SIWZ z załącznikami na stronie internetowej www.mdi.suwalki.pl

Data wydania 2010-11-04
Numer 30/2010
Tytuł Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach ogłasza przetarg nieograniczony pn: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Suwałki

04/11/2010    S214    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

PL-Suwałki: Elektryczność

2010/S 214-328484

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Miejska Dyrekcja Inwestycji
ul. Sejneńska 82
Kontaktowy: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach
Do wiadomości: Rafał Tabin
16-400 Suwałki
POLSKA
Tel. +48 875664831
E-mail:
inwestycje@um.suwalki.pl
Faks +48 875659926

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.mdi.suwalki.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Suwałki.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy PL345.

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego miasta Suwałki.
Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
Usługi dystrybucji energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Zakład Sieci Suwałki.
Dostawa będzie się odbywała na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09310000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Miasta Suwałki.
Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.
Usługi dystrybucji energii elektrycznej będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Zakład Sieci Suwałki.
Dostawa będzie się odbywała na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Łączne szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wyniesie.
Dla grupy taryfowej C11 – 201 MWh, dla grupy taryfowej C12b – 3143 MWh, w tym:
Lp. Opis Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy Jednostka miary.
1 2 3 4
1. Grupa taryfowa C11 201 MWh;
2. Opłata abonamentowa (handlowa) w C11 264 szt.;
3. Grupa taryfowa C12b dzienna 1 198 MWh;
4. Grupa taryfowa C12b nocna 1 945 MWh;
5. Opłata abonamentowa (handlowa) w C12b 1 488 szt.
Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen jednostkowych określonych w ofercie przez Wykonawcę.

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 1.4.2011. Zakończenie 31.3.2012

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy złotych) na całość zamówienia.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 r Nr 42 poz.275);
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach w Banku PKO SA O/Białystok nr 82 1240 5211 1111 0000 4921 9731 w terminie do dnia 16.12.2010 r. do godz. 10:00.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert;
4. w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty jest termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego;
5. wadium w pozostałych formach – oryginały – muszą być wniesione w sekretariacie (pokój 115) Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, ul. Sejneńska 82;
6. kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie;
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy:
1. Wartość nominalną umowy, dla planowanego szacunkowego zużycia energii elektrycznej, określonego w § 2 ust. 3 Umowy, określa się na kwotę brutto: ............................ PLN (słownie:.......................................................), w tym VAT według stawki ....... %, który wynosi ...................................... PLN (słownie: ............................), zgodnie z ofertą Sprzedawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany kwot określonych w ust. 1, jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy, stanie się to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i Zamawiający będzie posiadał środki finansowe.
3. Sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według cen jednostkowych energii elektrycznej (netto), określonych w ofercie Sprzedawcy.
4. Ceny wg których rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostaną niezmienne przez cały czas obowiązywania umowy.
5. Należność Sprzedawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej grupy taryfy, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej w danej strefie czasowej dla określonej grupy taryfy, określonych w Umowie.
6. Do wyliczonej należności Sprzedawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki.
7. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo–rozliczeniowego.
8. Sprzedawca nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.
9. Odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD.
10. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych, stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
11. Płatnikiem należności za energię elektryczną jest Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach, siedziba: ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki.
12. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Sprzedawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
13. Dla każdego okresu rozliczeniowego Sprzedawca wystawiać będzie jedną fakturę zawierającą załącznik z rozliczeniem poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej.
14. Faktury wystawiane będą na koniec każdego okresu rozliczeniowego w terminie do 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę odczytów liczników pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
15. Reklamacje nie zwalniają Zamawiającego od obowiązku płatności należności za dostarczoną energię elektryczną.
16. Wierzytelność wynikająca z Umowy nie może być przedmiotem przelewu, cesji lub innej dyspozycji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem,
2) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z treści art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. wykonawca zobowiązany jest przedłożyć koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy.
3. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 5 do SIWZ,
5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia - załącznik nr 6 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9. aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226 poz.1817).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. wykonawca musi wykazach się że należycie wykonał w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej jedno zamówienie polegające na sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego o wartości co najmniej 800 000,00 PLN zrealizowane w okresie 12 miesięcy.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej jedno zamówienie polegające na sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego o wartości co najmniej 800 000,00 PLN zrealizowane w okresie 12 miesięcy – na załączniku nr 4, z załączeniem dokumentów (referencji, protokołów odbioru) potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

30/2010

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 16.12.2010 - 10:00
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

16.12.2010 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 16.12.2010 - 10:30

Miejsce

Miejska Dyrekcja Inwestycji, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Tak
przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 1 rok

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołanie.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną;
b) w terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w pkt. 5, ppkt. a).
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel. +48 224587801
Faks +48 224587800

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

2.11.2010

 

Metryka strony

Udostępniający: Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Zwolińska

Wprowadzający: Dorota Zwolińska

Data wprowadzenia: 2010-11-05

Modyfikujący: Dorota Zwolińska

Data modyfikacji: 2010-11-05

Opublikował: Dorota Zwolińska

Data publikacji: 2010-11-05