szt.
- tablice motorowerowe zwyczajne                               - rys. nr 43 w/w rozporządzenia
- tablice motorowerowe tymczasowe                            - rys. nr 65 w/w rozporządzenia
                                                                                             łącznie 1.200 szt.
2. Dostawa tablic rejestracyjnych Zamawiającemu następować będzie na koszt Wykonawcy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne na okres 24 miesięcy.
 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez Wykonawcę w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2013r., po uprzednim otrzymaniu pisemnego zamówienia od Zamawiającego.
 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1.Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.
 - posiadają zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkowania tablic rejestracyjnych pojazdów o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
b)posiadania wiedzy i doświadczenia tj.
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali conajmniej 1 zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych o wartości łącznej nie niższej niż 200.000 zł.
c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d)sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
3.Wniosą wadium.
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty załączone do oferty, według kryterium „spełnia/nie spełnia”.
 
 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2.Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię zezwolenia wojewody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkowania tablic rejestracyjnych pojazdów o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
3.Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej 1 zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych o wartości łącznej nie niższej niż 200.000 zł., z podaniem dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie,
4.Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, odpowiednio co najmniej na kwotę 50.000 PLN.
5.W przypadku korzystania z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, pisemne zobowiązanie lub inny dokument wykazujący i potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca dołącza do oferty:
1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
2.Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3.Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:
1.Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię Certyfikatu Instytutu Transportu Samochodowego potwierdzający zgodność produkowanych przez Wykonawcę tablic rejestracyjnych pojazdów z obowiązującymi przepisami.
 
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych wyżej, Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zamiast dokumentów:
- o których mowa w pkt 2-4 i pkt. 6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
- o których mowa w pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
 
 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 5. 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jedynym kryterium oceny ofert – cena – 100%.
 

Oferty należy składać w: Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5 (Kancelaria ogólna). Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2010 r. o godz. 900.

 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2010 pod numerem 308935 – 2010.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Maria Raczkowska - Naczelnik Wydziału Komunikacji

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-11-02

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-11-02

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-11-02