Zamówienie Nr MOPS/04/2010 z dnia 2010-11-05 - Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwotę 193 000 EURO na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz dowóz do miejsca zamieszkania

Data wydania 2010-11-05
Numer MOPS/04/2010
Tytuł Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwotę 193 000 EURO na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz dowóz do miejsca zamieszkania
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH
ul. 23 Października 20, NIP: 844-10-95-005 REGON: 790191985,
Tel. 087 562 89 70; fax: 087 562 89 71
Adres e-mail: Strona internetowa: biuro@mops.suwalki.pl
Strona internetowa http://mops.suwalki.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia przekraczającej kwotę 193 000 EURO
na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym oraz dowóz do miejsca zamieszkania
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Słownik zamówień CPV :
Głóny przedmiot
85.31.20.00-9 - usługi opieki społecznej nie obejmujące miejsc noclegowych
Dodatkowe przedmioty
55.00.00.00-0 – usługi hotelarskie i restauracyjne
55.32.00.00-9 – usługi podawania posiłków
55.32.20.00-3 – usługi gotowania posiłków
55.52.00.00-1 – usługi dostarczania posiłków
55.52.10.00-8 – usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych
55.52.31.00-3 – usługi w zakresie posiłków szkolnych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego codziennie w godz. 7:30 – 15:30 w Sekretariacie - pok. nr 7.
Zamówienie obejmuje usługę przedmiotu opisanego w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej : http://mops.suwalki.pl
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Cena jednostkowa posiłku - 70 pkt
Wsad do kotła - 30 pkt
Oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2010 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie MOPS - pokój nr 7.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 34
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2010-11-05

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2010-11-05

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2010-11-05